Avukatlık Ücret Sözleşmesi Uyuşmazlıkları

avukatlık ücret sözleşmesi

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 163. maddesi uyarınca avukatlık sözleşmesi serbestçe düzenlenir. Avukatlık sözleşmesinin yazılı yapılması zorunlu değildir. Sözlü olarak da avukatlık sözleşmesi yapılabilir. Geçerli bir avukatlık sözleşmesinden bahsedebilmek için sözleşmede hukuki yardımın ve avukatlık ücretinin açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Avukatlık ücretinin ise bir meblağı veyahut değeri içermesi gerekmektedir.

Sonucu garanti etme anlamı taşıyan avukatlık sözleşmeleri geçersizdir. ”Davanın kazanılması halinde mahkemece hükmedilecek paranın %15’i avukatlık ücreti olarak ödenecektir.” şeklindeki sözleşmeler geçersiz iken ”Davanın kazanılması halinde mahkemece hükmedilecek paranın %15’i avukatlık ücreti olarak ödenecektir. Davanın kaybedilmesi halinde ise avukatlık ücreti 10.000,00 TL olarak ödenecektir.” şeklindeki ücrete ilişkin hükümler geçerlidir. Bu durumlarda davanın kaybedilmesi hali için de avukatlık ücreti belirlenmelidir. Aksi halde avukatlık ücret sözleşmesinin geçersizliği gündeme gelecektir.

Dava konusu para dışındaki mal veya haklardan bir kısmı avukatlık ücreti için avukata hasredilemez. (Av K. m.164/3) Bu neviden anlaşmalar geçersizdir.

Kamulaştırma Kanunu’nun 31. maddesinde kamulaştırma bedel tespit davaları için kamulaştırma bedeli üzerinden yüzdesel olarak avukatlık ücreti kararlaştırmak yasaktır. Kamulaştırma KanunuYasak işler ve eylemler” başlığı altında 31/1-e hükmünde kamulaştırma bedelinin tamamının veya bir kısmının avukat veya dava vekili veya onlar adına hareket edenlere ait olacağının kararlaştırılmasının yasak olduğu açıkça belirtilmiştir. Bu hüküm nedeniyle kamulaştırma bedel tespit davalarında avukat ile iş sahibi arasında kamulaştırma bedeli üzerinden yapılan ücret sözleşmeleri geçersizdir. Bu hallerde avukatın ve diğer ilgililerin cezai sorumluluğu da bulunmaktadır.

Avukat ile iş sahibi arasında yapılan görüşme protokolünde yer alan avukatlık ücreti ile ilgili hükümler ücret uyuşmazlıklarında avukatlık ücret sözleşmesi olarak değerlendirilmektedir.

3. kişi yararına avukatlık sözleşmesi yapılabilir. Uygulamada ceza soruşturma veya kovuşturma sürecinin takibi için yapılan avukatlık sözleşmelerinde sıkça rastlanılmaktadır.

Avukatlık ücreti ne zaman muaccel hale gelir?

Avukatlık ücreti aksine bir sözleşme yoksa işin bitmesi ile muaccel hale gelir. Avukat ile iş sahibi arasında kurulan sözleşmede avukatlık ücretinin muacceliyet durumu düzenlenmişse sözleşmede yer alan hükümler uygulanır. Avukatlık ücretinin muaccel olması ücretin istenebilir hale gelmesi açısından önem arz etmektedir.

Avukatlık ücret sözleşmesinin geçersizliği halinde avukatlık ücreti nasıl belirlenir?

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 164/4 hükmü mucibince avukatlık sözleşmesinin veya avukatlık sözleşmesinin ücrete ilişkin hükümlerinin geçersiz olduğu durumlarda avukatlık ücreti, değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi uygulanır.

Değeri para ile ölçülebilen dava ve işlerde avukatlık ücret uyuşmazlıklarında mahkemelerce %10 ile %20 arasındaki değerlendirmelerde avukatlık ücreti ekseriyetle %10 olarak belirlenmektedir.

Ortaklığın giderilmesi diğer adıyla izale-i şuyu davaları değeri para ile ölçülemeyen davalardandır. Söz konusu davaların takibi için avukat ile iş sahibi arasında kurulan avukatlık sözleşmelerinde ücretin yüzdesel olarak belirlendiği hallerde avukatlık sözleşmesinin yazılı yapılması ve sözleşmede yüzdesel olarak belirlenen ücretin açıkça belirtilmesi hak kayıplarının önüne geçmek için dikkate alınmalıdır.

Avukatın azledilmesi halinde vekalet ücreti

İş sahibi tarafından haksız bir şekilde azledilen avukat hukuki yardımından dolayı akdi ücret ve karşı yan vekalet ücretine hak kazanır. Bu durumda haksız azledilen avukat iş sahibinden avukatlık ücretinin tamamını talep edebilir.

Avukat, takip edip sonuçlanmış olduğu işler yönünden, azlin haklı olup olmadığına bakılmaksızın ücrete hak kazanır. Azil, ancak azil tarihi itibariyle henüz sonuçlanmamış işler bakımından hukuki sonuç doğurur. (Kurtoğlu, s. 178) Tüm bu açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde; eldeki davada azlin haksız olduğu ve davacı avukatın akdi ve yasal tüm vekalet ücretini eski müvekkillerinden tahsil etme hakkına sahip olduğu açıktır. (Yargıtay HGK. 2017/634 E., 2021/59 K.)

İş sahibi, avukatın kusur veya ihmalinden dolayı haklı bir şekilde avukatı azletmişse avukat ücrete hak kazanamaz ve azil tarihinde kesinleşmiş işler dışında almış olduğu ücreti de iade etmek durumundadır. Azil işlemi noter kanalıyla, mahkeme dosyasına dilekçe vermek suretiyle veya avukat ile iş sahibinin aralarında azil sözleşmesi imzalaması ile gerçekleşebilmektedir.

Vekalet ilişkisinden istifa eden avukatın vekalet ücreti alacağı

Avukatın iş sahibi ile arasında kurulan vekalet ilişkisinden her zaman istifa etme hakkı bulunmaktadır. İstifanın haklı olması halinde ise avukat karşı yan ücreti de dahil olmak üzere avukatlık ücretinin tamamına hak kazanmaktadır. Haklı istifaya örnek olarak uygulamada sıkça rastlanılan avukatlık ücretinin iş sahibi tarafından ödenmemesi hali verilebilir. Avukatın muaccel hale gelmiş olan avukatlık ücretinin ödenmemesi halinde avukatın haklı nedenle istifa etme hakkı bulunmaktadır. Bu durumda haklı olarak istifa eden avukat, avukatlık ücretinin tamamını iş sahibinden talep edebilir. Ancak muaccel hale gelmemiş avukatlık ücretinin ödenmemesi nedeniyle avukatın istifa etmesi haklı istifa kapsamında değerlendirilmemektedir. Bu nedenle istifa eden avukat, avukatlık ücretine hak kazanamaz ve ödenen ücreti de iade etmek durumunda kalabilir. Hatta bu durumda iş sahibi haklı olarak avukatı azledebilir.

Avukatlık sözleşmesinde azil ve istifayı zorlaştıran şartlar geçersizdir. Taraflarca azil veya istifa halinde cezai şart içeren avukatlık sözleşmesi hükümleri geçersizdir.

İş sahibi ile avukat arasındaki vekalet ilişkisi doğrultusunda takip edilen alacak davasında bedel artırımı veya ıslahtan önce azil veya istifa halinde avukatlık ücreti azil veya istifanın gerçekleştiği tarihteki müddeabih üzerinden belirlenecektir. Bu durum uygulamada avukatlar için problem yaratmaktadır. Bunu engellemek için avukatlık sözleşmelerinde avukatlık ücretini belirlerken koruyucu hükümlere yer vermek önem teşkil etmektedir.

Sulh halinde vekalet ücreti alacağı

Tarafların, avukatı devre dışı bırakarak sulh olması halinde karşı yan vekalet ücreti için müşterek müteselsilen sorumlulukları oluşmaktadır. Ancak avukat sulh halinde akdi vekalet ücretini karşı taraftan isteyemeyiz.

Bu durumda vekalet ücreti sulh olunan miktar üzerinden hesaplanacağı için sulh olunan miktarın belirli olması önem kazanmaktadır. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin yerleşmiş uygulamalarına göre sulh olunan miktar belli değilse; mahkemece,

 • gerçek sulh olunan miktar araştırılarak bulunacak miktar,
 • sulh olunan miktar tespit edilemezse vekil ile vekil eden arasında varsa yazılı sözleşme hükümleri gereğince,
 • sözleşme yok ise Avukatlık Kanunu’nun 164/4. maddesi gereğince harcı ödenen dava değeri üzerinden

vekalet ücreti hesaplanmalıdır. Sulh olunan miktarın ispatı ise avukata aittir. Avukatlık Kanunu’nun 165. maddesi gereğince davanın sulh ile sonuçlanması halinde her iki taraf karşı yan avukatlık ücretinin ödenmesinden müteselsilen sorumludur. Söz konusu sorumluluk akdi vekalet ücreti için geçerli değildir. (Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Esas Numarası: 2017/6, Karar Numarası: 2018/9)

Avukatlık sözleşmesine konu vekalet ücreti alacağı görevli mahkeme hangisidir?

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’unda tüketici işlemi; mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi olarak nitelendirilmiştir. Vekalet sözleşmesi, tüketici işlemi olarak değerlendirilmiştir. Keza Yargıtay uygulamalarında da avukatlık sözleşmesinin temelinde vekalet ilişkisinin bulunduğu kabul edilmiştir. Bu nedenle avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan ücret uyuşmazlıklarında görevli mahkeme tüketici mahkemesidir. Ancak Yargıtay 13. Hukuk Dairesi bazı kararlarında; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi gereğince tüketicinin ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olduğunu, ticari işleri nedeniyle davacı avukata vekalet veren iş sahibinin 6502 sayılı yasada tanımlanan tüketici vasfını taşımadığını bu nedenle söz konusu uyuşmazlıkta tüketici mahkemesinin görevli olmadığını, diğer yandan avukatlık sözleşmesinde yer alan tarafların her ikisinin de tacir olmadığını bu durumda ticaret mahkemesinin de görevli olmadığını belirtmiş olup söz konusu avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan ücret uyuşmazlığında asliye hukuk mahkemesinin görevli olduğunu kabul etmiştir. (Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2016/18967 E., 2018/2772 K. – 2015/21563 E., 2015/21868 K.)

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin anılan kararlarında belirtildiği üzere avukatlık sözleşmesine konu vekalet ücreti alacağı görevli mahkeme avukatlık sözleşmesine konu hukuki yardımın niteliğine göre değişkenlik arz etmektedir. Bu durumda iş sahibinin ticari veya mesleki faaliyeti çerçevesinde bir işi avukat tarafından takip ediliyorsa ücret uyuşmazlığında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi iken iş sahibinin ticari veya mesleki faaliyeti çerçevesinde olmayan bir işi takip ediliyorsa tüketici mahkemesi görevlidir. Avukatlık sözleşmesinde avukat tarafından ifa edilen hukuki yardımın konusu boşanma davasının takip edilmesi ise ücret uyuşmazlığında tüketici mahkemesi görevliyken, sözleşme konusu hukuki yardım ticaret mahkemesinde açılan bir davanın takip edilmesi ise bu halde asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. İş hukukundan kaynaklanan işçilik alacağının tahsili amacıyla sunulan hukuki yardımda da avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan ücret uyuşmazlığında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi olacaktır. Bu yönde Yargıtay kararları bulunmaktadır.

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin madde 6/2’ye göre tarafların 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’ndaki hakları saklı kalmak kaydıyla belirli parasal değerin altında bulunan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetine başvuru yapmak zorunludur. Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddesinde İcra ve İflas Kanunu hükümleri saklı tutulmuştur. Bu durumda avukatlık sözleşmesinden kaynaklanan ücret uyuşmazlıklarında tüketici mahkemesinin görevli olduğu hallerde hakem heyetine başvurmadan İcra ve İflas Kanunu hükümlerince uyuşmazlık konusu ücretin tahsili için icra takibi başlatılabilecektir. İcra takibine itiraz edilmesi halinde ise tüketici mahkemesinde itirazın iptali davası yoluna başvurulabilecektir.

 

Avukatlık ücret sözleşmesi örneğini indirmek için tıklayınız.

Y & K Hukuk ve Danışmanlık 

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir