İşçinin İşverene Zarar Vermesi 2024

İşçinin işverene zarar vermesi halinde işçi ve işveren için farklı hukuki sonuçlar oluşur. İşverenin bu durumda birtakım hakları bulunmaktadır. 

İşçinin İşverenin Malına Zarar Vermesi Halinde İş Akdinin Feshi

4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/2-ı bendine göre işçinin işverene zarar vermesi halinde işveren haklı nedenle işçinin sözleşmesini feshedebilir. İlgili madde uyarınca “işçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi, işyerinin malı olan veya malı olmayıp da eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başka eşya ve maddeleri otuz günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması” halinde işveren iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin haklı nedenle feshedebilecek ve işçi bu durumda kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacaktır.

İşçinin işverenin malına zarar vermesi halinde iş akdinin feshi için işçinin kastının veya ihmalinin olması ve aynı zamanda ortaya çıkan zararın işçinin 30 günlük brüt ücretinden fazla olması gerekir. 

İş akdi feshinde işçinin kusuru veya ihmali olmalıdır. Kusur hesaplaması yapılırken işveren tarafından iş güvenliği önleminin alınıp alınmadığı, gerekli eğitimlerin verilip verilmediği gibi hususlar da dikkate alınmalıdır.

Zarara Neden Olan İşçinin İş Akdi Ne Kadar Süre İçerisinde Sonlandırılmalıdır?

İşçinin işvereni zarara uğratması durumunda işveren, bu zararı öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde haklı fesih hakkını kullanabilir.

İşveren, zarardan haberi olmasa dahi her halükarda zararın ortaya çıktığı tarihten itibaren bir yıl içinde fesih hakkını kullanmalıdır. Aksi halde bu hakkı sona erer. Şayet işçi verdiği zarardan dolayı maddi bir kazanç elde etmiş ise 1 yıllık hak düşürücü süre uygulanmaz.

İşçinin İşverene Zarar Vermesi Halinde Zararın Tazmini İçin İzlenmesi Gereken Hukuki Yollar

Aşama İşlemler
Zararın Tespiti İşçinin verdiği zararın yazılı bir tutanak ile titizlikle tespit edilmelidir.
Zarar Miktarının Belirlenmesi Zarar miktarının objektif bir değerlendirmeye tabi tutulması önemlidir. Uzmanlardan yardım alınarak detaylı bir inceleme yapılmalıdır.
Kusur Araştırılması ve Tanıkların Dinlenmesi Zararın meydana gelmesinde işçinin kusuru araştırılmalı, varsa olaya tanıklık eden kişilerin ifadeleri alınarak tutanak düzenlenmelidir.
İşçinin Savunmasının Alınması İşçinin savunması alınmalıdır, özellikle iş akdinin feshi ihtimalinin bulunduğu durumlarda bu aşama önem kazanır.
Savunmadan Kaçınılıyorsa Tutanak İşçi savunma vermekten kaçınıyorsa, bu durum bir tutanakla kayıt altına alınmalıdır.
Zararın Tespit Edilen Miktarına Göre Fesih Tespit edilen zarar işçinin otuz günlük brüt ücretini aşmıyorsa, geçerli sebep gösterilerek tazminat ödenerek iş akdi sonlandırılabilir. İş güvenliğini riske atan durumlarda ise bu sınırlama geçerli değildir.
İş Akdinin Feshi ve Tazminat Ödemesi İşveren tarafından dava açılmışsa ve yargı kararı varsa veya işçinin yazılı onayı alınmışsa, iş akdi feshedilmeden çalışanın ücreti 1/4’ünden fazla olmayacak şekilde kesilerek tazminat ödenebilir.
Alacak Davası Açılması Yapılan işlemler sonucunda zarar tam olarak karşılanmamışsa, işçiye karşı alacak davası açılabilir. Bu süreç, işverenin haklarını koruma adına önemli bir adımdır.

İşçinin işverene zarar vermesi halinde zararın tazmini için işveren tarafından izlemesi gereken hukuki yollar sırasıyla şu şekildedir; işçinin verdiği zararın tespiti, miktarının belirlenmesi, kusur araştırılması, işçinin savunmasının alınması, savunmadan kaçınılıyorsa tutanağın düzenlenmesi, zararın tespit edilen miktarına göre fesih, iş akdinin feshi ve tazminat ödemesi, son olarak alacak davası açılması.

Bizimle iletişime geçin.

İşverenin İşçiye Rücu Hakkı

İşçinin 3. kişiye verdiği zarardan işverenin sorumluluğu durumunda, işverenin bu zararı işçiye rücu etme hakkı bulunmaktadır. İşverenin rücu hakkını, 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde kullanması gerekir. Aksi halde rücu hakkını kullanmaz. Bu davalarda yetkili mahkeme ise İş Mahkemesi’dir.

Bu bağlamda, işverenin işçiye rücu hakkı, Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine dayanmaktadır. İşveren, işçinin kusurlu eylemi sonucu ortaya çıkan zararı işçiye rücu edebilir.

İşçinin İşverene Verdiği Zarar Karşılığı Ücretinden Kesinti Yapılabilir Mi?

Borçlar Kanunu madde 407/2’de “İşveren, işçiden alacağı ile ücret borcunu işçinin rızası olmadıkça takas edemez. Ancak işçinin kasten sebebiyet verdiği yargı kararı ile sabit bir zarardan doğan alacaklar, ücretin haczedilebilir kısmı kadar takas edilebilir.” denilmektedir. Bu maddeye göre işçinin maaşından kesinti yapılabilmesi için mahkeme kararı veyahut işçinin yazılı onayı olmalıdır. İşçinin verdiği zararın tazmini için doğrudan işçinin maaşından kesinti yapılması hukuka aykırıdır.

Aynı zamanda İş Kanunu madde 35 uyarınca işçinin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik edilemez. Buna göre işçinin verdiği zararı karşılamasına mahkemece karar verilse dahi maaşın dörtte birinden fazlası kesilemez.

Durum Kesinti Yapılabilir Mi?
İşçinin Kasten Zarar Verdiği Durumda (Mahkeme Kararıyla Sabit) Evet
İşçinin Yazılı Onayı Alındığında Evet
Diğer Durumlarda Hayır

İşçinin Çalıştığı Şirketi Zarara Uğratma Suçu

Olayın özel koşullarına göre, işçinin kasti bir niyetle hareket etmesi ve suçun maddi unsurlarının oluşması durumunda, şirketi zarara uğratma suçu TCK 151 ve benzeri maddeler kapsamında değerlendirilebilir. İşçi, bu suç nedeniyle cezai sorumlulukla karşılaşabilir.

Ayrıca, eğer gerekli koşullar sağlanmışsa, TCK 155. madde kapsamında düzenlenen güveni kötüye kullanma suçu da işçiye yöneltilen cezai yaptırımlar arasında yer alabilir. Bu durumda işçi, güveni kötüye kullanma suçundan cezalandırılabilir.

Sonuç olarak, şirketi zarara uğratma suçu bağlamında işçinin eylemi, TCK’nin ilgili maddeleri çerçevesinde değerlendirilerek cezai sorumluluk doğurabilir. Bu durumu değerlendirirken, işçinin kasti hareket etmesi ve suçun maddi unsurlarının oluşup oluşmaması önem arz etmektedir.

İşçinin İşverene Zarar Vermesi Tutanak Örneği

…../…../20….

İŞÇİ ZARAR TESPİT TUTANAĞI

İşyerinde görev yapmakta olan ………………………….. isimli işçi …../……/20… tarihinde işyerinde maddi zarara sebebiyet vermiş olup olayın ayrıntıları aşağıda açıklanmış ve işbu tutanak ismi yazılı olanlar tarafından birlikte kayıt altına alınmış ve imzalanmıştır.

İmza                                                İmza                                                   İmza

Ad Soyad                                        Ad Soyad                                            Ad Soyad

Unvan                                              Unvan                                                Unvan

Olayın özeti:  Bu kısma, somut olayın nasıl ve ne zaman meydana geldiği tanıkların kimler olduğu gibi hususlar eklenecektir.

Tutanağın düzenlendiği

İşyeri Unvanı / Adres:

Tutanak Saati:

İşçinin Adı- Soyadı ve TC No:

İşçi zarar tespit tutanak örneği word halini buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

İşçinin İşvereni Zarara Uğratması Yargıtay Kararı

 • Yargıtay 9. HD. 2009/28978 E. 2011/47151 K.
 • Zararı ispat yükü davalıdadır. Keşif masraflarına davalı katlanmalıdır.

Somut olayda davacının iş sözleşmesi bir aylık ücretinden daha fazla miktarda işyerine zarar verdiği iddiası ile feshedilmiştir. Mahkemece kusur ve zarar miktarının belirlenmesi için keşfe karar verilerek önce keşif masrafının davacıdan, daha sonra ise davalıdan alınmasına karar verilmiş, taraflarca bu miktar yatırılıp kusur ve zarar oranı belirlenmeden hüküm kurulmuştur. Feshin haklı olup olmadığının saptanabilmesi için işyerinde keşif ve bilirkişi raporu alınması zorunludur. İspat yükü de davalıya düştüğünden masrafların davalı tarafından karşılanması gerekmektedir. Mahkeme bu konuda ara karar vermişse de ara kararının neticelerinin usulüne uygun olarak açık ve net şekilde kesin olarak davalıya ihtar etmediğinden usulüne uygun değildir. Davalıya bu şekilde imkan tanınmak üzere kararın bozulması gerekmiştir.


 • Yargıtay 9.HD. 2010/34150 E. 2012/43445 K.
 • 30 günlük brüt ücretten fazla zarara sebebiyet verdiğinden fesih haklı sayılmaktadır.

Somut olayda, davacının kullandığı kamyon ile belediyeye ait araca 19.11.2007 tarihinde çarptığı, bu çarpma sonucunda belediye aracının zarar gördüğü olayda davacının yüzde 65 kusurlu olup davacının kusurlu eylemi nedeni ile davalı işverenin belediyeye 17.12.2008 tarihinde 7.000,00 TL ödemek zorunda kaldığı, bu zararın davacının otuz günlük ücretinden fazla olduğu tartışmasızdır. Mahkemece 6 günlük hak düşürücü süre geçtiğinden fesih haksız kabul edilmişse de hak düşürücü süre eylemin meydana geldiği tarihten değil, fiil ve zararın öğrenildiği tarihten başlamaktadır. Davaya konu olayda işveren davacının iş akdini henüz zararın kapsamını tümüyle öğrenmediğinden feshettiğinden fesih hakkını süresinde kullanmış kabul edilmelidir. Fesih haklı olup süresinde yapıldığından kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi isabetsizdir.


 • Yargıtay 10. 2006/3233 E. 2006/24161 K.
 • Aynı kusur oranı ile olaya sebebiyet veren diğer işçinin iş sözleşmesinin feshedilmemesi eşit işlem yapma borcuna aykırılık  oluşturur.

Davacının %25 oranında davalı işverenin %50 işverence bu olay nedeniyle işten çıkarılmayan işçinin %25 oranında kusuru ile meydana gelen üretim kaybından dolayı iş sözleşmesinin feshedildiği anlaşılmaktadır. Davacının görevini yaparken 18 metrelik boruyu çatıdan aşağıya indirmesi sırasında enerji nakil hattına değen borunun akımı kestiği, fabrikanın 45 dakika üretiminin durmasına yol açan olayın davacının kendi istemesi veya savsaması nedeni ile oluşmadığı, baskın kusurun işveren ve diğer işçiye ait olduğu görülmektedir. Davalının meydana gelen zararın davacının on günlük ücretinden fazla olduğu kusur oranına isabet eden miktarından yüksek bulunduğu yolundaki feshi işverenin aynı kusur oranı ile olaya sebebiyet veren diğer işçinin iş sözleşmesini feshetmemiş olması eşit işlem yapma borcuna aykırılık oluşturduğundan mahkemece ihbar ve kıdem tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken reddine karar verilmesi hatalıdır.


 

Bizimle iletişime geçin.

Yılmaz & Kızılcan Avukatlık

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir