Kentsel Dönüşüme İtiraz ve İptal Davası 2024 (Güncel)

Riskli yapının tespiti ve riskli alanın tespiti kentsel dönüşüm aşamalarının başlangıcı niteliğindedir. Bu kapsamda, kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili alınan kararlar doğrultusunda yapılan riskli yapı tespitine itiraz hakkı, vatandaşların mülkiyet haklarını koruma amacı taşır. Yapı malikleri ve mülkiyet haklarına sahip diğer şahıslar, riskli alan ilan edilen bölgelerde yapılan tespitlere karşı itirazda bulunma hakkına sahiptir. Ancak, bu itirazlar yıkım sürecini ertelemez. İtirazın reddedilmesi durumunda ise dava açılmalıdır. Bu süreç neticesinde sağlıklı bir sonuç elde edebilmek için kentsel dönüşüm avukatı ile çalışılmasını tavsiye ederiz.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

kentsel dönüşüme itiraz ve iptal davası

6306 sayılı Afet Riskli Yapıların Yenilenmesi Hakkında Kanun’una göre risk taşıyan yapıların ve alanların belirlenerek daha sağlıklı ve yaşanılabilir hale getirilmesine kentsel dönüşüm denmektedir. Kentsel dönüşüm, bir kentin dokusunu bozan sorunların çözülmesini ifade eder.

Kentsel dönüşüm ile kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, eski binaların yeniden yapılarak olası afetler sonucu meydana gelebilecek zararın en aza indirilmesi amaçlanmaktadır.

Kentsel dönüşüm sürecinde riskli alandaki yapılar veya riskli alanda olmamasına rağmen risk taşıyan yapılar tespit edilmekte ve bunların yenilenmesi sağlanmaktadır.

Kentsel Dönüşüm Süreci

Kentsel dönüşüm süreci Kentsel dönüşüm, en yalın hali ile dört aşamadan oluşmaktadır;

 • Yapı incelenerek risk tespiti yapılır.
 • Oluşturulan risk raporu ilgili kurum ve kuruluşlarca incelenir.
 • Yeni yapılacak konutların mülk sahipleri istekleri de göz önüne alınarak projelendirilir.
 • Proje ve inşaat ruhsatına uygun olarak konut yapılır.

6306 Sayılı Kanun kapsamında kentsel dönüşüm sürecinin başlayabilmesi için riskli alan ve riskli yapının tespit edilmelidir. Sürecin nasıl işlediğinin daha iyi anlaşılması için bu kavramlar iyi bilinmelidir.

Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Nedir?

6306 Sayılı Kanun ve Yönetmelikte tanımlandığı üzere riskli yapı; riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapıdır.

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere 3 çeşit riskli yapı vardır. Bunlar;

 1. Ekonomik ömrünü bitirmiş olan yapı
 2. Yıkılma riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı
 3. Ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı

Kentsel Dönüşüm Riskli Alan Nedir?

6306 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre riskli alan; zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından kararlaştırılan alandır.

Riskli bölgelerde yer alan yapılar için ayrı ayrı risk değerlendirmesi yapılmasına ihtiyaç duyulmaz; eğer riskli bir alanda risksiz bir bina bulunuyorsa, söz konusu binalar değerlendirme dışında tutulabilir.

Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Tespiti

Bakanlıkça ruhsatlandırılmış ve 6306 Sayılı Kanunu Uygulama Yönetmeliği madde 6’da sayılan kurum ve kuruluşlara herhangi bir çoğunluk aranmaksızın maliklerden en az birinin müracaatı ile ilgili yapının risk tespiti yaptırılır. Yapı üzerinde birden fazla kişinin paydaşlığı söz konusu ise paydaşlardan herhangi biri riskli yapı tespiti için başvuru yapabilir. Risk tespitine ilişkin sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilmelidir. 

Maliklerden biri veya kanuni temsilcisi Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Kentsel Dönüşüm Başkanlığınca lisans verilen kurum ve kuruluşlara başvurarak kentsel dönüşüm sürecini başlatabilir.

Riskli yapı tespiti yapıldıktan sonra, raporlar Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından gözden geçirilir ve herhangi bir eksiklik tespit edilmezse, en geç 10 iş günü içinde Tapu Müdürlüğüne bildirilir. Tapu Müdürlüğü, ilgili yapının beyanlar bölümüne gerekli bilgileri ekler. Yapının riskli olduğu tespit edilir ise Bakanlık veya İdare tapu müdürlüğüne durumu bildirerek tapu kaydına riskli yapı şerhi düşürülür. 

Kentsel dönüşüm aşamalarından biri olan riskli yapı tespiti bazı durumlarda yapılmaz. Bunlar:

 • Risk tespiti yapılabilmesi için yapının ruhsatlı veya ruhsatsız olması önem arz etmez.
 • İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar hakkında risk tespiti yapılamaz.
 • Terk edilmiş yapıların risk tespiti yapılmaz.
 • Herhangi bir sebeple statik olarak bütünlüğü bozulmuş yapılar hakkında riskli yapı tespiti yapılamaz.

Bir yapı için yalnızca bir adet risk raporu alınabilir. Riskli yapı tespit masrafları ise talepte bulunan malik tarafından karşılanır. Riskli yapı ve yıkım işlemi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından karşılanması halinde söz konusu masraflar yapı maliklerinden payları oranında tahsil edilir. 

Riskli yapı tespiti için yapılan başvuru sisteme kaydedildiği durumda başvuru geri alınamaz.

Kentsel Dönüşüm Riskli Yapı Tespitine İtiraz

6306 sayılı Kanun’un 3. maddesinde riskli yapı tespitine itiraz yolu, idari yoldan itiraz şeklide düzenlenmiştir. İlgili madde uyarınca hakkında riskli yapı tespit raporu düzenlenmiş olan yapı maliki ya da kanuni temsilcisi, on beş günlük yasal süresi içerisinde riskli yapı tespit raporuna itiraz etme hakkına sahiptir.

Sınırlı ayni hak sahiplerinin ya da kiracıların riskli yapı tespit işlemine itiraz etme hakkı yoktur.

İtiraz üzerine yapılan inceleme sonucunda yapının riskli bulunması veya itirazın süresinde yapılmaması ya da hiç yapılmaması durumunda riskli yapı tespiti kesinleşir ve yıkım süreci başlar. Ancak bu durumda ilgililerin dava açma hakkı bulunmaktadır. 

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ”Riskli yapı tespitine itiraz ve iptal davası” başlıklı yazımızı okuyabilirsiniz.

Bizimle iletişime geçin.

Riskli Yapı Tespitine Karşı İptal Davası

Riskli yapı tespiti kararına karşı açılacak dava idareye karşı açılan bir iptal davasıdır. İptal davaları kural olarak 60 gün içerisinde açılmaktadır fakat kentsel dönüşüm işlemlerinin ivedilikle tamamlanabilmesi adına bu kurala istisna getirilmiştir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında gerçekleştirilen idari işlemlere karşı, menfaati ihlal edilen kimseler, riskli yapı tespitine ilişkin raporun tebliği tarihinden itibaren başlayan 30 günlük yasal süre içerisinde idare mahkemesinde dava açılabilirler. Bu kanun kapsamındaki iptal davalarında yürütmenin durdurulmasına karar verilemez.

6306 sayılı kanuna göre sınırlı ayni hak sahipleri ve kiracılar, riskli yapı tespiti kararına itiraz edemezler. Sınırlı ayni hak sahipleri ve kiracıların riskli yapı kararına karşı dava açıp açamayacakları hakkında kanunda herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Danıştay kararlarında bahsi geçen kişilerin dava açabilecekleri yönünde kararlar bulunduğu gibi açamayacakları yönünde de kararları mevcuttur.

7471 sayılı Kanunla birlikte 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’na geçici madde eklenmiş ve hak sahipliği ile ilgili işlemler hariç olmak üzere hasar tespit raporlarına dayalı açılan iptal davaları, ivedi ve öncelikli işlemler kapsamına alınmıştır. Bu kapsamda dosya inceleme ve karar verme süreçleri hızlandırılmış, yürütmeyi durdurma kararlarına itiraz imkanı ortadan kaldırılmış ve ayrıca istinaf mahkemesine başvuru süresi 30 günden 15 güne indirilmiştir.

Riskli Yapı Yıkım Kararı ve Uygulanması

Riskli yapı hakkında yıkım işlemleri yapılacak ise Tapu Sicil Müdürlüğü yapı malikine ve yapı üzerinde ayni veya şahsi hakka sahip olanlara durumu tebliğ eder. Riskli yapı yıkım kararı ilgililere tebliğ edildikten sonra 90 gün içinde yapının yıktırılması ve yapıda kiracı veya sınırlı ayni hak sahibi olanların yapıyı tahliye etmesi istenir. Söz konusu süre bir defaya mahsus verilir. Bu süre içinde yıkım kararı gereğince riskli yapı yıktırılmaz ise yapı, idari makamlarca yıktırılır. Yıkımdan önce riskli yapılara elektrik, su ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması yetkili kurumlardan istenir. 

Riskli yapının yıkımına karşı itiraz hakkı, yapı malikleri ve yapı üzerinde ayni veya şahsi hakkı bulunan kişilere tanınmıştır. İtiraz, yıkım süresini etkilemese de kararın uygulanabilmesi için itirazın reddedilmiş olması şarttır.

Kentsel Dönüşüme İtiraz Süreci

Kentsel dönüşüm aşamalarından olan risk tespiti raporuna karşı yapı malikleri ve yasal temsilcileri, riskli yapı tespit raporuna dair kararın tebliğinden itibaren on beş günlük hak düşürücü süre içinde itiraz edebilirler. Süre hak düşürücü olduğundan süresi içinde yapılmayan itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

 • İtiraz yalnızca riskin tespitine yönelik yapılabilir. 
 • Risk tespit raporu idari işlem olduğundan dolayı itiraz yapılmadan doğrudan dava açılabilmektedir.
 • İtiraz yapı maliki, yapı malikinin vefatı durumunda mirasçıları tarafından yapılmamış ise işleme alınmaz.
 • İtiraz dilekçesi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’na verilir.
 • Bakanlığın talebi ile üniversitelerden gönderilecek dört ve bakanlık teşkilatında görevli üç üye olmak üzere toplamda yedi kişilik teknik heyet, itirazı inceler ve nihai kararı verir. Teknik heyet, dilekçede gösterilen itiraz sebebi ile bağlı değildir.
 • Teknik heyet itirazı kabul eder ise tapu müdürlüğündeki şerh kaldırılır. İtirazı reddeder ise risk tespit kararı kesinleşmiş olur.

Kentsel Dönüşüm Kararına Karşı İptal Davası

TC Anayasası madde 125’e göre idarenin her türlü işlem ve eylemlerine dava açılabilmektedir. Kentsel dönüşüm kararı idari işlem niteliğinde olduğundan dolayı menfaati olanlar tarafından iptal davası açabilmek mümkündür.

Yapı malikleri riskli yapı tespitine itirazın reddi halinde iptal davası açabilecekleri gibi riskli yapı kararı tespitine itiraz etmeden direkt dava yolunu tercih edebilmektedirler.

 • Dava açma süresi; İdari işlemlere karşı açılacak davalarda 60 günlük süre bulunmasına rağmen 6306 sayılı Kanun kapsamında afet riskine dayalı kentsel dönüşüm kararına karşı açılacak iptal davaları, kararın tebliğinden itibaren 30 otuz gün içinde açılmalıdır.
 • Görevli ve yetkili mahkeme; Taşınmazlara ilişkin açılacak idari davalar İYUK madde 34’e göre taşınmazın bulunduğu yer idare mahkemesi görevli ve yetkili olacaktır. Fakat riskli alan Cumhurbaşkanı kararı ile alınmaktadır. Kural olarak Cumhurbaşkanı kararnamelerine karşı açılacak davalarda görevli mahkeme Danıştay’dır. Bu nedenle riskli alan kararının iptali davalarında görevli mahkeme Danıştay olmaktadır.
 • Dava açabilecek kişiler; İYUK uyarınca idari dava açabilmenin koşullarından biri bu davayı açmaya yönelik menfaatin bulunmasıdır. Kentsel dönüşüm kararına karşı açılacak iptal davasında yapı maliklerinin menfaati bulunduğundan dolayı bu davayı açabileceklerdir. Sınırlı ayni hak sahipleri veya kiracıların iptal davası açıp açamayacakları konusunda kanunda bir hüküm bulunmamaktadır. Danıştay daireleri arasında da bu konuda görüş birliği bulunmamakta olup bazı kararlarında açabileceklerini kabul etmelerine karşıt bazı kararlarında açamayacakları kabul edilmektedir.

Kentsel dönüşüm avukatı olarak hizmetlerimiz hakkında bilgi almak için ”Kentsel Dönüşüm Avukatı” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kentsel Dönüşüm Kararı İptal Davasında Yürütmenin Durdurulması 

İdari Yargılama Usul Kanunu madde 27’de düzenlenmiş olan yürütmenin durdurulması kararı alınabilmesi için iptali istenen kararın uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararın doğacağına ve işlemin açıkça hukuka aykırı olduğuna mahkemece kanaat getirilmelidir.

Risk tespit raporuna karşı açılan davanın yürütmenin durdurulması talepli açılması gerekmektedir. Bunun en büyük sebebi iptal davası açılmış olsa dahi yapının yıkılmasında hukuki hiçbir engel bulunmadığı için süreç devam edecektir.

6306 sayılı kanunun ilk halinde bu kanundan doğan davalarda yürütmenin durdurulması talep edilemeyeceği hükmü bulunmakta idi. Ancak Anayasa Mahkemesi tarafından bu hüküm iptal edilmiş olup şu an uygulamada davalı idarenin savunması dahi alınmadan yürütmenin durdurulması kararı alınabilmektedir.

 

Yılmaz & Kızılcan Avukatlık

Bizimle iletişime geçin.

İlgili Yazılar

1 Cevap

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir