Boşanma Hukuku

Boşanma davasında boşanma yönünden kısmi kesinleşme Yargıtay

bosanma davasinda bosanma yonunden kismi kesinlesme yargitay 1459

Boşanma davasında kısmi kesinleşme

Eşler boşanma davasında boşanma taleplerinin yanında velayet, nafaka ve tazminat gibi boşanmanın fer’î niteliğinde bulunan hususlar hakkında da yerel mahkemeden hüküm kurulmasını isteyebilirler. Bu doğrultuda aile mahkemesi tarafından verilen kararın, tarafların boşanma kararı için istinaf yoluna başvurmaması halinde, boşanma yönünden kısmi olarak kesinleşmesi hukuken mümkündür. Bu durumda boşanmak isteyen taraflar, uzun süren yargılamalara katlanmak zorunda kalmadan boşanma yönünden kısmi kesinleşmeyle boşanma kararının hukuki sonuçlarının uygulanmasını sağlayabileceklerdir.

İstinaf edilmeden sadece boşanmanın kesinleşmesine ilişkin Yargıtay HGK’nın E.2020/303, K.2021/242 sayılı kararı;

Boşanma hükmü kesinleşen karar sonrasında ayrılan taraflar, yeni hayatlarına devam edebilecekler, yargılama ise; itiraz edilen yönler üzerinden devam eder hale gelecektir. Aksinin kabulü yasal düzenleme ve hakkaniyete aykırı olacağı gibi, kararı bir bütün olarak temyiz etme zorunluluğu yaratması nedeniyle boşanma kararının alınmasını zorlaştıracak ve neticede sosyolojik ve toplumsal bir soruna da sebebiyet verecektir.

Boşanma yönünden kısmi kesinleşme halinde kusur ve diğer talepler açısından istinaf başvurusu yapılabilir. 

Boşanma yönünden kısmi kesinleşme halinde boşanmanın fer’î niteliğindeki talepler hakkında verilen hükmün istinaf başvurusu hukuken mümkündür. Bu durumda taraflar kusur, nafaka, velayet ve tazminat hususları açısından kanun yoluna başvuru yapabilirler ve söz konusu başvuru neticesinde üst mahkeme kusur oranının belirlenmesi açısından esasa girerek karar vermelidir.

Yargıtay HGK’nın E.2020/303, K.2021/242 sayılı kararı;

Tüm bu nedenlerle hüküm fıkrasının boşanmaya ilişkin bölümünün istinafa konu edilmeyerek kesinleştiği buna bağlı olarak da hükmün gerekçe bölümünün artık kesin hüküm etkisinde olduğundan söz edilemez. Davada haklı çıkan tarafın dahi hukuki menfaati olduğu takdirde temyiz hakkı olduğu gözetildiğinde tarafların ilk derece mahkemesince yapılan kusur belirlemesine karşı hükmün boşanma fıkrasına yönelik bölümünden bağımsız şekilde istinaf kanun yoluna başvurabilecekleri şüphesizdir. O hâlde; bölge adliye mahkemesince yapılacak olan iş; tarafların kusurlu davranışlarına ilişkin tüm deliller birlikte değerlendirilerek tarafların kusur durumunun belirlenmesi ve bu belirlemeye bağlı olarak boşanmanın fer’i niteliğinde bulunan talepler hakkında karar vermekten ibarettir.

Taraflar boşanma yönünden kısmi kesinleşme şerhini yerel mahkemeden talep edebilirler.

Taraflar, boşanma kararının tatbik edilebilmesi için ilgili nüfus müdürlüğüne müzekkere yazılmasını yerel mahkemeden talep etmelidirler. Boşanma yönünden kısmi kesinleşme şerhinin nüfus müdürlüğünce işleme alınmasıyla birlikte taraflar resmi olarak boşanmış olacaklardır. Ancak uygulamada bazı aile mahkemelerinin boşanma yönünden kısmi kesinleşme işleminden imtina ettiğine yönelik durumlarla karşılaşılmaktadır. Mahkemelerin bu doğrultuda verdiği kararlar idari nitelikte olup hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

 

Y & K Hukuk ve Danışmanlık – Boşanma Hukuku Departmanı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir