Airbag Açmış Araç Satın Almak Ve Satıcının Ayıp Nedeniyle Sorumluluğu

airbag açmış araç satın almak

Airbag açmış ikinci el araç satın almak, günümüzde çok yaygın yaşanan bir durumdur. Bu tür uyuşmazlıklarda airbag açılmış ayıplı araç veya airbag patlak çıkan araç satıcısının ayıp nedeniyle sorumluluğu gündeme gelmektedir.

Airbag açılmış araç ayıplı mıdır, airbag açılmış ikinci el araç satın alan alıcıların ne gibi hakları bulunmaktadır, airbag patlak çıkan aracın satıcısının ayıp nedeniyle sorumluluğu nelerdir, airbag açmış aracı satın alan alıcının dava yoluyla mağduriyetini gidermesi mümkün müdür ve araba aldım airbag patlak çıktı ne yapmam gerekiyor gibi soruların cevaplarına yazımızda yer verilmiştir.

Airbag açmış ikinci el araç satın alan kişi ayıp hükümlerinden faydalanabilir mi?

Airbag açmış ikinci el araç satın alan kişinin Türk Borçlar Kanunu 219 vd. maddelerinde ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘un 8 vd. maddelerinde düzenlenmiş ayıplı malın şartlarına uyması halinde bu hükümlerden faydalanması mümkündür.

Ayıp nedir?

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun‘un 8. maddesi gereğince ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan mal olarak tanımlanmıştır. Genel hükümlerin düzenlendiği TBK 219 hükmü ise ”Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların bulunmasından da sorumlu olur.” şeklindedir.

Ayıplı mal kavramı, TBK’de ve özel kanun olan TKHK’de tanımlanmıştır. Bu düzenlemelere göre alıcının ayıbı bilmeden malı satın almış olması gerekmektedir. Ayıbın varlığından haberdar olan alıcı malı satın alırsa ayıbı kabullenmiş sayılır. Bu durumda ise satıcının ayıp nedeniyle sorumluluğu gündeme gelmeyecektir.

2. el ayıplı araçlarda alıcının haklarına ilişkin yazımıza göz atmak için tıklayınız.

Satıcının ayıp nedeniyle sorumluluğu doğması için alıcının satıcıya ayıbı ihbar etme yani bildirme yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekmektedir. Alıcı satın aldığı malın ayıbını satıcıya bildirmezse ayıbı kabul etmiş sayılır. Bu halde satıcının ayıp nedeniyle sorumluluğu ortadan kalkar.

Ayıplı malda TBK ve TKHK ayrımı

Ayıplı mal hükümleri genel hatlarıyla Türk Borçlar Kanunu ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’da benzerlik göstermektedir. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ayıplı mal hükümlerinde araç alıcısı tüketici, satıcı ise ticari veya mesleki faaliyeti doğrultusunda araç satışı yapan kişiyi ifade etmektedir. Ticari veya mesleki faaliyet yürüten satıcı ise galerici, bayi sahibi vb. gibi serbest meslek erbabı kişilerdir. TBK kapsamında ayıplı mal hükümlerinde ise alıcı ve satıcı da bu durum söz konusu değildir. Kısaca özetlemek gerekirse; bir galericiden araç alan kişi tüketici olarak değerlendirilecek ve söz konusu uyuşmazlığa TKHK kapsamında düzenlenmiş ayıplı mal hükümleri uygulanacaktır.

Ayıplı malda TBK ve TKHK ayrımı ayıbın satıcıya bildirilme süresi noktasında farklılık arz etmektedir. TKHK kapsamında tüketici, malın ayıbını malın teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde bildirmesi gerekmektedir. Aksi halde ayıbı kabul etmiş sayılır. Ayrıca TKHK’de açık ayıp ve gizli ayıp ayrımı da yapılmamıştır. Tüketici her türlü ayıbı teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde satıcıya bildirip ayıp hükümlerinden faydalanabilir. TBK kapsamında düzenlenen ayıp hükümlerinde ise açık ayıp ve gizli ayıp ayrımı gündeme gelmektedir.

Airbag açmış ikinci el araç ayıplı mıdır?

2. el bir aracın airbag açmış olması, airbaglerin açılmasına sebebiyet verecek şiddette bir kazaya karışmış olduğunu göstermektedir. Bu durumda aracın pert kaydının olma ihtimali de artmaktadır. Airbag açmış aracın bu kusuru teslim anında alıcı tarafından bilinmiyorsa araç ayıplı mal olarak değerlendirilir ve ayıp hükümleri uygulanır. 2. el aracın daha önceden kaza geçirdiğini ve bu kaza neticesinde airbag açıldığını satış işlemi yapılmadan önce bilen alıcı, aracın daha önceden airbag açmış olmasını kabul ederek aracı alırsa bu durumda ise alıcı airbag açmış araç için satıcının ayıplı mal nedeniyle sorumluluğu hükümlerine başvuramaz. Dolayısıyla alıcının bu hükümlerden faydalanması için aracın airbaglerinin daha evvel açılmış olduğunu teslim anında bilmiyor olması gerekmektedir. Alıcının aracı satın almadan önce aracın kusurlarını tespit etmek için eksper raporu almamış olması satıcının ayıp nedeniyle sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Ancak 2. el aracın airbag açmış olduğu eksper incelemesi neticesinde tespit edilmişse ve bu rapora rağmen araç satın alınmışsa alıcı, ayıp hükümlerine gidemez. Aracın tramer kaydının araştırılmadan satın alınması da satıcının ayıptan sorumluluğu hükümlerine başvurmasına engel teşkil etmemektedir. Çünkü aracın tramer kaydının araştırılması alıcının yükümlülüğünde değildir. Bu nedenle airbag açmış aracın satıcısı, aracın airbaginin patladığını veya tamir edildiğini alıcıya bildirmemişse ve alıcı da aracın airbag açtığını gösterir herhangi bir belgeye sahip değilse satıcının ayıp nedeniyle sorumluluk hükümleri uygulanır. Ayrıca airbag açmış araç satan satıcı bu ayıbın varlığını bilmese bile sorumluluğu devam etmektedir.

Airbag açmış ikinci el araç satın alan kişinin hakları nelerdir?

Airbag açmış ikinci el araç satın alan alıcının malın ayıplı olması halinde seçimlik hakları bulunmaktadır. Bu seçimlik haklar ise şöyledir:

 • bedel iadesini içeren sözleşmeden dönme,
 • malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi,
 • ayıp oranında bedel indirimi,
 • ücretsiz onarım isteme hakkı

Airbag açmış araç alan alıcı belirtilen seçimlik haklardan birini kullanabilir. Airbag açmış araçlar, ekseriyetle 2. el araçlardır. Bu durumda 2. el aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesi pek mümkün değildir. Aynı şekilde airbag açmış aracın onarılmasını istemek pratikte çok makul bir seçim değildir. Keza airbag açmış aracın bedelinin taraflarca kararlaştırılan bedelden daha düşük olması gerekirken aracın bu ayıbı saklanarak alıcı zarara uğramaktadır. Bu zararın giderilmesi için alıcı kendi menfaatlerine en uygun seçimlik hakkını kullanmalıdır. Uygulamada genellikle bedel iadesi yapılmak suretiyle sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedel indirimi hakları alıcılar tarafından tercih edilmektedir.

Airbag açmış ikinci el araç satan satıcının sorumluluğu uyuşmazlığında görevli ve yetkili mahkeme hangisidir?

Airbag açmış ikinci el araç satan satıcının ayıp nedeniyle sorumluluğu davalarında görevli mahkeme TBK kapsamında düzenlenen ayıp hükümleri çerçevesinde bir ayıp söz konusu ise asliye hukuk mahkemeleri görevliyken ayıp TKHK kapsamında ise tüketici mahkemeleri görevlidir. Yani airbag açmış araç, ticari veya mesleki faaliyetleri doğrultusunda araç satan galericiden veya bayiden alınmışsa söz konusu uyuşmazlıkta tüketici mahkemeleri görevlidir.

Söz konusu uyuşmazlıkta yetkili mahkeme ise dava asliye hukuk mahkemesinde açılacaksa davalının yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesi yetkilidir. Dava tüketici mahkemesinde açılacaksa tüketicinin yerleşim yerindeki tüketici mahkemesi de yetkili olacaktır.

Sonuç

Airbag açmış araç veya airbag patlak olan araç alan alıcılar satıcının ayıp nedeniyle hukuki sorumluluğuna gidebilirler. Bu durumda somut olaya göre airbag açmış aracın ayıplı mal olup olmadığı değerlendirilmelidir. Bu değerlendirme neticesinde airbag açmış aracın ayıplı mal olduğu tespit edilirse alıcı söz konusu ayıbın varlığını kanunda öngörülen süreler içerisinde satıcıya bildirmelidir. Bu bildirimin ispat açısından yazılı olarak yapılması elzemdir. Uygulamada söz konusu ayıp satıcıya noterden ihtarname göndermek suretiyle bildirilmektedir. Söz konusu ihtarnamenin satıcıya tebliğinden sonra satıcı, alıcının kullanmak istediği seçimlik hakkını yerine getirmezse dava yoluna başvurulması gerekmektedir.

Airbag açmış araç alan alıcıların yasal süreci avukat yardımıyla takip etmesi olası hak mahrumiyetlerinin yaşanmaması için önem arz etmektedir. Ayıp bildirimini yapılması ve dava sürecinin takip edilmesi alanında ihtisaslaşmış avukatlar tarafından yapılmalıdır.

 

Profesyonel avukatlık hizmeti için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yılmaz & Kızılcan Hukuk – Tüketici Hukuku Departmanı

0 (222) 606 0956

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir