Eyt – 1999 öncesi hizmet tespit davası

eyt 1999 öncesi hizmet tespit davası

Son zamanlarda eyt yasası ile alakalı 1999 öncesi sigortasız çalıştım eyt yasasından yararlanabilir miyim, 1999 öncesi sigortasız çalıştım ne yapmalıyım, 1999 öncesi çalışıp sigortası olmayanlar çıkacak olan eyt yasasından faydalanmak için ne yapmalı ve 1999 öncesi sigortam gözükmüyor ne yapmalıyım gibi sorular gündeme gelmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili çalışması olmasına rağmen sigorta kaydı yapılmayan kişilerin emeklilikte yaşa takılanlara uygulanacak mevzuattan faydalanma durumları söz konusudur. 1999 öncesi kayıt dışı çalışmaları bulunan kişiler, söz konusu dönemdeki fiili çalışmalarını ispatlamak şartıyla hizmet tespit davası açabilirler. İşbu davada 1999 öncesi sigortasız çalışmalarını ispat eden kişiler, sigorta başlangıçlarını 1999 öncesi yapmış olacak ve EYT yasasından faydalanabileceklerdir.

1999 öncesi hizmet tespit davası

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 86. Maddesinin 9. Fıkrasında “Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, bu Kanunda yazılı şartları yerine getirmiş olmasına rağmen, kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin işveren tarafından verilmediği veya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli ödemeler yapılır “ denilmiştir. İşbu kanuna göre sigortasız çalıştırılan veya sigorta primleri eksik ödenen işçi hizmet tespit davası açma hakkına sahiptir.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortasız çalıştıkları için kapsama giremeyecek olanlar da önceki hizmetlerini sisteme kaydettirmenin yollarını arıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortasız çalışanlar, primleri eksik yatırılanlar veya sigorta başlangıcı geç yapılanlar; ilk işe giriş tarihinin fiilen çalıştığı tarih olması için öncelikle SGK’ya başvuru yapmalıdır. Bu başvurunun reddi halinde yapılması gereken; eyt yasasından faydalanmak için hizmet tespiti veya diğer adıyla bir günlük sigortalılığın tespiti davası açmaktır.

Hizmet tespit davası, Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet süreleri eksik bildirilen, fiili çalışması bulunmasına rağmen işe giriş çıkış kaydı bulunmayan, SGK girişleri vaktinde yapılmayan ve sigortasız çalıştırılan işçilerin işverenlerine karşı açacağı bir tespit davasıdır. Bu tip davalarda SGK davalı değil ihbar edilen sıfatına sahiptir. Eyt hizmet tespit davası İş Mahkemeleri Kanunu‘nun 4. maddesi gereğince SGK’ya ihbar edilir ve dava SGK tarafından feri müdahil sıfatıyla takip edilir.

Eyt 1999 öncesi hizmet tespit davası açmadan önce Sgk’ya başvuru zorunluluğu bulunmaktadır.

Hizmet tespit davası açmadan önce SGK’ya başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Kuruma başvuru şartı, 6100 sayılı Kanun‘un 115/2. maddesi kapsamında tamamlanabilir dava şartı olarak değerlendirilmektedir.

1999 öncesi hizmet tespit davası hak düşürücü süre nedir?

Sigortaya işveren tarafından bildirilmeyen hizmetler için hizmet tespit davası açma süresi işçinin işten ayrıldığı yılın son gününden itibaren 5 yıldır.

Hizmet tespit davasının yasal dayanağı 506 sayılı Yasa‘nın 79/10. maddesi olup bu tür sigortalı hizmetlerin tespitine ilişkin davaların, kamu düzeniyle ilgili olduğu ve bu nedenle de özel bir duyarlılıkla yürütülmesi gerektiği aşikardır. Bu çerçevede, hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık süresi edinme durumlarının önlenmesi, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi için, bu tür davalarda tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinilmeyip, gerek görüldüğünde resen araştırma ilkesi gereğince mahkemece delil toplanabilecektir.

Söz konusu süre hak düşürücü süre olup, hakim tarafından resen nazara alınacaktır. Ancak 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi olma kuralının istisnaları da bulunmaktadır.

1999 öncesi sigortasız çalışma nasıl ispat edilir?

Yukarıda bahsedildiği üzere 5 yıllık hak düşürücü sürenin istisnaları bulunmaktadır. Bu istisnalardan ilki ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde sayılan ve Kurum’a verilmesi gereken belgelerden herhangi birinin kuruma verilmiş olması halidir. Söz konusu belgelerden birinin Kurum’a verilmiş olması halinde hak düşürücü süre işlemeyecektir. Bu kapsamda kabul edilen belgeler yönetmelik düzenlemesiyle belirlenmiştir:

 • İşe giriş bildirgesi (Yönetmelik m.27)
 • Dört aylık sigorta prim bordrosu (Yönetmelik m.17)
 • Aylık sigorta primleri bildirgesi ( Yönetmelik m.17)
 • Sigortalı hesap fişi (Yönetmelik m.18)

Diğer istisna hali ise kurumca işçinin, işveren yanında iş akdine tabi olarak çalıştığının tespit edilmesi halidir. Bu haller de ayrıca düzenlenmiştir.

Müfettiş tarafından durum tespit tutanağı ya da tahkikat raporlarıyla işçinin çalışması tespit edilmişse, prime esas kazanç incelemesi neticesinde sigortalının primleri işverenden Kurumca icra yoluyla tahsil edilmişse, işveren imzalı ücret tediye bordrosunda sigortalıdan sigorta primi kestiğini açıkça gösterdiği halde sigorta primini Kuruma yatırmamışsa, memurluğa geçiş yapılmışsa, işe giriş bildirgesi Kuruma süresinde verilmişse ve son olarak bordrosu ve primi SGK’ya intikal ettirilmemesine rağmen işçilik haklarına (tazminatlarına) ilişkin aynı döneme ait kesin hüküm niteliğini taşıyan yargı kararları mevcutsa işçinin hak düşürücü süreye tabi olmadan hizmetinin tespiti için dava açma hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca Yargıtay 10. ve 21. Hukuk Dairelerinin süreklilik kazanmış kararlarına göre:

a- Müfettiş durum tespit tutanağı ya da tahkikat raporlarıyla çalışma tespit edilmişse,

b- Asgari işçilik incelemesi neticesinde işverenden sigortalının primleri Kurumca icra yoluyla tahsil edilmişse,

c- İşveren imzalı ücret tediye bordrosunda sigortalıdan sigorta primi kestiğini açıkça gösterdiği halde sigorta primini Kuruma yatırmamışsa,

d- Sigortalı durumunda iken memurluğa geçmiş olursa,

e- İşe giriş bildirgesi Kuruma süresinde verilmiş; fakat bordrosu ve primi SGK’ya intikal ettirilmemişse,

f- İşçilik hakları tazminatlarına (ihbar, kıdem tazminatı, ücret alacağı vs.) ilişkin aynı döneme ait kesin hüküm niteliğini taşıyan yargı kararları varsa, hizmet tespit davaları zamanaşımına uğramaz.

Yukarıda belirtilen hallerde hizmet tespit davasında 5 yıllık hak düşürücü süre işlemeyecektir. Bahse konu hallerin varlığında işbu tespit davasından lehe sonuç alma ihtimali artmaktadır.

Hizmet tespit davası hakkında detaylı bilgi almak için İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Eyt 1999 öncesi hizmet tespit davası arabuluculuğa tabi mi?

Hizmet tespit davası İş Kanunu’nda öngörülen zorunlu arabuluculuk kapsamı dışındadır. Bu nedenle hizmet tespit davası açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İşveren iflas ettiyse veya şirket kapatıldıysa hizmet tespit davası kime açılır?

Yargıtay, 1999 öncesi hizmet tespit davasında sadece SGK’nın davalı olarak gösterilmesini yeterli görmektedir. Bu nedenle işverenin iflas etmesi ya da işveren şirketin kapatılması halinde şirketin ihyası yoluna başvurmadan dava, sadece Kuruma karşı açılabilecektir.

Eyt 1999 öncesi hizmet tespit davası görevli ve yetkili mahkeme nedir?

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesi gereğince hizmet tespit davalarında görevli mahkeme iş mahkemeleridir.

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6. maddesi mucibince hizmet tespit davasında yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı açılan davalarda yetkili mahkeme kurumun bulunduğu yer mahkemesidir. Eyt yasasından faydalanmak için açılacak hizmet tespiti davasında birden fazla davalının olması durumunda davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde de davanın açılması mümkündür.

Eyt 1999 öncesi hizmet tespit davası dilekçe örneği

1999 öncesi eyt hizmet tespit davası dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Eyt 1999 öncesi hizmet tespit davası ile ilgili Yargıtay kararları

Hak düşürücü süreye tabi olmadığına dair Yargıtay kararları:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2016/10-2343 Esas,2020/560 Karar ve 9.7.2020 Tarihli kararında “ İşverenin, çalıştırmış olduğu sigortalılara ait hangi belgeleri Kuruma vermesi gerektiği 506 Sayılı Kanun’un 79. maddesinin 1. fıkrasında açıkça ifade edildiği üzere yönetmeliğe bırakılmıştır. Atıf yapılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde işverence verilecek belgeler düzenlenmiştir. Bunlar, aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu, sigortalı hesap fişi vs.dir. Yönetmelikte sayılan bu belgelerden birisinin dahi verilmiş olması hâlinde artık Kanun’un 79. maddesinin 10. fıkrasında yer alan hak düşürücü süreden söz edilemez. Yargıtay uygulamasında anılan maddenin yorumu geniş tutulmakta; eğer sayılan belgelerden birisi işveren tarafından verilmişse burada Kurumun işçinin çalışmasından haberdar olduğu ve artık hizmet tespiti davası için hak düşürücü sürenin varlığından söz edilemeyeceği kabul edilmektedir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018/6120 Esas, 2019/4340 Karar ve 13.6.2019 Tarihli kararında “ İşverenin çalıştırmış olduğu sigortalılara ait hangi belgeleri Kuruma vermesi gerektiği Kanun’un 79/1 .maddesinde açıkça ifade edildiği üzere yönetmeliğe bırakılmıştır. … yapılan Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği’nin dördüncü kısmında işverence verilecek belgeler düzenlenmiştir. Bunlar, aylık sigorta primleri bildirgesi (… Yön. Madde l6) , dört aylık sigorta primleri bordrosu (… Yön. Madde 17), sigortalı hesap fişi (… Yön. Madde 18) vs.dir. Yönetmelikte sayılan bu belgelerden birisinin dahi verilmiş olması halinde artık Kanun’un 79/10 (eski 8) maddesinde yer alan hak düşürücü süreden söz edilemez. Yargıtay uygulamasında anılan maddenin yorumu geniş tutulmakta; eğer sayılan belgelerden birisi işveren tarafından verilmişse burada Kurumun işçinin çalışmasından haberdar olduğu ve artık hizmet tespiti davası için hak düşürücü sürenin varlığından söz edilemeyeceği kabul edilmektedir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2008/9842 E., 2009/7830 K. sayılı kararında “…Davacı, davalı işveren nezdinde çalıştığının tespiti ile işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir. İşverenin, sigortalılara ilişkin hangi belgeleri Kuruma vermesi gerektiği Kanunun 79/1. maddesinde açıkça ifade edildiği üzere yönetmeliğe bırakılmıştır. Atıf yapılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde, işverence Kuruma verilecek belgeler; işe giriş bildirgesi, aylık sigorta primleri bildirgesi, dönem bordrosu vs. şeklinde sıralanmıştır. Bu belgelerden birisinin dahi Kuruma verilmiş olması veya Kurumca, fiilen ya da kayden sigortalı çalışma olgusunun tespiti halinde hak düşürücü süreden söz edilemeyecektir…

Hizmet tespit davasının sonuçları

Hizmet tespit davası neticesinde tespit edilen prime esas kazanç üzerinden hizmetin tespit edildiği ayların tescili SGK tarafından resen yapılır. Hizmet tespit davası aleyhine sonuçlanan davalı işverenin, mahkeme ilamında belirtilmiş olan dönemlere ilişkin sigortalının aylık hizmet ve prim bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi ve tahakkuk eden primin işçinin hesabına ödenmesi gerekir. Sadece sigorta primleri değil, bu süre zarfında geçen yasal faiz de işveren tarafından ödenir. İşçinin işe giriş bildirgesi tescili yapılmamış ise işveren tarafından bu tescilin de yapılması gerekir. Son olarak hizmet tespit davası sonucu işçi açısından kazanılan süreler emeklilik hesabında prim gün sayısına ve sigortalılık süresine dahil edilir. 1999 öncesi hizmet tespit davası neticesinde sigortalı çalışmalarını ispat eden kişiler eyt yasasından faydalanabilecektir.

 

Hukuki ihtilaflarınızın çözümü için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Y & K Hukuk – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanı

 

 

 

İlgili Yazılar

16 Yorumlar
 1. Cem

  Selamlar 1982 doğumluyum 1999 yılı 7 nci ayda işe başladım fakat sigorta girişi olmadı 2002 de giriş yapıldı çalışmış olduğum iş yeri halen faaliyette tespit davası açsam 99 da 18 yaş şartı varmı yoksa nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

  1. Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 2. Tamer Çoban

  Sigorta tespit davasın için
  Ilk ise giriş 15.08.1999
  Ancak iş veren 16.09.1999 bildirmiş e devlette de 16.09.1999 gözüküyor. Ana firma altında taşeron firma da elimde 15.08.1999 işe giriş sigorta kartım var.
  2003 yılı başında bu Ana ve taşeron firmadan ayrıldım başka firmalarda çalıştım 2006 yılında da yine aynı ana firma da işe başladım ancak alt taşeron firma farklıydı,hala çalışıyorum ilk işe giriş tarihinde 1 aylık Sigorta primi yapmadığı için Sigorta tespit davası acabilirmiyim zaman aşımı olur mu? var mıdır.

 3. Şener

  Merhaba 1999 yılı Eylül ayında çalışmaya başladım iş veren sigortamı yapmamış ancak bankaya Eylül 1999 maaşımı yatırdığına dair banka dökümü mevcut sgk ya verdim evraklarını sgk mahkemeye gitmeden sigorta giriş tarihini geri çekermi ayrıca maaşımı yatıran firma 2001 nisan ayında sigorta girişi yapmış.

  1. Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 4. Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 5. Emre Cemek

  Merhaba 1999 yılında çalıştığım iş yeri bana hiç sigorta yapmadı ancak bu işletmede çalışırken bir hırsızlık olayı oldu ve polis tarafından bizim ifademiz ve parmak izlerimiz alındı bu belgelere ulaşabilirsem kanıt olarak kabul edilir mi ? Dava açmam işe yarar mı?

  1. Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 6. Hüseyin kara

  1981 doğumluyum 1999 yılı 6 ncı ayda işe başladım ama sigorta girişi olmadı 2004 de giriş yapıldı çalışmış olduğum iş yeri halen duruyor tespit davası açsam nasıl bir yol izlemeliyim hayırlı ramazanlar

  1. Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 7. hüseyin doğan

  Merhaba;
  1984 doğumluyum 1999 8 ayda işe başladım fakat sigorta girişim 2001 yılında yapıldı aynı firmada çalışmaya devam etmekteyim. eğer dava açılırsa işverene bir ceza yaptırım uygulanır mı bende iş yerinden ayrılmadan dava açabiliyormuyum bilgi verebilirmisiniz

  1. Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 8. Yasin YARAR

  Merhaba, iyi çalışmalar. İlk işe girişim 01.08.1999 olmasına rağmen işveren 24.10.1999 tarihinde sigortamı yapmış. bununla ilgili elimde belge yok ama şahitler var. Hizmet tespit davasında zaman aşımına uğramadan dava açma hakkım var mı ? Teşekkür ederim.

  1. Merhaba, işe giriş bildirgesinin bulunması hak düşürücü süreyi ortadan kaldırır. Bu durumda davayı kazanma ihtimaliniz yüksek. 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden ofisimizin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca mail üzerinden bildirim yapılmıştır…

 9. Yasin Şahin

  Merhaba 1997 yılında ise girdim işveren sigorta yapmadı onyildan fazla çalıştım şu an işyeri kapandı dava açsak durumumuz ne olur acaba kazanır mıyım

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir