İş Hukuku

İşçiye veya İşverene Küfür Eden İşçinin İşten Çıkarılması 2024

isciye veya isverene kufur eden iscinin isten cikarilmasi 2024 9449

İşçinin İş Arkadaşına Küfür Etmesi

İşçiye veya İşverene Küfür Eden İşçinin İşten Çıkarılması

İş Kanunu’nun 25/2-d maddesi uyarınca işçinin iş arkadaşına küfür etmesi veya hakaret etmesi sataşma niteliğinde eylemleri halinde işveren işçinin sözleşmesini haklı fesih sebebine sonlandırabilir. Ancak iş arkadaşına küfür eden işçinin işten çıkarılması her somut olayın niteliğine göre değişebilir. Mesela Yargıtay’a göre, işçinin bu fiili diğer işçinin ya da işverenin tahrikleri neticesinde gerçekleşmişse, bu küfür ya da hakaret haklı fesih sebebi olarak kabul edilmemekte olup geçerli fesih nedeni sayılmaktadır. Yani bu durumda işveren haklı fesih sebebine dayanarak işçinin iş sözleşmesini feshederse söz konusu fesih geçersiz olur.

Bu konuda önemli olan husus, eylem ile yaptırımı arasında orantılı bir ilişkinin bulunmasıdır. İşverenin feshinin haklılık durumu bu çerçevede değerlendirilmelidir.

Konuyla alakalı ”İşçinin işyerinde kavga etmesi” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yargıtay 9. H. D. 2017/7754 E., 2018/11430 K.:

”Davacı, dava dilekçesinde olay günü iş yerinde diğer kadın işçinin kendisine küfür ettiğini bu nedenle kendisini savunmak zorunda kaldığını belirterek feshin haksız olduğunu iddia etmiş, davalı da davacının diğer kadın işçiye sataşıp sinkaflı küfür ettiğini belirterek feshin haklı olduğunu savunmuştur.

Dosyadaki bilgi ve belgelerden, tanık beyanlarından, davacı ile diğer işçi arasında çıkan tartışmada diğer işçinin söylediği sözler sabit olup, davacının bu durum karşısında vermiş olduğu tepki daha ağırdır. Her iki işçinin eyleminin işverenin diğer bir işçisine sataşma olup, işverene haklı fesih imkanı verdiği işverenin de fesih hakkını kullandığı anlaşılmakla, haklı fesih nedeniyle davacının kıdem ve ihbar tazminatının reddi gerekirken yerinde olmayan gerekçelerle tazminatların kabulü hatalıdır.”

İşçinin İş Arkadaşına Küfür Etmesi Halinde İşverenin Hakları

İşçinin iş arkadaşına küfür etmesi halinde (şartları oluşması durumunda) işveren haklı fesih sebebine dayanarak işçinin iş sözleşmesini feshedebilir. İşveren olayı öğrendiği tarihten itibaren 6 iş günü içerisinde işçinin iş sözleşmesini feshetmelidir. Bu süre her türlü durumda 1 yılı geçemez. Bu nedenle sürelere dikkat edilmelidir. Feshin ispat açısından yazılı bir şekilde yapılması önemlidir. Haklı nedenle iş sözleşmesi feshedilen işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmez.

İşçinin İş Arkadaşına Küfür Etmesi Ve İşçinin Hakları

İşyerinde küfür eden işçinin işten çıkarılması halinde işçinin de birtakım hakları vardır. İşçi, feshin haklı bir sebebe dayanmadığını düşünüyorsa işe iade davası açabilir. Bu durumda işçi iş mahkemesinde işe iade davası açmalıdır. Bu davada feshin haklı nedene dayandığının ispatı davalı işverene aittir. Ancak işçi bu davada başka bir sebepten dolayı işten çıkarıldığını iddia ediyorsa bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için ”İşe İade Davası Şartları ve Süresi” adlı makalemize göz atabilirsiniz.

İşçi işe geri dönmek istemiyorsa kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi için öncelikle arabulucuya başvurmalı, anlaşma sağlanamazsa dava açmalıdır. Bu davada da feshin haklı nedene dayandığının ispatı işverendedir. İşyerinde küfür eden işçinin işten çıkarılması halinde tahrik veya eşit işlem borcu yükümlülüğünün ihlali gibi durumlarda işveren tarafından yapılan fesih haklı bir fesih olmayacaktır.

İşçi, işçinin iş arkadaşına küfür etmesi olayında fesih haklı da olsa ödenmeyen işçilik alacaklarının tamamının ödenmesini işverenden talep edebilir.

İşçinin İşverene Hakaret Etmesi

İşçinin işverene hakaret etmesi veya küfür etmesi durumu uygulamada sıkça rastlanılır. Böyle bir durumda hem işçinin hem de işverenin birtakım hakları vardır.

İşverene Hakaret Eden İşçinin İşten Çıkarılması Ve İşverenin Hakları

İşverene hakaret eden işçinin işten çıkarılması İş Kanunu’nun 25/2-b maddesine dayanarak yapılır. İşçinin işveren yahut bunların aile üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak sözler sarf etmesi veya davranışlarda bulunması, yahut işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması halinde, işveren işçinin iş sözleşmesini haklı nedenle derhal feshedebilir. Bu durumda işçiye kıdem ve ihbar tazminatı ödenmez. Yukarıda bahsedilen süre bu konu için de geçerlidir. 6 iş günü veya her türlü 1 yıl içerisinde feshin yapılması gerekir.

İşveren kendisine veya ailesine hakaret edilmesi halinde işçi hakkında suç duyurusunda bulunabilir. İşçinin bu davranışı TCK m. 125/1 hükmü uyarınca suç teşkil etmektedir. Cezası ise 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

İşveren aynı zamanda işçi hakkında manevi tazminat davası da açabilir. İşveren bu davada küfür eylemi nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğine dayanarak işçiden manevi tazminat isteyebilir.

İşverene Hakaret Eden İşçinin İşten Çıkarılması Durumunda İşçinin Hakları

İşçi bu durumda feshin haksız olduğunu düşünüyorsa ve işe geri dönmek istiyorsa işe iade davası açabilir. Ancak işe iade davası için belirli şartların varlığı aranır. Detaylı bilgi için İşe İade Davası Şartları ve Süresi başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

İşçinin fesih nedeniyle ödenmeyen kıdem ve ihbar tazminatlarını işverenden talep etme hakkı da bulunmaktadır. Ancak işe iade davası ile kıdem ve ihbar tazminatı davasının birlikte açılması halinde mahkeme işe iade davasını bekletici mesele yapar.

İşçi feshe bağlı olmayan alacaklarını işverenden talep edebilir. Ödenmeyen yıllık izin, hafta tatili, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ve maaş ücretlerinin ödenmesini feshin haklı olup olmamasına bakılmadan işverenden isteyebilir.

İşçinin İşverene Küfür Etmesi Tutanak Örneği

İşçinin işveren küfür etmesi halinde söz konusu olayın tutanak tutulmak suretiyle kayıt altına alınması hem işçi hem de işveren açısından önemlidir. Ancak somut olayın gerçekliğe uygun bir şekilde açık ifadelerle tutanağa geçirilmesi gerekir. Aksi halde aleyhe anlatımlara yer verilmiş bir tutanağın imzalanmaması gerekir. Tutanak hazırlanmasında herhangi bir şekil şartı yoktur. Ancak tutanak örneğinde olayın açık ve net bir şekilde yazılmalı, tarih, mekan ve görgü tanıklarının imzaları bulunmalıdır.

 

Yılmaz & Kızılcan Hukuk ve Danışmanlık 

Bizimle iletişime geçin.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir