Avukatlık Hukuku, Yargıtay kararları

CMK Beraat Vekalet Ücreti Emsal Yargıtay Kararı (Güncel)

cmk beraat vekalet ucreti emsal yargitay karari guncel 10048

CMK Beraat Vekalet Ücreti Resmi Gazete

Ceza davalarında ücret

MADDE 14- (1) Kamu davasına katılma üzerine, mahkumiyete ya da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ise vekil ile temsil edilen katılan lehine bu Tarifenin ikinci kısmının ikinci bölümünde belirlenen avukatlık ücreti sanığa yükletilir. Bu hüküm, katılanın 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen vekili bulunması durumunda kovuşturma için ödenen ücret mahsup edilerek uygulanır.

(2) Ceza hükmü taşıyan özel kanun, tüzük ve kararnamelere göre yalnız para cezasına hükmolunan davalarda bu Tarifeye göre belirlenecek avukatlık ücreti hükmolunan para cezası tutarını geçemez.

(3) 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 141 ve devamı maddelerine göre tazminat için Ağır Ceza Mahkemelerine yapılan başvurularda, bu Tarifenin üçüncü kısmı gereğince avukatlık ücretine hükmedilir. Şu kadar ki, hükmedilecek bu ücret ikinci kısmının ikinci bölümünün sekizinci sırasındaki ücretten az, on ikinci sırasındaki ücretten fazla olamaz.

(4) Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. Bu hüküm, sanığın 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda kovuşturma için Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanır.

(5) Ceza mahkemelerinde görülen tekzip, internet yayın içeriğinden çıkarma, idari para cezalarına itiraz gibi başvuruların kabulü veya ilk derece mahkemesinin kararına yapılan itiraz üzerine, ilk derece mahkemesi kararının kaldırılması halinde işin duruşmasız veya duruşmalı oluşuna göre ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörüldüğü şekilde avukatlık ücretine hükmedilir. Ancak başvuruya konu idari para cezasının miktarı bu Tarifenin ikinci kısım birinci bölüm 1. sıradaki iş için öngörülen maktu ücretin altında ise idari para cezası kadar avukatlık ücretine hükmedilir.

Cmk beraat vekalet ücreti Resmi Gazete için buraya tıklayabilirsiniz.

Cmk Beraat Vekalet Ücreti Yargıtay Kararı

Kararın pdf halini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Esas No : 2023/20592
Karar No : 2024/2497

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ : 03.10.2023
SAYISI : 2023/125 E. 2023/246 K.
KATILAN : B… Ö…
MAĞDUR : B… Ö…
SANIK : S… D…
SUÇ : Nitelikli yağma
SUÇ TARİHİ : 03.12.2017
HÜKÜM : Beraat
TEMYİZ EDENLER : Katılan B… Ö… vekili, sanık müdafii
TEBLİĞNAME GÖRÜŞÜ : Temyiz isteminin reddi- düzeltilerek Onama

Sanık hakkında bozma üzerine verilen kararın; 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (5271 sayılı Kanun) 286. maddesinin birinci fıkrası uyarınca temyiz edilebilir olduğu, 260. maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz edenlerin hükmü temyize hak ve yetkisinin bulunduğu, 291 inci maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz isteminin süresinde olduğu, 294 üncü maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz dilekçelerinde temyiz sebeplerine yer verildiği, 298 inci maddesinin birinci fıkrası gereği temyiz istemlerinin reddini gerektirir bir durumun bulunmadığı yapılan ön inceleme neticesinde tespit edilmekle gereği düşünüldü:

I. HUKUKÎ SÜREÇ
1.Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 04.09.2018 tarihli ve 2017/478 Esas, 2018/293 Karar sayılı kararı ile nitelikli yağma suçundan sanık hakkında 5271 sayılı Kanun’un 223/2-e maddesi uyarınca beraat karar verilmiştir.
2. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin, 10.12.2018 tarihli ve 2018/2416 Esas, 2018/2418 Karar sayılı kararı ile sanık hakkında İlk Derece Mahkemesince kurulan hükme yönelik katılanlar vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
3.Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesinin, 10.12.2018 tarihli ve 2018/2416 Esas, 2018/2418 Karar sayılı kararı sayılı kararının katılan B… Ö… vekili tarafından temyizi üzerine Yargıtay 6. Ceza Dairesinin 29.03.2023 tarihli, 2021/24116 Esas, 2023/9670 Karar sayılı kararı ile; “Olay günü, evde katılan B…’in bulunduğu esnada, sanığın katılana bıçak göstererek paraların nerede olduğunu sorduğunu, katılanın da korkması üzerine paranın yerini gösterdiği ve sanığın parayı alarak pencereden çıktığı iddiası ile açılan davada; sanığın katılan B…’ın kocası hakkında yakalama kararı bulunduğunu, katılanın kocasını şikayet etmesinden dolayı aralarında husumet olduğu iddiasında bulunduğu anlaşılmakla; katılan B…’ın kocası hakkında bir yakalama kararı olup olmadığı araştırılarak, sanığı yakalayan ve olay yeri incelemesi yapan kolluk görevlileri dinlenmesi ve sanık ve katılanlar arasında husumet olup olmadığı araştırıldıktan sonra, sanığın hukuki durumunun buna göre tayin ve tespiti gerektiği gözetilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi” nedeniyle bozulmasına karar verilmiştir.
4. Bozma üzerine Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, 03.10.2023 tarihli ve 2023/125 Esas, 2023/246 Karar sayılı kararı ile nitelikli yağma suçundan sanık hakkında 5271 sayılı Kanun’un 223/2-e maddesi uyarınca beraat karar verilmiştir.

II. TEMYİZ SEBEPLERİ
Sanık Müdafinin Temyiz Sebepleri,
Beraat kararına bir diyeceklerinin olmadığına, hükmü vekalet ücreti takdir edilmemesi yönü ile temyiz ettiklerine, İlişkindir.
B. Katılan B… Ö… Vekilinin Temyiz Sebepleri, Temyiz etme iradesine, İlişkindir.

III. GEREKÇE
A. Katılan B… Ö… Vekilinin Temyiz Sebebi Yönünden, Mağdur B… Ö… 24.05.2023 tarihli dilekçesiyle şikâyetçi olmadığını beyan ettiği, oysa ki kararı katılan B… Ö… vekili tarafından temyiz edildiği anlaşılmakla tebliğnamedeki temyiz talebinin reddine dair görüşe katılmayarak yapılan incelemede; Yapılan duruşmaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin yargılama sonuçlarına uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dava dosyası içeriğine Hukukî Süreç başlığı altında (3) numaralı paragrafta bilgilerine yer verilen Yargıtay bozma ilâmı karşısında, katılan B… Ö… vekilinin yerinde görülmeyen temyiz sebeplerinin reddine karar verilmesi gerektiği anlaşılmıştır.
B. Sanık Müdafiinin Lehlerine Vekalet Ücretine Karar Verilmesi Gerektiğine İlişkin Temyiz Sebebi Yönünden, Diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiştir. Ancak; karar tarihinde yürürlükte olan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer verilen; “Beraat eden ve vekil veya müdafi ile temsil edilen sanık yararına Hazine aleyhine maktu avukatlık ücretine hükmedilir. Bu hüküm, sanığın 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafii bulunması durumunda kovuşturma için Hazineden alınan ücretin mahsubu suretiyle uygulanır.” şeklindeki düzenleme karşısında, kendisini müdafiiyle temsil ettiren sanık lehine vekâlet ücreti ödenmesine karar verilmesi gerektiğinin gözetilmemesi hukuka aykırı bulunmuş ise de söz konusu hukuka aykırılık Yargıtay tarafından giderilmiştir.

IV. KARAR
Gerekçe bölümünde (B) numaralı bentte açıklanan nedenle Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinin, 03.10.2023 tarihli ve 2023/125 Esas, 2023/246 Karar sayılı kararına yönelik sanık müdafii, katılan B… Ö… vekilinin temyiz istekleri yerinde görüldüğünden hükmün, 5271 sayılı Kanun’un 302. maddesinin ikinci fıkrası gereği BOZULMASINA, bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden aynı Kanun’un 303 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi gereği hüküm fıkrasına; “sanık kendisini müdafii ile temsil ettirdiğinden ve sanığın 04.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafii bulunması sebebiyle kovuşturma için ödenen Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafii ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2023 Yılı Tarifesinin 4/2. maddesi uyarınca belirlenen 861,00 TL ücretin mahsup edilmesi suretiyle karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin II. Kısmının II. Bölümü gereğince 28.939,00 TL vekalet ücretinin hazineden alınıp sanığa verilmesine,” ibaresinin eklenmesi suretiyle, Tebliğname’ye kısmen uygun olarak, oy birliğiyle HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASINA,

Dava dosyasının, 5271 sayılı Kanun’un 304 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesine, Yargıtay ilâmının bir örneğinin ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 8. Ceza Dairesine gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına tevdiine, 26.02.2024 tarihinde karar verildi.

2024 Avukatlık asgari ücret tarifesi için tıklayınız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir