İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Eyt – 1999 Öncesi Hizmet Tespit Davası

eyt 1999 oncesi hizmet tespit davasi 896

Son zamanlarda eyt yasası ile alakalı 1999 öncesi sigortasız çalıştım eyt yasasından yararlanabilir miyim, 1999 öncesi sigortasız çalıştım ne yapmalıyım, 1999 öncesi çalışıp sigortası olmayanlar çıkacak olan eyt yasasından faydalanmak için ne yapmalı ve 1999 öncesi sigortam gözükmüyor ne yapmalıyım gibi sorular gündeme gelmektedir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce fiili çalışması olmasına rağmen sigorta kaydı yapılmayan kişilerin emeklilikte yaşa takılanlara uygulanacak mevzuattan faydalanma durumları söz konusudur. 1999 öncesi kayıt dışı çalışmaları bulunan kişiler, söz konusu dönemdeki fiili çalışmalarını ispatlamak şartıyla hizmet tespit davası açabilirler. İşbu davada 1999 öncesi sigortasız çalışmalarını ispat eden kişiler, sigorta başlangıçlarını 1999 öncesi yapmış olacak ve EYT yasasından faydalanabileceklerdir.

1999 öncesi hizmet tespit davası

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 86. Maddesinin 9. Fıkrasında “Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, bu Kanunda yazılı şartları yerine getirmiş olmasına rağmen, kendisi için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin işveren tarafından verilmediği veya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurumca tespit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli ödemeler yapılır “ denilmiştir. İşbu kanuna göre sigortasız çalıştırılan veya sigorta primleri eksik ödenen işçi hizmet tespit davası açma hakkına sahiptir.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortasız çalıştıkları için kapsama giremeyecek olanlar da önceki hizmetlerini sisteme kaydettirmenin yollarını arıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortasız çalışanlar, primleri eksik yatırılanlar veya sigorta başlangıcı geç yapılanlar; ilk işe giriş tarihinin fiilen çalıştığı tarih olması için öncelikle SGK’ya başvuru yapmalıdır. Bu başvurunun reddi halinde yapılması gereken; eyt yasasından faydalanmak için hizmet tespiti veya diğer adıyla bir günlük sigortalılığın tespiti davası açmaktır.

Hizmet tespit davası, Sosyal Güvenlik Kurumuna hizmet süreleri eksik bildirilen, fiili çalışması bulunmasına rağmen işe giriş çıkış kaydı bulunmayan, SGK girişleri vaktinde yapılmayan ve sigortasız çalıştırılan işçilerin işverenlerine karşı açacağı bir tespit davasıdır. Bu tip davalarda SGK davalı değil ihbar edilen sıfatına sahiptir. Eyt hizmet tespit davası İş Mahkemeleri Kanunu‘nun 4. maddesi gereğince SGK’ya ihbar edilir ve dava SGK tarafından feri müdahil sıfatıyla takip edilir.

1999 öncesi hizmet tespit davası açmadan önce Sgk’ya başvuru zorunluluğu bulunmaktadır.

Hizmet tespit davası açmadan önce SGK’ya başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Kuruma başvuru şartı, 6100 sayılı Kanun‘un 115/2. maddesi kapsamında tamamlanabilir dava şartı olarak değerlendirilmektedir.

1999 öncesi hizmet tespit davası hak düşürücü süre nedir?

Sigortaya işveren tarafından bildirilmeyen hizmetler için hizmet tespit davası açma süresi işçinin işten ayrıldığı yılın son gününden itibaren 5 yıldır.

Hizmet tespit davasının yasal dayanağı 506 sayılı Yasa‘nın 79/10. maddesi olup bu tür sigortalı hizmetlerin tespitine ilişkin davaların, kamu düzeniyle ilgili olduğu ve bu nedenle de özel bir duyarlılıkla yürütülmesi gerektiği aşikardır. Bu çerçevede, hak kayıplarının ve gerçeğe aykırı sigortalılık süresi edinme durumlarının önlenmesi, temel insan haklarından olan sosyal güvenlik hakkının korunabilmesi için, bu tür davalarda tarafların gösterdiği kanıtlarla yetinilmeyip, gerek görüldüğünde resen araştırma ilkesi gereğince mahkemece delil toplanabilecektir.

Söz konusu süre hak düşürücü süre olup, hakim tarafından resen nazara alınacaktır. Ancak 5 yıllık hak düşürücü süreye tabi olma kuralının istisnaları da bulunmaktadır.

1999 öncesi sigortasız çalışma nasıl ispat edilir?

Yukarıda bahsedildiği üzere 5 yıllık hak düşürücü sürenin istisnaları bulunmaktadır. Bu istisnalardan ilki ise Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde sayılan ve Kurum’a verilmesi gereken belgelerden herhangi birinin kuruma verilmiş olması halidir. Söz konusu belgelerden birinin Kurum’a verilmiş olması halinde hak düşürücü süre işlemeyecektir. Bu kapsamda kabul edilen belgeler yönetmelik düzenlemesiyle belirlenmiştir:

 • İşe giriş bildirgesi (Yönetmelik m.27)
 • Dört aylık sigorta prim bordrosu (Yönetmelik m.17)
 • Aylık sigorta primleri bildirgesi ( Yönetmelik m.17)
 • Sigortalı hesap fişi (Yönetmelik m.18)

Diğer istisna hali ise kurumca işçinin, işveren yanında iş akdine tabi olarak çalıştığının tespit edilmesi halidir. Bu haller de ayrıca düzenlenmiştir.

Müfettiş tarafından durum tespit tutanağı ya da tahkikat raporlarıyla işçinin çalışması tespit edilmişse, prime esas kazanç incelemesi neticesinde sigortalının primleri işverenden Kurumca icra yoluyla tahsil edilmişse, işveren imzalı ücret tediye bordrosunda sigortalıdan sigorta primi kestiğini açıkça gösterdiği halde sigorta primini Kuruma yatırmamışsa, memurluğa geçiş yapılmışsa, işe giriş bildirgesi Kuruma süresinde verilmişse ve son olarak bordrosu ve primi SGK’ya intikal ettirilmemesine rağmen işçilik haklarına (tazminatlarına) ilişkin aynı döneme ait kesin hüküm niteliğini taşıyan yargı kararları mevcutsa işçinin hak düşürücü süreye tabi olmadan hizmetinin tespiti için dava açma hakkı bulunmaktadır.

Ayrıca Yargıtay 10. ve 21. Hukuk Dairelerinin süreklilik kazanmış kararlarına göre:

a- Müfettiş durum tespit tutanağı ya da tahkikat raporlarıyla çalışma tespit edilmişse,

b- Asgari işçilik incelemesi neticesinde işverenden sigortalının primleri Kurumca icra yoluyla tahsil edilmişse,

c- İşveren imzalı ücret tediye bordrosunda sigortalıdan sigorta primi kestiğini açıkça gösterdiği halde sigorta primini Kuruma yatırmamışsa,

d- Sigortalı durumunda iken memurluğa geçmiş olursa,

e- İşe giriş bildirgesi Kuruma süresinde verilmiş; fakat bordrosu ve primi SGK’ya intikal ettirilmemişse,

f- İşçilik hakları tazminatlarına (ihbar, kıdem tazminatı, ücret alacağı vs.) ilişkin aynı döneme ait kesin hüküm niteliğini taşıyan yargı kararları varsa, hizmet tespit davaları zamanaşımına uğramaz.

Yukarıda belirtilen hallerde hizmet tespit davasında 5 yıllık hak düşürücü süre işlemeyecektir. Bahse konu hallerin varlığında işbu tespit davasından lehe sonuç alma ihtimali artmaktadır.

Hizmet tespit davası hakkında detaylı bilgi almak için İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanımız ile iletişime geçiniz.

1999 öncesi hizmet tespit davası arabuluculuğa tabi mi?

Hizmet tespit davası İş Kanunu’nda öngörülen zorunlu arabuluculuk kapsamı dışındadır. Bu nedenle hizmet tespit davası açmadan önce arabuluculuğa başvurma zorunluluğu bulunmamaktadır.

İşveren iflas ettiyse veya şirket kapatıldıysa hizmet tespit davası kime açılır?

Yargıtay, 1999 öncesi hizmet tespit davasında sadece SGK’nın davalı olarak gösterilmesini yeterli görmektedir. Bu nedenle işverenin iflas etmesi ya da işveren şirketin kapatılması halinde şirketin ihyası yoluna başvurmadan dava, sadece Kuruma karşı açılabilecektir.

Görevli ve yetkili mahkeme nedir?

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 5. maddesi gereğince hizmet tespit davalarında görevli mahkeme iş mahkemeleridir.

7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanunu’nun 6. maddesi mucibince hizmet tespit davasında yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesi ile işin veya işlemin yapıldığı yer mahkemesidir. Sosyal Güvenlik Kurumu’na karşı açılan davalarda yetkili mahkeme kurumun bulunduğu yer mahkemesidir. Eyt yasasından faydalanmak için açılacak hizmet tespiti davasında birden fazla davalının olması durumunda davalılardan birinin yerleşim yeri mahkemesinde de davanın açılması mümkündür.

1999 öncesi hizmet tespit davası dilekçe örneği

1999 öncesi eyt hizmet tespit davası dilekçe örneğine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

1999 öncesi hizmet tespit davası ile ilgili Yargıtay kararları

Hak düşürücü süreye tabi olmadığına dair Yargıtay kararları:

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2016/10-2343 Esas,2020/560 Karar ve 9.7.2020 Tarihli kararında “ İşverenin, çalıştırmış olduğu sigortalılara ait hangi belgeleri Kuruma vermesi gerektiği 506 Sayılı Kanun’un 79. maddesinin 1. fıkrasında açıkça ifade edildiği üzere yönetmeliğe bırakılmıştır. Atıf yapılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde işverence verilecek belgeler düzenlenmiştir. Bunlar, aylık sigorta primleri bildirgesi, dört aylık sigorta primleri bordrosu, sigortalı hesap fişi vs.dir. Yönetmelikte sayılan bu belgelerden birisinin dahi verilmiş olması hâlinde artık Kanun’un 79. maddesinin 10. fıkrasında yer alan hak düşürücü süreden söz edilemez. Yargıtay uygulamasında anılan maddenin yorumu geniş tutulmakta; eğer sayılan belgelerden birisi işveren tarafından verilmişse burada Kurumun işçinin çalışmasından haberdar olduğu ve artık hizmet tespiti davası için hak düşürücü sürenin varlığından söz edilemeyeceği kabul edilmektedir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2018/6120 Esas, 2019/4340 Karar ve 13.6.2019 Tarihli kararında “ İşverenin çalıştırmış olduğu sigortalılara ait hangi belgeleri Kuruma vermesi gerektiği Kanun’un 79/1 .maddesinde açıkça ifade edildiği üzere yönetmeliğe bırakılmıştır. … yapılan Sosyal Sigorta işlemleri Yönetmeliği’nin dördüncü kısmında işverence verilecek belgeler düzenlenmiştir. Bunlar, aylık sigorta primleri bildirgesi (… Yön. Madde l6) , dört aylık sigorta primleri bordrosu (… Yön. Madde 17), sigortalı hesap fişi (… Yön. Madde 18) vs.dir. Yönetmelikte sayılan bu belgelerden birisinin dahi verilmiş olması halinde artık Kanun’un 79/10 (eski 8) maddesinde yer alan hak düşürücü süreden söz edilemez. Yargıtay uygulamasında anılan maddenin yorumu geniş tutulmakta; eğer sayılan belgelerden birisi işveren tarafından verilmişse burada Kurumun işçinin çalışmasından haberdar olduğu ve artık hizmet tespiti davası için hak düşürücü sürenin varlığından söz edilemeyeceği kabul edilmektedir.

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2008/9842 E., 2009/7830 K. sayılı kararında “…Davacı, davalı işveren nezdinde çalıştığının tespiti ile işçilik alacaklarının tahsiline karar verilmesini istemiştir. İşverenin, sigortalılara ilişkin hangi belgeleri Kuruma vermesi gerektiği Kanunun 79/1. maddesinde açıkça ifade edildiği üzere yönetmeliğe bırakılmıştır. Atıf yapılan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde, işverence Kuruma verilecek belgeler; işe giriş bildirgesi, aylık sigorta primleri bildirgesi, dönem bordrosu vs. şeklinde sıralanmıştır. Bu belgelerden birisinin dahi Kuruma verilmiş olması veya Kurumca, fiilen ya da kayden sigortalı çalışma olgusunun tespiti halinde hak düşürücü süreden söz edilemeyecektir…

Hizmet tespit davasının sonuçları

Hizmet tespit davası neticesinde tespit edilen prime esas kazanç üzerinden hizmetin tespit edildiği ayların tescili SGK tarafından resen yapılır. Hizmet tespit davası aleyhine sonuçlanan davalı işverenin, mahkeme ilamında belirtilmiş olan dönemlere ilişkin sigortalının aylık hizmet ve prim bildirgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi ve tahakkuk eden primin işçinin hesabına ödenmesi gerekir. Sadece sigorta primleri değil, bu süre zarfında geçen yasal faiz de işveren tarafından ödenir. İşçinin işe giriş bildirgesi tescili yapılmamış ise işveren tarafından bu tescilin de yapılması gerekir. Son olarak hizmet tespit davası sonucu işçi açısından kazanılan süreler emeklilik hesabında prim gün sayısına ve sigortalılık süresine dahil edilir. 1999 öncesi hizmet tespit davası neticesinde sigortalı çalışmalarını ispat eden kişiler eyt yasasından faydalanabilecektir.

1999 Öncesi Hizmet Tespit Davası Eyt Dilekçe Örneği

eyt 1999 öncesi hizmet tespit davası dilekçe örneği

8 Eylül 1999 öncesi sigortasız çalışanlar, eyt yasasından faydalanmak için 1999 öncesi hizmet tespit davası açmalıdır. Yukarıda 1999 öncesi hizmet tespit davası eyt dilekçe örneğine yer verilmiştir.

Bizimle iletişime geçin.

Yılmaz & Kızılcan Hukuk – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanı

32 thoughts on “Eyt – 1999 Öncesi Hizmet Tespit Davası

 1. Cem dedi ki:

  Selamlar 1982 doğumluyum 1999 yılı 7 nci ayda işe başladım fakat sigorta girişi olmadı 2002 de giriş yapıldı çalışmış olduğum iş yeri halen faaliyette tespit davası açsam 99 da 18 yaş şartı varmı yoksa nasıl bir yol izlemeliyim teşekkürler

  1. Y & K Hukuk dedi ki:

   Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

   1. Mustafa ören dedi ki:

    Aynı soru olacak ancak, 23.04.1982 doğumlu ve 1999 Haziran meslek lisesi mezunuyum, staj yaptığım şirkette çalışmaya devam ettim. 18 yaş altı olduğu için EYT olur mu?

 2. Tamer Çoban dedi ki:

  Sigorta tespit davasın için
  Ilk ise giriş 15.08.1999
  Ancak iş veren 16.09.1999 bildirmiş e devlette de 16.09.1999 gözüküyor. Ana firma altında taşeron firma da elimde 15.08.1999 işe giriş sigorta kartım var.
  2003 yılı başında bu Ana ve taşeron firmadan ayrıldım başka firmalarda çalıştım 2006 yılında da yine aynı ana firma da işe başladım ancak alt taşeron firma farklıydı,hala çalışıyorum ilk işe giriş tarihinde 1 aylık Sigorta primi yapmadığı için Sigorta tespit davası acabilirmiyim zaman aşımı olur mu? var mıdır.

 3. Şener dedi ki:

  Merhaba 1999 yılı Eylül ayında çalışmaya başladım iş veren sigortamı yapmamış ancak bankaya Eylül 1999 maaşımı yatırdığına dair banka dökümü mevcut sgk ya verdim evraklarını sgk mahkemeye gitmeden sigorta giriş tarihini geri çekermi ayrıca maaşımı yatıran firma 2001 nisan ayında sigorta girişi yapmış.

  1. Y & K Hukuk dedi ki:

   Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 4. Y & K Hukuk dedi ki:

  Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 5. Emre Cemek dedi ki:

  Merhaba 1999 yılında çalıştığım iş yeri bana hiç sigorta yapmadı ancak bu işletmede çalışırken bir hırsızlık olayı oldu ve polis tarafından bizim ifademiz ve parmak izlerimiz alındı bu belgelere ulaşabilirsem kanıt olarak kabul edilir mi ? Dava açmam işe yarar mı?

  1. Y & K Hukuk dedi ki:

   Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 6. Hüseyin kara dedi ki:

  1981 doğumluyum 1999 yılı 6 ncı ayda işe başladım ama sigorta girişi olmadı 2004 de giriş yapıldı çalışmış olduğum iş yeri halen duruyor tespit davası açsam nasıl bir yol izlemeliyim hayırlı ramazanlar

  1. Y & K Hukuk dedi ki:

   Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 7. hüseyin doğan dedi ki:

  Merhaba;
  1984 doğumluyum 1999 8 ayda işe başladım fakat sigorta girişim 2001 yılında yapıldı aynı firmada çalışmaya devam etmekteyim. eğer dava açılırsa işverene bir ceza yaptırım uygulanır mı bende iş yerinden ayrılmadan dava açabiliyormuyum bilgi verebilirmisiniz

  1. Y & K Hukuk dedi ki:

   Mail kanalıyla tarafınıza cevap verilmiştir. Ayrıca 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz…

 8. Yasin YARAR dedi ki:

  Merhaba, iyi çalışmalar. İlk işe girişim 01.08.1999 olmasına rağmen işveren 24.10.1999 tarihinde sigortamı yapmış. bununla ilgili elimde belge yok ama şahitler var. Hizmet tespit davasında zaman aşımına uğramadan dava açma hakkım var mı ? Teşekkür ederim.

  1. Y & K Hukuk dedi ki:

   Merhaba, işe giriş bildirgesinin bulunması hak düşürücü süreyi ortadan kaldırır. Bu durumda davayı kazanma ihtimaliniz yüksek. 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden ofisimizin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanı ile iletişime geçebilirsiniz. Ayrıca mail üzerinden bildirim yapılmıştır…

 9. Emel Türkmen dedi ki:

  Merhaba

  Üniversite zamanında 2.5 ay ay 97 temmuz ağustos eylülde çalışmıştım. Ama sigortamı yapmamışlar. Cimere yazdım. Eyt den yararlanmak için nasıl bir yol izleyebiliriz? Otel hala duruyor el değiştirmiş sanıyorum. O dönemde bölge noteri teyzemdi başka şahit de var gerekirse.
  Teşekkür ederim

 10. Ertuğrul İsmail Emre dedi ki:

  Merhaba; 04.11.1994 yılında yerel bir tv kanalı da işe başladım yaklaşık 4 yıl sigortasız olarak çalıştım bu konu ile ilgili işlerinde çalışma sırasında ki fotoğraflarım var birde valilik basın yayın müdürlüğünden günlük isim imza karşılığı olarak aldığımız resmi evrak kayıtları var. Tabi bu imzalı evrakları arşivden bulabilirsiniz bilmiyorum. Ki olursa çalışmışlık ispatı sayılırmı. Teşekkürler iyi çalışmalar.

 11. sezer kır dedi ki:

  merhaba,1997 yılı 10.ay 1998 3.ay arasi çalışmış olduğum firma halen faal durumda ama bana sigorta ve işe giriş yapmadı,şahitlerim var kendi de kabul ediyor,1998 kasımda askere gittim,hizmet tespiti davası lehime sonuçlanır mı,2002 10.ayda sigorta girişim başka firmadan var.6600 günüm var ama eyt den yararlanamadım.nasil bir yol onerirsiniz,işveren için 5 aylık ceza vs maliyeti ne kadar olur.

 12. Mehmet Aydemir dedi ki:

  Merhaba 1980 doğumluyum 1998 yılından 2000 yılına kadar (Askere kadar) 2 farklı şirkette çalıştım lakin sigortam yatırılmadı. Parayı elden aldım Şahit bulabilirim yardımcı olabilirmisiniz

 13. Hülya dedi ki:

  Ocak 1999 dan haziran 1999 ayına kadar özel bir kurumda çalıştım. Bu süre içerisinde sgk girişim yapılmamış. Maaşları bankadan aldık. Her ay düzenli yatıyordu. Kurum hala faaliyetine devam etmekte. Banka dekontlarima ulaşamıyorum. Sgk dan girişim görünmüyor. Bu durum da nasıl bir yol izlemem gerekir. Teşekkürler

 14. Mehmet dedi ki:

  1982. Doğumluyum 99 da abimin pastanesi de çalıştım fakat sigorta başlangıcı yok eyt li olabilirmiyim ne yapmam gerekir şuanda işyeri faaliyette değil mahkemeye başvursam abime cezası nekadar olur mahkeme nekadar sürer

 15. Ali OTAKLI dedi ki:

  Merhaba daha öncede yazmıştım yoğunluktan görülmedi galiba.

  1978 doğumluyum 20.08.1999 tarihinde işe başladığım yer bana sigorta girişi yapmadı. Bir sene kadar çalıştıktan sonra üniversiteye gitmek için ayrıldım 2004 yılında tekrar işe başladığımda sigorta yaptı. Eyt den yararlanmak için sigorta girişini öne alabilir miyiz?

 16. Erol dedi ki:

  Merhaba 1984 doğumluyum 97 yılında işe başladım ama işveren sigorta yapmadı ve o işyeri halen açık ama ismi değişti şahit bulmam takdirde dava acabiliyormuyum

 17. Sinan dedi ki:

  Merhaba 22.02.1980 doğumluyum.01.06.1999 tarihi ile 15.09.1999 tarihleri arasında bir firmada çalıştım.Fakat sigorta yapmadılar.firma faal olarak çalışıyor. bahsetmiş olduğum dönemde elimde 2 adet fotoğraf var
  O dönemde firmada diğer personellerle çekinmiştim.üzerimde iş kıyafeti de vardı. Ayrıca sigortalı çalışan şahit kişi de var.Bununla ilgili davada bulunsak sonuç ne olur.bilgi için yardımlarınızı rica ederim.

 18. Yasin Şahin dedi ki:

  Merhaba 1997 yılında ise girdim işveren sigorta yapmadı onyildan fazla çalıştım şu an işyeri kapandı dava açsak durumumuz ne olur acaba kazanır mıyım

  1. Y & K Hukuk dedi ki:

   Danışmanlık için 0553 148 0706 numaralı telefon üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

 19. Emine Özalp dedi ki:

  1997 yilinda buskivi fabrikasında 1bucuk yil 12 saat çalıştım fabrika benim sigorta baslangicimi hiç yapmamis şuanda kapalı yani iflas etti sigorta hakkımı nasıl alabilirim zaten tazminat falanda almadik işten cikinca ne yapmam gerekir bilgilendirirmisiniz

  1. Ykavukatlik dedi ki:

   Danışmanlık için 0222 606 0956 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 20. Adem Demirbaş dedi ki:

  Eşim 1998 yılında bursa penguen konserve fabrikasında çalışmış sekiz aylık sigortayı soyisimden kaynaklanan hatadan dolayı başkasının üzerine yatırmışlar ne yapmamız lazım saygılar sunarım

  1. Ykavukatlik dedi ki:

   Danışmanlık için 0222 606 0956 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 21. İlker dedi ki:

  Selamünaleyküm hayırlı günler dilerim.Eşim 1996 yılında işe başlamış sigortası ise 1997 yılında yapılmış yaşı o zaman 18 altında ve işyeri çıraklık okulu üzerinden çıraklık sigortası şeklinde yapmış.Ama birçok defa mesailere kalmış,sabahlamalı mesailer yapmışlar,SSK kontrole geldiğinde eve göndermişler hep.Yaklaşık 9-10 sene boyunca bu şekilde aynı kişilere çalışmış ama şirket isimleri değiştirilmiş 2-3 farklı işyeri adı altında.ve o çalıştığı 9 sene içinde sadece 29 gün yani 1 ay prim günü yatırılmış.Elinde işe ilk başladığı tarihli sigorta kartı var.Şirketler şu an kapalı ve ortada şirketleri yok.
  Bu durumda eyt den faydalanmak ve hiç ödeme yapılmayan primleri hak kazanmak için mahkemeye versek kazanma ihtimalimiz nedir ve mahkeme ne kadar zamanda sonuçlanır.Yardımcı olursanız çok sevinirim.Selametle.

  1. Ykavukatlik dedi ki:

   Merhaba İlker Bey, eşiniz davayı açtığında kazanma ihtimali bulunmaktadır. Detaylı bilgi için 0222 606 0956 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir