Karar: Koklear İmplant Cihaz Yenileme Bedelinin Tamamını Sgk Karşılamalı!

Koklear İmplant Veya Cerrahi İşitme Cihazı Bedelinin Sgk Tarafından Karşılanmaması Ve Dava Süreci

Koklear implant cihaz bedelleri, yükselen enflasyon nedeniyle artmaktadır. Ancak SGK, cihaz yenileme durumunda bedellerin tamamını karşılamaması sebebiyle işitme kaybı yaşayan bireylerin koklear implant (cerrahi işitme cihazı) cihazlarına erişimini zorlaştırmaktadır. Cihaz yenileme bedellerinin tamamının SGK tarafından karşılanmaması, hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Yazımızda; koklear implant Sgk karşılıyor mu, koklear implant cihaz yenileme bedeli iade davası, SGK koklear implant ödemesi gibi hukuki konulara değinilmiştir.

Koklear İmplant Tedavisi

Koklear implant diğer adıyla biyonik kulak; işitme cihazlarıyla duyma yetisine kavuşamayan veya menenjit gibi hastalıklardan sonra büyük oranda işitme yetisini kaybeden kişilerde uygulanan ve cerrahi yöntemle iç kulağa monte edilen bir protezdir. Bu cerrahi müdahaleyle iç kulaktaki sinirler, elektriksel olarak uyarılır ve işitme kaybı yaşayan kişilerin duymasına hizmet eder.

Koklear İmplant Bedel İadesi İsteme Süresi

İşitme cihazı alındıktan sonra öncelikle cihaz bedelinin karşılanmayan kısmı için SGK’ya başvuru yapılmalıdır. SGK’ya yapılan bu başvuru, ret ya da zımni ret (30 gün içinde kabul ya da ret cevabı verilmeksizin) ile neticelendiğinde dava açılabilecektir.

İş mahkemelerinin görevli olduğu koklear implant cihaz yenileme bedelinin iadesi davaları için 2 yıllık zamanaşımı süresine dikkat edilmelidir.

5510 sayılı Kanun’un zamanaşımı, hakkın düşmesi ve avans başlıklı 97. maddesi:

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin alacakları, hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarihten itibaren iki yıl içinde istenmezse zamanaşımına uğrar, hakkı doğuran olay tarihinden itibaren ise beş yıl sonunda düşer. ” şeklindedir.

Hakkı doğuran olayın öğrenildiği tarih, tıbbi malzeme faturasının düzenlendiği tarih olarak kabul edilmelidir.

İdare mahkemelerinde açılacak koklear implant cihaz yenileme bedelinin iadesi davaları için ise ret cevabını öğrendikten ya da zımni ret için gereken 30 günlük süre dolduktan sonra 60 gün içinde dava açılmalıdır.

Koklear İmplant Cihaz Yenileme Bedelinin İadesi İçin Sgk’ya Başvuru Zorunluluğu

Koklear implant bedelinin tamamının ödenmediği hallerde SGK’ya başvuru yapmak zorunludur. İdari başvuru, tüketilmesi gereken bir yoldur. Başvuru yapılmadan dava açma yoluna gidilen hallerde dava reddedilir.

Koklear İmplant Sgk Karşılıyor mu?

SGK, ilk kullanım için SUT yönetmeliği çerçevesinde cihaz bedelinin tamamını karşılamaktadır. Ancak cihaz yenileme halinde bedelin bir kısmını ödemektedir. Söz konusu cihaz ise 7 yılda bir yenilenmektedir. Koklear implant cihaz yenileme halinde ödenen bedellerin tamamını SGK’nın karşılamaması nedeniyle kullanıcılar yüksek fark bedelleri ödemeye mecbur bırakılmaktadırlar. Yenileme halinde fark bedel ödeyen kullanıcılar yasal yollara başvuru yaparak ödenen bu bedelleri SGK’dan alabilirler. Yazımızda da bu konuya ilişkin emsal mahkeme kararlarımızı görebilirsiniz.

Bizimle iletişime geçin. 

Koklear İmplant Cihaz Yenileme Bedelinin İadesi Davası

İşitme kaybı yaşayan kişiler, çok yüksek maliyetleri olan ve gün geçtikçe maliyetleri yükselen koklear implant (cerrahi işitme cihazı) bedelini ödeyememektedirler. Koklear implant bedelinin tamamının SGK tarafından karşılanmaması da tedaviye erişim hakkına engel olmaktadır. SGK, SUT’ta (Sağlık Uygulama Tebliği) yer alan rakama göre ödeme yapmakta, işitme kaybı yaşayan kişilerin maddi olarak ağır külfet altına girmesine neden olmaktadır.

Cihazın kullanımı zorunluyken; SGK tarafından bedelin SUT listesine göre kısmen ödenmesi, ödenen rakamın soyut olması ve piyasa şartlarına uygun olmaması mağduriyeti arttırmaktadır. Sağlık giderlerinin kısmen dahi olsa işitme engeli olan kişiye bırakılması, Anayasa’da koruma altına alınan sosyal devlet ilkesiyle bağdaşmamaktadır.

Dava sürecinin olumlu neticelenebilmesi için; öncelikle SGK’ya başvuru yapılmalı, başvurunun reddi beklenmeli ya da zımni ret için 30 günlük sürenin dolması beklenmelidir. İşitme kaybı yaşayan kişinin dava konusu cihaza ihtiyacını belirtir rapor, cihaz alınırken ödenen tutarı belirten fatura mahkemeye sunulmalıdır. Mahkeme; cihazın fiyatının uygun olup olmadığına karar verebilmek için piyasa rayiç araştırması yapacak, cihazın hasta için kullanımının zorunlu olup olmadığını inceleyerek nihai kararını verecektir.

Mahkemece, Sosyal Güvenlik Kurumu‘na koklear implant bedelinin ödenmesi için başvuru yapılıp yapılmadığı, başvurunun reddedilip reddedilmediği, işitme kaybı olan kişinin bu cihaza ihtiyacı olduğuna ilişkin sağlık kurulu raporunun olup olmadığı, koklear implant cihazının alımına ilişkin faturalar incelenecektir. Mahkeme, cihazın fiyatını, cihaz kullanımının hasta açısından zorunluluk teşkil edip etmeyeceğini araştırarak kararını verecektir.

Emsal Kararlarımız

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

 

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

 

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

 

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

sgk koklear implant cihaz yenileme karar

Görevli Ve Yetkili Mahkeme 

Koklear implant davalarında görevli mahkeme ve uygulanacak mevzuat; koklear implant cihazının bedel iadesini talep eden kişinin SGK sisteminde hangi sigorta türünde kayıtlı olduğuna göre değişmektedir.

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile 16 Mayıs 2006 tarihinde SGK kuruldu. Günümüzde, 4a olarak adlandırılan sigortanın kapsamını, özel bir işyerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilere sağlanan sosyal güvenceler oluşturuyor. Dolayısıyla 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na göre bir işverene bağlı olarak çalıştırılan işçiler 4a kapsamında yer alıyor. Özel bir işyerinde işçi olarak çalışan kişi için koklear implant bedel iadesi davasında yetkili ve görevli mahkeme Ankara iş mahkemeleriyken, devlet memuru için açılan davalarda yetkili ve görevli mahkeme ise Ankara idare mahkemeleridir.

Koklear İmplant İçin Katılım Payı

Koklear implant cihazı ödemelerinde; cihazın hayati önem taşımadığı, hayatı idame ettirebilmek için zorunlu olduğu gerekçesiyle katılma payı adı altında bir kesinti yapılmaktadır. Koklear implant için emekliden yüzde 10 oranında, çalışandan yüzde 20 oranında katılım payı kesilmektedir. Bu katılım payı koklear implantın bedeli ne olursa olsun SGK’ya ödenmesi gereken tutardır.

Sgk Koklear İmplant Ödemesi

5510 Sayılı Yasa’nın 63. maddesi, genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını, hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmaları için sunulacak sağlık hizmetlerini belirlemiş, 72 ve 73. maddeleri de acil haller dışında sözleşmesiz sağlık hizmeti sunucularından kişilerce satın alınan sağlık hizmet bedellerinin ödenme şekillerini belirlemiştir. 5510 Sayılı Yasa uyarınca çıkarılan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin Özel Sağlık Kurum ve Kuruluşları ile Kurumla sözleşmesi olmayan Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında tedavi ile cihaz bedellerinin ödenme usullerini düzenleyen hükümlerine göre bu bedellerin ödenmesinde ait olduğu yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) eki Ek listesinde yer alan fiyatlar esas alınmaktadır.

Ayrıca Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2015/3898E- 2019/693 K sayılı ve 18.06.2019 karar tarihli kararında “…fiyat tespitinin makul süre içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gerçekleştirilmemesi hâlinde ise; tedavinin yapıldığı yıl belirtilmek suretiyle, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığı vb. kuruluşlardan sorulup, davaya konu sağlık malzemesine ilişkin ihalelerde teklif edilen fiyat ortalaması esas alınarak rayiç fiyat belirlenmeli; ödemeye esas fiyatın bu şekilde belirlemenin mümkün olmaması durumunda, konu hakkında teknik ve mali bilgiye sahip bilirkişiden, piyasa değerleri ve ilgili kuruluşların görüşü ışığında fiyat tespitine ilişkin rapor alınarak vb. tüm araştırmalar yapılmak suretiyle belirlenip; fatura miktarını aşmayacak ve Kurum tarafından tedavinin yapıldığı yıl için ödemeye esas olmak üzere SUT’ta belirtilen bedelin altına düşülmeyecek şekilde belirlenen rayiç bedelden, sigortalıdan alınacak katılım payı düşüldükten sonra, varsa fazladan ödenen kısmının istirdadına karar verilmelidir…” şeklinde karar verilmiştir.

Koklear implant (cerrahi işitme cihazı) bedelinin iadesi gibi işlemlerde istediğiniz neticeyi elde edebilmek için öncelikle bu konularda deneyimli bir avukatlık ofisi ile çalışmanız gerekmektedir. Sosyal Güvenlik Hukukunda uzmanlaşmış avukat kadromuzla sizlere tüm aşamalarda yardımcı olabiliriz. Koklear implant (cerrahi işitme cihazı) bedelinin iadesinde göz önünde bulundurulacak tüm faktörleri analiz ederek mahkemeye sunuyor ve haklarınızı almak için titizlikle çalışıyoruz.

 

Koklear implant cihaz yenileme bedelinin SGK tarafından ödenmesi için bizimle iletişime geçiniz.

Yılmaz & Kızılcan Hukuk – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Departmanı

0 (222) 606 0956

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir