Miras Hukuku

Mirastan Mal Kaçırma Nasıl İspatlanır?

mirastan mal kacirma nasil ispatlanir 8568

Mirastan mal kaçırma nasıl ispatlanır sorusunun kısaca cevabı; mirasbırakanın yapmış olduğu işlemin mal kaçırma maksadıyla gerçekleşmiş olduğunun somut olgularla ispatlanmasıdır. Söz konusu davada mal kaçırma amacıyla hareket edildiğini davacının mahkemeye sunacağı delillerle ispat edebilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mal kaçırma davalarının alanında uzman bir avukatlık ofisiyle birlikte açılması ve yasal sürecin takip edilmesi önem teşkil etmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma Nedir?

Mirasbırakan ölümünden önce taşınmazlarını, hisselerini, paralarını veya diğer mallarını bir başkasına satış, bağışlama ya da ölünceye kadar bakma sözleşmesi gibi görünüşte hukuki işlemlerle devretmiş olabilir. Bu gibi durumlarda mirasbırakanın gerçekteki amacı mirastan mal kaçırmaktır.

Mirastan mal kaçırma davaları, mirasbırakanın mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla yaptığı hukuki işlemlerin geçersiz sayılmasını amaçlayan davalardır. Bu davalar mirasbırakan öldükten sonra açılabilir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Kazanılabilir mi?

Mirastan mal kaçırma davasının kazanılması için öncelikle mirasbırakanın mirasçılarını mirastan yoksun bırakmak amacıyla hareket ettiğinin ispatlanması gerekir. Bu durum tanık, tapu kaydı, noter kaydı, yazılı belge, görsel veya sesli belge gibi her türlü delille ispatlanabilir.

Mal kaçırma; taşınmazın tapudaki satış bedelinin gerçek değerinden çok daha düşük olması, satış veya bağış işleminin mirasbırakanın ölümünden hemen önce yapılması, mirasbırakanın mirasçıları ile arasının kötü olması, mirasbırakanın sağlığında yaptığı açıklamalar, yörenin gelenek ve görenekleri, mirasbırakanın mal kaçırmaya konu işlemi yapmakta haklı ve makul bir nedeninin bulunmaması, mal kaçırmaya konu şeyi satın alanın alım gücünün olmaması gibi hususlarla ispatlanabilir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Nasıl İspatlanır?

Bu delillerin yanı sıra mirasbırakanın mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmak amacıyla hareket ettiğini gösteren başka deliller de bulunabilir. Mirastan mal kaçırma davasında hakim mirasbırakanın gerçek iradesini belirlemek için tüm delilleri birlikte değerlendirecektir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun mirastan mal kaçırma nasıl ispatlanır sorusuna cevap niteliğindeki kararını sunuyoruz.

Yargıtay HGK. 2017/1265 E., 2020/764 K. sayılı kararı:

Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında; bir kısım üyeler tarafından Özel Daire ile ilk derece mahkemesi arasındaki uyuşmazlığın mirasbırakan tarafından yapılan temlikin mirasçıdan mal kaçırma amaçlı ve muvazaalı olup olmadığının ispat yükü altındaki davacı tarafça kanıtlanıp kanıtlanamadığı noktasında topladığı, bu kapsamda bakıldığında davacı tarafın murisin mal kaçırmasını gerektirir maddi vakıaları dava dilekçesinde göstermediği, sadece bedeller arasındaki fark ile murisle davalının baba-oğul olması vakıalarına dayandığı, bunların ise murisin mal kaçırma iradesinin ortaya konulması için yeterli olmadığı gibi bu hususta tanık dahi dinletilemediği, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 191. maddesine göre ispat yükünü taşıyan tarafın iddiasının doğru olmadığı hakkında karşı tarafın delil sunabileceği, ancak karşı ispat faaliyeti için delil sunan tarafın ispat külfetini üzerine almayacağı, somut olayda da davalı tarafın gösterdiği tanık dahil tüm delillerle karşı ispat faaliyetini gerçekleştirerek, köyünde yaptırdığı ev nedeniyle oğluna yüksek miktarda borçlanan murisin zaman içerisinde aldığı borç paranın listesini tuttuğu, mirasçıları arasında hak kaybı olmaması için de dava konusu daireleri başkasına satmak yerine rayiç bedelini öğrenip aradaki farkı nakit almak suretiyle oğluna sattığını ve böylece temlikin bedeli karşılığında yapıldığını kanıtladığı, bu durumun davanın davacılar yararına sonuçlanmasında hukuki yararı bulunan murisin ikinci eşi tarafından dahi dile getirildiği, ayrıca davalının alım gücü bulunduğu gibi murisin çok sayıda başka taşınmazının da bulunduğu gözetildiğinde iddianın kanıtlanamadığı, davalı tanık beyanlarından da davacılar lehine sonuç çıkarılmasının HMK’nın 191. maddesine uygun olmadığı belirtilerek, direnme kararının Özel Daire bozma kararındaki nedenlerle bozulması gerektiği görüşü dile getirilmiş ise de bu görüş çoğunluk tarafından benimsenmemiştir.

Mirastan mal kaçırma sıkça rastlanılan bir durumdur. Bu tür davalar muhteviyatı gereği özel uzmanlık gerektiren davalardandır. Bu nedenle hukuki sürecin alanında uzman avukatlık ofislerinden profesyonel hukuki hizmet alınarak yürütülmesi önem teşkil etmektedir.

Mirastan mal kaçırma davalarında uzman avukatlarımızdan profesyonel hukuki hizmet alabilirsiniz.

Y & K Hukuk – Miras Hukuku Departmanı

Av. Zeynep Yılmaz

Av. Sercan Kızılcan

2 thoughts on “Mirastan Mal Kaçırma Nasıl İspatlanır?

  1. Hikmet seferi dedi ki:

    Efendim mustaki daylm anemten kalan mirası kaclrmlstlr ve başka kardeşleri götürmüştür ve annem içlerinde yoktur başka insanl gosterim annemin yerine imza atlrmlstlr ve Bursa’da olduğumuz için annemle daylm aralarl aclktlr ve annem hayata yoktur yaklaslk 6yll vefat edmistir daylm Muş’ta hayata ve daylmln Muş merkezde vemugo market leri varmls ve arlyeten daylmln hasta olan özürlü olan olendaylm sltlk çelikten arsa sahip clkmlstlr dava açmak isdiyorum adelet yerini bulsun davaclylm şükrü Çelik daylmdan oğlu hikmet çelik e tabuyu üzerine deretmistir Yardlm isdiyorum saygllarlmla iletişim tel 5308667916

    1. Ykavukatlik dedi ki:

      Danışmanlık için 0222 606 0956 numaralı telefondan bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir