Avukatlık Hukuku

AVUKATLIK ÜCRET SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ WORD HALİ 2024

avukatlik ucret sozlesmesi ornegi word hali 2024 1088

Avukatlık ücret sözleşmesi örneği word halini buradan indirebilirsiniz.

Avukatlık Ücret Sözleşmesi Örneği – Word

AVUKATLIK SÖZLEŞMESİ

I)-TARAFLAR

1.İŞ SAHİBİ;

Adı, soyadı :

Adres :

Telefon :

TCKN :

2.AVUKAT/AVUKATLIK ORTAKLIĞI;

Adı, soyadı :

Baro, sicil no :

Adres :

Telefon :

II)-HUKUKİ YARDIMIN KONUSU

İş sahibinin tazminat davasının açılması ve yargılama sürecinin takibinden ibarettir.

III)-HARÇ, YARGILAMA GİDERLERİ VE AVUKATLIK ÜCRETİ

1-) Yargılama harç ve giderleri iş sahibi tarafından karşılanacaktır. Bu aşamada davanın açılmasında kullanılması için 2.000,00 TL masraf iş sahibi tarafından avukata verilmiştir. Yargılama sürecinde alınması gereken harç, masraf ve yargılama giderleri iş sahibi tarafından ilk istemde avukata veya ilgili mercie ödenecektir. Avukatın istemine rağmen ödenmeyen harç, masraf ve yargılama giderlerinden dolayı oluşacak zararlardan avukat sorumlu değildir.

2-) Avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak şeyin veya paranın karar tarihindeki tüm ferileriyle birlikte olmak üzere toplam tutarının %15’i olarak ödenecektir. Davanın avukatça düşük miktarlı harca esas değerden açılması gerçek dava değerini ihtiva etmeyecek olup; avukatlık ücreti mahkeme tarafından hükmolunacak olan ve/veya alanında uzman bilirkişilerce belirlenecek olan şey yahut para üzerinden yüzdesel olarak hesap edilecektir. Taraflarca işbu sözleşmenin imzalandığı tarihte henüz davanın açılıp açılmadığına bakılmaksızın avukatlık sözleşmesi muaccel hale gelecektir. Davanın tümden reddi halinde ise avukatlık ücreti karar tarihindeki avukatlık asgari ücret tarifesine göre belirlenecektir.

3-) Kaza sonrasında SGK ve/veya Trafik Sigorta Şirketi tarafından iş sahibi adına ve/veya hesabına yapılacak ödemeler iş sahibi tarafından öncelikli olarak vekalet ücretinin ifasına yönelik avukata ödenecektir.

4-) İşbu avukatlık ücreti sadece dava vekalet ücreti olup; dava sonunda elde edilen sonucun icrası ve devamı işleri için ayrıca yukarıda belirlenen oran ve miktarlarda avukatlık ücreti ödenecektir. Şöyle ki; ücret bu işle ilgili olsa da bundan doğacak başka bir işi kapsamaz. Karşı dava açılması veya bu işle ilgili diğer uyuşmazlıkların çıkması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ayrıca ücret ödenecektir. Kanun yollarında veya uyuşmazlık çözen diğer mercilerde yapılacak duruşmalarda sözleşmeye, sözleşme yapılmamışsa Avukatlık Ücret tarifesine göre ayrı ücret ödenecektir.

5-) Avukat/Avukat Ortaklığı, bu sözleşmeyle üslendiği işi kanunlar ve meslek kuralları uyarınca sonuna kadar takip edecektir. Avukat/Avukat Ortaklığı, bu görevi kendisi yapabileceği gibi, gözetimi altında başka Avukatlarla/Avukat Ortaklıklarıyla iş birliği yaparak yargılama sürecini takip edecektir. Ancak, bu durumlarda iş sahibinden ek ücret istemeyecektir.

6-) İş sahibi, Avukatın/Avukat Ortaklığının yazılı muvafakatini almadan bu iş için başka bir Avukata /Avukat Ortaklığına vekâlet veremeyecektir. Aksine davranılması halinde Avukata/Avukat Ortaklığına ücretin tamamı ödenecektir.

7-) İş sahibi, işten feragat eder veya avukata işi takip etme olanağı vermezse yahut sözleşmeyle yüklendiği vecibelerini yerine getirmezse, Avukat /Avukat Ortaklığı ücretin tamamına hak kazanacaktır.

IV)-İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ:

Bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, Türkiye Barolar Birliği Tahkim Merkezi Tahkim Kuralları uyarınca nihai olarak tahkim yoluyla çözümlenecektir. Tahkim yeri Ankara/ Türkiye’dir. Tahkim dili Türkçe’dir. Uyuşmazlığın esasına Türk hukuku uygulanır. Hakem sayısı 1’dir.

V)-ÖZEL KOŞULLAR:

1-) İş sahibi, bu sözleşmede yazılı olan adresi kanuni ikametgahı olarak kabul etmiştir. Avukatın/Avukat Ortaklığının iş sahibine yapacağı her türlü ihbar ve tebligat bu adrese gönderilecektir. Adres değişikliğinin Avukata /Avukat Ortaklığına bildirilmesi yazılı ve zorunlu olup, adres değişikliği nedeniyle iş sahibine ulaşmayan tebligat nedeniyle Avukata/Avukat Ortaklığına sorumluluk yüklenemeyecektir. Ayrıca her türlü ihbar, iş sahibine telefon, SMS, fax, e-mail, whatsapp ve diğer iletişim araçlarıyla yapıldığında da geçerli olacaktır.

2-) İş sahibi uyuşmazlığını arabuluculuk, sulh veya feragatle, dava dışında bitirilmesini isterse, durumu avukata yazılı olarak bildirecektir.

3-) İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklarda SMS, e-mail, whatsapp gibi iletişim araçlarında avukat ile iş sahibi arasında geçen yazışmalar yazılı delil olarak kullanılabilecektir.

Bu sözleşmede yer almayan konularda, Avukatlık Kanunu’nun avukatlık sözleşmesine ilişkin hükümleri tamamlayıcı olarak uygulanacaktır.

İşbu ücret sözleşmesi iki sayfa iki nüsha halinde düzenlenmiş olup, taraflarca okunarak imzalanmıştır. 26/11/2022

 

İŞ SAHİBİ   

(İmza)      

AVUKAT/AVUKAT ORTAKLIĞI

(İmza) 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir