5 Yıl Sonunda Kira Artışı – Kira Tespit Davası

5 yıl sonunda kira artışı kira tespit davası

5 yıl sonunda kira artışı kira tespit davası ile mümkündür. 5 yılı dolan kira sözleşmelerinde işbu dava ile birlikte emsallerine uygun ve rayiç değerde kira bedelleri belirlenebilmektedir.

5 yıl sonunda kira artışı nasıl yapılır?

Ev sahibi 5 yıl sonunda kira artışı için kira tespit davası açabilir. Ev sahibi kira tespit davası açmaz ise 5. yıl sonunda kira artışını kanuni sınır olan kira bedelinin %25’i oranında yapabilir.

Kira tespit davası arabuluculuk zorunlu mu?

1 Eylül 2023 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle birlikte kira tespit davaları için arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Artık kira tespit davası açmadan önce arabulucuya başvuru yapılması gerekmektedir.

Kira tespit davası şartları nelerdir?

Ev sahiplerinin 5 yıl sonunda kira artışı amacıyla kira tespit davası açma hakları vardır. Günümüz ekonomik koşullarında çok rastlanmasa da kira tespit davasını şartları oluşuyorsa kiracı da açabilir.

Genel olarak kira tespit davası şartları şunlardır:

 • Geçerli bir kira sözleşmesi olmalı
 • Kiracı 5. yılını doldurmuş olmalı
 • Konut ve çatılı işyeri kirası olmalı
 • Davayı açmakta hukuki yarar olmalı

Sözleşmenin imzalanmasından itibaren uzun zaman geçmesi, enflasyon artışı ve değişen ekonomik koşullar neticesinde taşınmaz için kararlaştırılmış kira bedelinin çok cüz’i bir meblağa dönüşmesi ve sözleşmenin kurulduğu sıradaki dengenin bozulması aranan hukuki yararı sağlayacaktır.

Kira tespit davasını kimler açabilir?

Kira tespit davasını;

 • kiraya veren,
 • mâlik/ev sahibi
 • ve kiracı açabilir.

Kiraya veren kira bedelinin emsallerin altında kaldığı iddiasıyla dava açma hakkına sahipken kiracı kira bedelinin emsallerinin üstünde olduğu iddiasıyla bu davayı açabilir.

Paylı mülkiyette her paydaş, payı oranında kira bedelinin tespitini isteyebilir. Elbirliği ile mülkiyette ise tüm ortaklar davayı birlikte açmalıdırlar. Eğer ortaklardan biri davayı açmışsa diğer ortaklar muvafakat vererek davaya katılabilirler.

Kira tespit davası ne zaman açılır?

TBK m. 345/1 hükmü gereğince kira tespit davası her zaman açılabilir. Söz konusu hükümden de anlaşılacağı üzere işbu davaların açılmasında herhangi bir süre sınırlaması yoktur. Yani bu dava 5 yıl dolduktan sonra her zaman açılabilir. Ancak kira tespit davasının açılma zamanı, mahkeme kararında tespit edilen yeni kira bedelinin hangi tarihten itibaren uygulanacağını belirlemektedir.

Kira sözleşmesinde kira bedelinin artışına ilişkin hüküm yoksa TBK m. 345/2 hükmü uygulanır. Sözleşmede artışa ilişkin hüküm varsa TBK m. 345/3 hükmü uygulama alanı bulur. Buna göre kira tespit davası açılmadan önce kira sözleşmesinde artışa ilişkin hükmün olup olmadığına bakılmalıdır. Bunun neticesinde artışın yeni dönemde uygulanabilmesi için farklı yollar önümüze çıkmaktadır.

 • Kira sözleşmesinde kira bedelinin artışına ilişkin bir hüküm yoksa;

Artışın yeni dönemde uygulanabilmesi için 2 farklı seçenek bulunmaktadır:

 1. Dava, yeni kira dönemi başlangıcından en geç 30 gün öncesi bir tarihte açılmalıdır.
 2. En geç 30 gün öncesi bir tarihte kiracıya kira bedelinin arttırılacağına ilişkin ihtarname gönderilmelidir. İhtarnamenin yeni kira dönemi başlangıç tarihinden en geç 30 gün öncesinden tebliğ edilmesine dikkat edilmelidir.

Özetleyecek olursak; kira sözleşmesinde kira bedelinin artışına ilişkin hükmün bulunmadığı hallerde hem yukarıda belirtilen süre içerisinde ihtarname gönderilmez hem de dava yeni kira döneminde açılırsa tespit davasında hükmedilecek kira bedeli yeni kira döneminin başlangıcından itibaren geçerli olmayacaktır.

 • Kira sözleşmesinde kira bedelinin arttırılmasına ilişkin bir hüküm varsa;

Yeni kira döneminin sonuna kadar kira bedelinin tespiti davası açılabilir. Bu durumda ihtarname göndermeden doğrudan dava açılarak yeni kira döneminin başlangıcından itibaren geçerli olmak üzere tespit talep edilebilir. Mahkemenin hükmedeceği karardaki kira bedeli de yeni dönemin başlangıcından itibaren geçerli olacaktır.

Kira tespit davası 5 yıl Yargıtay emsal kararları

Tarafların 01.01.2020 başlangıç tarihli sözleşme yaptıklarını varsayalım; bu durumda 5 yıllık sürenin dolduğu 01.01.2025 tarihinden itibaren kira tespit davası açılabilir. Mahkeme kiracının oturduğu süreyi de nazara alarak %10-20 arası hakkaniyet indirimi yaparak kararını verecektir. (3. HD 2017/6575 E. 2019/2426 K.; 3. HD 2017/7543 E. 2019/4573 K; 3. HD 2017/8850 E. 2019/5357 K.)

Dava aşamasında 5 yıllık süre dolduğu takdirde davacıdan yeni kira dönemi için kira tespiti isteyip istemediği sorulmalıdır. (3. HD 2017/6958 E. 2019/3016 K.; 3. HD 2017/11772 E. 2019/6051 K.)

Bilirkişi raporunda emsal incelemesinin sağlıklı yapılması önemlidir. Kiralanan taşınmaz ile emsaller karşılaştırılarak üstün ve zayıf yönler raporda belirtilmelidir. Kiralananın durumuna ilişkin kriterler emsaller bakımından kıyas edilir. Bununla birlikte ülkenin ekonomik durumu da dikkate alınır. Ayrıca boş olarak kiraya verildiği takdirde kira bedelinin ne kadar olabileceği da raporda gösterilir. (Yargıtay 3. HD 2019/79 K.)

Taraflar arasındaki kira ilişkisinin yaklaşık on yıl öncesine dayandığı davacı ve davalı tarafın beyanlarından anlaşılmıştır. Taraflar arasında akdedilen en son kira sözleşmesi 01.06.2012 başlangıç tarihli olup 1 yıl sürelidir. Bu durumda 01.06.2012 başlangıç tarihli kira sözleşmesinde tarafların belirledikleri kira bedelinin emsal ve rayice uygun olup olmadığının belirlenmesinden sonra eğer emsal ve rayice uygun ise izleyen dönemler endeks tatbik edilmek suretiyle kira tespiti yapılması, eğer uygun değil ise tespiti istenilen dönemin hak ve nesafet dönemi olduğu kabul edilerek buna göre kira tespiti cihetine gidilmesi ve tespit edilen bedelin davalı tarafından ödenen miktardan aşağı olamayacağının gözetilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde karar verilmesi doğru değildir. (Yargıtay 6. HD 2015/1146E- 2015/2872 K.)

Muris ile davalı arasında imzalanan 15.08.2009 başlangıç tarihli ve üç yıl süreli aylık 800 TL bedelli, 01.01.2013 başlangıç tarihli ve dört yıl süreli aylık 900 TL bedelli kira sözleşmelerinin varlığı hususunda uyuşmazlık bulunmamaktadır. Yenileme sözleşmesinde kira bedeli emsal ve rayiçlere uygun değil ise yenileme sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5 yıl geçmemiş olsa dahi ilk sözleşmenin başlangıcına göre geçen süre gözetilerek şartları varsa kira parasının hak ve nesafete göre tespiti talep edilebilir. (Yargıtay 3. HD. 2017/5411E- 2018/11236 K.)

Önemli: Kararda iki sözleşmeden bahsedilmektedir. Ancak ikinci sözleşmede belirtilen kira bedeli emsal kira bedellerine uygunsa ve tavan artış oranının üzerinde değilse 5 yıllık süre ilk sözleşmeden itibaren hesaplanır.

Kira sözleşmesinin her yıl yenilenmesi halinde 5 yıllık süre nasıl belirlenir?

Uygulamada kiraya veren ile kiracı arasında her yıl yeniden kira sözleşmesi yapıldığı görülebilmektedir. Bu durumda sıfırdan yapılan kira sözleşmesiyle birlikte 5 yıllık süre de tekrardan başlayacaktır.

5 yıldan önce kira tespit davası açılabilir mi?

Kira tespit davası 5 yıldan önce açılamaz. Ancak TBK m. 345/2 hükmüne göre kira sözleşmesinde kira bedelinin artışına ilişkin bir hüküm yoksa söz konusu dava, yeni kira döneminden en geç 30 gün öncesi bir tarihte açılabilir. Tek istisnai durum budur.

Geriye dönük kira tespit davası açılabilir mi?

Geriye dönük kira tespit davası açılamaz. Bir örnekle açıklayacak olursak; 01.01.2018 yılı kira başlangıç tarihi olsun. 01.01.2023 tarihinde kira sözleşmesi 5. yılını dolduruyor. Bu durumda ev sahibi 2021 veya 2022 yılının kirasının tespiti için kira tespit davası açamaz. Ev sahibi ancak 01.01.2023-01.01.2024 kira dönemi için kira tespit davası açabilir.

Kira tespit davası ihtar şartı var mıdır?

Kira tespit davasını açmadan önce ihtar çekme zorunluluğu yoktur. Ancak söz konusu ihtar, kira tespit davasının neticesinde uygulanacak kira bedelinin başlangıç tarihi açısından önem teşkil etmektedir.

Yeni malik kira tespit davası açabilir mi?

Türk Borçlar Kanunu’na göre yeni malik sözleşmenin yeni tarafı haline gelir. Eski malikin hakları yeni malike geçer. Bu nedenle yeni malik kira tespit davası açabilir. Mesela yeni malik, satın aldığı konutta 6 yıldır oturan kiracıya kira tespit davası açabilir veya eski malikin açmış olduğu kira tespit davasını da devam ettirebilir.

Tahliye davası devam ederken kira tespit davası açılabilir mi?

Tahliye davası devam ederken kira tespit davası açılmasında hukuken sakınca yoktur. Tahliye davası açılmış olsa da kira sözleşmesi devam ettiği için hukuki yarar bulunmaktadır.

Yargıtay 6. H.D. 1997/7318 E., 1997/7676 K.

Kira sözleşmesinin devam ettiği sürece mal sahibinin günün rayicine uygun kira artırımı isteminde bulunması yasal hakkıdır. Taşınmazın boşaltılması tarihine kadar davacının kira parasını tespit ettirmesinde hukuki yararı vardır. Aynı yer hakkında hem tespit hem de tahliye davası açılması hali davacı aleyhine yorumlanarak tahliye davasının hukuki yararı olmadığından bahisle davanın reddi hatalı olmuştur.

Önemli: İhtiyaç nedeniyle tahliye ve kira tespit davası birlikte açılırsa ihtiyacın zorunlu, samimi ve gerçek olduğu noktasında ispat açısından sorunlar yaşanabilir.

Kira tespit davası devam ederken tahliye halinde ne olur?

Kira tespit davası devam ederken tahliye halinde davaya konu yeni kira döneminin başlangıç tarihinden tahliye tarihine kadar ki süre için kira bedeli farkı kiracıdan alınabilir. Söz konusu kira tespit davasında da bu yönde hüküm kurulur. Tahliye, kiracının kendi isteğiyle veya mahkeme kararıyla gerçekleşebilir. Bu durumda tahliyenin nasıl gerçekleştiği önemli değildir.

Kira tespit davası harç hesaplama nasıl yapılır?

Kira tespit davasında harç aylık kira farkı üzerinden nisbi olarak hesaplanmaktadır. Örneğin mevcut kira 1.500,00 TL olsun, talep edilen kira bedeliyse 5.000,00 TL olsun. Talep edilen ile mevcut kira bedeli arasındaki 3.500,00 TL’lik fark üzerinden oransal olarak bir harç ödenmesi gerekmektedir.

Kira tespit davası avukatlık ücreti nasıl hesaplanır?

Kira tespit davası avukatlık ücreti, tespit olunan kira bedel farkının bir yıllık tutarı üzerinden nisbi olarak hesaplanır. Ancak avukatlık ücreti, asgari ücret tarifesinin ikinci kısmının ikinci bölümünde davanın görüldüğü mahkemeye göre belirlenmiş bulunan ücretten az olamaz.

Yani kira tespit davası avukatlık ücreti, 2023 yılı tarifesine göre 10.700,00 TL’den az olmayacak şekilde hükmedilen kira bedel farkının bir yıllık tutarı üzerinden nisbi olarak belirlenir.

Kira tespit davası ıslah edilebilir mi?

Kira tespit davası ıslah edilemez. Kira tespit davası kısmî dava ya da belirsiz alacak davası olarak da açılamaz. Kira tespit davasının niteliğine göre talep bölünemez ve kira bedelinin davacı tarafından bir seferde açık ve net olarak istenilmesi gerekir. (YHGK 2017/3-2792 E., 2021/267 K.)

Kira tespit davası yetkili ve görevli mahkeme hangisidir?

Kira tespit davasında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemesidir. (HMK m. 4/1, a)

Kira tespit davası; davalının yerleşim yerinde (HMK m. 6) veya sözleşmenin ifa edildiği yerde (HMK m. 10) açılabilir. HMK m. 17’ye göre; taraflar tacir ya da kamu tüzel kişisi ise sözleşme ile belirlenen yer yetkilidir.

Kira tespit davası kesinleşmeden icraya konulabilir mi?

Kira tespit davası ilamı taşınmazın aynına ilişkin davalardan olması hasebiyle kesinleşmeden icraya konulamaz. Dava neticesinde hükmedilen para alacaklarının tahsili amacıyla icra takibi söz konusu kararın kesinleşmesinden sonra yapılabilir.

Kira tespit davası ne kadar sürer?

Davaların ne kadar sürede neticeleneceğini etkileyen pek çok faktör bulunmaktadır. Mahkemenin iş yoğunluğu, duruşmalar arasında geçen süre, delillerin mahkemece toplanma süresi bunlardan birkaçıdır. Bu nedenle davanın ne kadar süreceğine dair kesin bir tespitte bulunmak zordur. Ancak kira tespit davası ortalama olarak 1-2 yıl sürebilmektedir.

 

Hukuki ihtilaflarınızın çözümü için Kira Hukuku Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Y & K Hukuk – Kira Hukuku Departmanı

0 (222) 606 0956

 

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir