Mobbing tazminatı nasıl alınır 2023

İşyerinde psikolojik taciz veya mobbing tazminatı çağdaş hukukun son zamanlarda mahkeme kararlarında ve öğretide dile getirdiği hukuki bir olgudur. Mobbinge maruz kalan kişiler mobbing tazminatı davası ile manevi tazminat talep edebilirler.

Mobbing mağdurları hedef kişi olarak seçilmekte ve kendilerine karşı yıldırma politikası izlenmektedir. Mağdurlar kişilik haklarını zedeleyen sistematik ve ağır saldırıya maruz bırakılmaktadırlar. Ancak mobbinge maruz kalan kişilerin tazminat hakları da bulunmaktadır. Yazımızda; mobbing davası açma şartları nelerdir, mobbing davası nasıl açılır, mobbing davasında ne kadar tazminat alınır gibi soruların cevaplarına ulaşabilirsiniz.

Mobbing davası açma şartları nelerdir?

mobbing tazminatı davası açma şartları nelerdir

Mobbing davası açmak için öncelikle işyerinde gerçekleşen eylemlerin mobbing olup olmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle mobbing şartları mobbing davası açma şartlarındandır. Mobbing davası açma şartları şunlardır:

 • mobbingin işçi hedef alınarak yapılması,
 • mobbingin uzun bir süre ve belli aralıklarla sistematik bir şekilde tekrarlanması (Örn: 6 ay gibi bir süre boyunca mobbinge maruz kalmak gibi),
 • mağdurun karşı koymasına rağmen mobbinge engel olamaması,
 • aşağılayıcı, küçük düşürücü ve psikolojik olarak acı veren, işteki performansını olumsuz etkileyen davranışların varlığı

Bu davranışlar; tehdit, şiddet, aşağılama, hakaret, ayrımcılık, ağır eleştiri, taciz ve çalışma şartlarının olumsuz hale getirilmesi şeklinde somutlaştırılabilir. Mobbingde, işçiye karşı taciz psikolojik olmalı, işçinin özgüvenini ve özsaygısını kaybettirmeli, sistematik olarak tekrarlanmalı, uzun bir zamandan beri devam ediyor olmalı ve en önemlisi işçinin buna karşı silahı olmamalı, olsa bile kullanamamalıdır. (Yargıtay 9. H.D. 2014/12642 E. 2015/25859 K.)

Bu şartların varlığı halinde mobbinge maruz kalan kişiler tazminat davası açabilirler. Mobbing tazminatı davaları niteliği itibariyle uzmanlık gerektiren konulardır. Bu nedenle mobbing alanında uzman avukatlardan profesyonel hukuki hizmet alınması elzemdir.

İş Hukuku Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Mobbing tazminatı davası nasıl ispatlanır?

İşçinin anlattığı mobbing teşkil eden olayların tutarlı olması ve mobbingin varlığına dair kuvvetli bir emarenin bulunması gerekmektedir.

Mobbing tazminatı davasında mobbingin varlığını ispatlayacak en önemli delil, tanık delilidir. İşyerinde gerçekleşen mobbinge konu eylemleri görmüş veya duymuş kişilerin mahkemede davacı lehine tanıklık etmesi lehe sonuç açısından önem teşkil etmektedir.

Mail, whatsapp ve benzeri platformlarda yapılan yazışmalar ve mobbingi görüntüleyen işyeri kamera kayıtları mobbingin ispatında kullanılabilir.

İşyerinde uygulanan mobbing nedeniyle alınan sağlık raporu mobbingin ispatında kullanılabilir.

Mobbinge maruz kalan kişinin sosyal medyada mobbinge ilişkin paylaşımları da ispat açısından elverişli delillerden olabilir.

İş Hukuku Departmanımız ile iletişime geçiniz.

Mobbing tazminatı davasının ispatında şüpheden uzak kesin deliller aranmasına gerek yoktur. Mobbingin varlığı yeterli delillerle ispatlanabilir.

Psikolojik tacize uğradığını iddia eden mağdur, bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür. Ancak psikolojik tacizin genellikle tacizi uygulayan ile tacize maruz kalan arasında gerçekleşen bir olgu olduğundan ispatı oldukça zordur. Bu nedenle olayların tipik akışı, tecrübe kuralları göz önüne alınarak sonuca gidilmesi gerekmektedir. Yaklaşık ispat olarak adlandırılan bu yaklaşım tarzı mobbing tazminatı davasında işin doğasına da uygundur. Yargıtay, mobbing tazminatı davalarında mobbingin varlığının şüpheden uzak delillerle ispat edilmesini aramamakta olup mobbingin yeterli delillerle ispat edilmesi halinde mobbing tazminatına hükmedilmesi gerektiğini belirtmektedir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2013/693 E.-2013/30811 K.

Mobbingin varlığı için kişilik haklarının ağır şekilde ihlaline gerek olmadığı, kişilik haklarına yönelik haksızlığın yeterli olduğu, ayrıca mobbing iddialarında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı; davacı işçinin, kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguların ileri sürmesinin yeterli olduğu, işyerinde mobbing gerçekleşmediğini ispat külfetinin davalıya düştüğü; tanık beyanları, sağlık raporları, bilirkişi raporu, kamera kayıtları ve diğer tüm deliller değerlendirildiğinde mobbing iddiasının yeterli delillerle ispat edildiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Mobbing tazminatı davasının ispatında şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağına ilişkin Yargıtay 22. H.D. 2014/2157E. – 2014/3434 K. sayılı kararında da:

 • mobbingin varlığı için şüpheden uzak kesin deliller aranmayacağı,
 • davacı işçinin kendisine işyerinde mobbing uygulandığına dair kuşku uyandıracak olguları ileri sürmesinin yeterli olduğu,
 • yüzde yüzlük bir ispatın aranmadığı,
 • şüpheden uzak delil aramanın ceza yargılamasına ait olduğu,
 • iş hukuku yargılamasında vicdani kanaatin oluşmasına yetecek kadar bir ispatın yeterli olduğu,
 • taraflarca ileri sürülen delillerin sıhhat ve kuvvetinde tereddüt edilmesi halinde işçi lehine yorum ilkesinin uygulanması gerektiği

belirtilmiştir.

Mobbinge örnek oluşturabilecek tutum ve davranışlar nelerdir?

Mobbinge örnek olarak verilebilecek tutum ve davranışlar:

 • banka müdürü tarafından sorun çıkaran, uyumsuz, sevilmeyen ve kavgacı biri olarak suçlandığı,
 • bir başka personelin yapması gereken işlerin sık sık davacıya verildiği,
 • banka müdürü tarafından cumartesi günleri mesai yaptırıldığı,
 • davacıyla aynı pozisyonda olan diğer çalışanlara anahtar ve şifreler verildiği halde davacıya verilmediği,
 • davacının işyeri içindeki diğer çalışanlardan soyutlandığı,
 • son dört ay içinde yirmişer günlük sağlık raporları aldığı,
 • son bir yıl içinde peş peşe disiplin soruşturmaları geçirerek kendisinden savunmalar istendiği,
 • şube içi elektronik posta ile yapılan yazışmalarda “densiz” denilmek suretiyle hakarete maruz kaldığı,
 • yapılan yazışmalarda nezaket sınırlarının aşıldığı,
 • davacının yaşamış olduğu olumsuzlukları işyerindeki amirine ilettiği halde sorunlara çözüm getirilmediği ve kendisinde kusur bulunduğu,
 • yaşanılan olumsuzluklar sonunda anksiyete bozukluğu çektiği ve sağlık sorunlarıyla uğraştığı,
 • bir yıllık maaş artışının yalnızca %1,96 olarak öngörüldüğü

Mobbing tazminatı işten ayrılmadan da istenebilir mi?

Mobbing tazminatı feshe bağlı bir tazminat değildir. Mobbing çalışanlara; işyerindeki üstleri, eşit düzeyde çalışanlar ya da astları tarafından uygulanabilir. Bu durumda mobbinge maruz kalan kişinin sadece üstünün eyleminden rahatsız olması ancak işinden memnun olması ve çalışmaya devam etmek istemesi hayatın olağan akışına uygundur. Bu nedenle işçi mobbing kaynaklı manevi tazminat davası açabilir ve aynı zamanda işyerinde çalışmaya devam da edebilir.

YHGK 2012/9-1925 E. – 2013/1407 K.:

Davacı işçi, davalı işverenden maruz kaldığı psikolojik taciz nedeniyle hizmet sözleşmesini haklı nedenle feshedebileceği gibi işe devam etmek suretiyle TBK. md.417 kapsamında diğer yasal haklarını kullanma konusunda seçimlik hakka sahiptir.

Mobbing ihbar tazminatı Yargıtay kararı

İhbar tazminatı, işverenin kanuna aykırı bir şekilde işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde gündeme gelmektedir. Ancak mobbing ihbar tazminatına ilişkin Yargıtay’ın bir kararında işyerinde mobbinge maruz bırakılarak istifaya zorlanan kişiye ihbar tazminatı ödenmesi gerektiğine hükmedilmiştir. Bu durumda işçi, mobbinge maruz kalarak istifaya zorlanması nedeniyle istifa etmesi halinde mobbing tazminatının yanında ihbar tazminatı da almaya hak kazanabilir. Tabi bundan evvel mobbing tazminatı için açılan davada iddiaların ispatı gerekmektedir.

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2015/11958 E.- 2016/15623 K.:

Fesih işçi tarafından yapılmış ise de, işverenin uyguladığı mobbing sonucu işçinin iradesinin feshe yönlendirildiği sabit olduğundan, ihbar tazminatına da hak kazanılmıştır.

Mobbing tazminatı arabuluculuk

İşçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk bulunmaktadır. Yani dava açılmadan önce arabulucuya başvuru yapılması gerekmektedir. Aksi halde dava şartı eksikliği nedeniyle dava reddedilir. Bu nedenle mobbing tazminatı davası açılmadan önce arabuluculuk kurumuna başvuru yapılması gerekmektedir.

Mobbing tazminatı davasında görevli mahkeme 

İşçi işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde görevli mahkeme iş mahkemesidir. Bu nedenle mobbing eylemi de işverenin özel yükümlülüğünü ihlal etmesinden kaynaklanmakta olup davanın iş mahkemesinde açılması gerekmektedir.

Kamuda mobbing davası nereye açılır?

Mobbinge konu eylemlerin memurun görevi sırasında ve yetkilerini kullanırken işlenmesi halinde kamuda mobbing davası idare aleyhine ve idari yargıda tam yargı davası olarak açılması gerekmektedir.

YHGK 2014/4-1334 E. – 2016/1067 K.:

Gaziantep Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde profesör olarak çalışan davacının, aynı üniversitede dekan ve bölüm başkanı olan davalılar tarafından, usulsüz müracaat ve şikayette bulunma, görevini işbirliği içerisinde yapmama, sağlık raporunu ibraz etmeme ve raporlu olduğu halde ek ders ücreti alma fiilleri nedeni ile soruşturma açıldığını, girdiği bazı derslerin kendisinden alındığını ve başka bir hocaya verildiğini, derslerinin günün geç saatlerine konulduğunu ve profesörlüğünün engellenmeye çalışıldığını belirterek ve davalıları hasım göstererek eldeki tazminat davasını açtığı anlaşılmaktadır.

Davacının bu iddiaları, içerikçe davalı kamu görevlilerinin görevleri sırasında ve yetkilerini kullanırken işledikleri bir kusura dayanmaktadır.

Hal böyle olunca, davalıların görevi dışında kalan kişisel kusuruna dayanılmadığına, eylemin görev sırasında ve görevle ilgili olmasına ve hizmet kusuru niteliğinde bulunmasına göre, eldeki davada husumet kamu görevlilerine değil, idareye düşmektedir. Öyle ise, dava idare aleyhine açılıp, husumetin de idareye yöneltilmesi gerekir.

İşyerinde psikolojik baskı görüyorum ne yapmalıyım?

İşyerinde psikolojik baskı gören kişiler tazminat davası açabilirler. Ancak yasal yollara başvuru yapmadan önce psikolojik baskı içeren eylemlerin ispatı için delil toplanması gerekir. İşyerinde psikolojik baskı gören kişiler şunları yapabilirler:

 • Sağlık raporu alabilirler.
 • Mobbingi tarih içerir şekilde ayrıntılı not edebilirler.
 • İşyeri belgelerini kaydedebilirler.
 • Alo 170’i arayabilirler.
 • Üst birime bilgilendirme yapabilirler.
 • Tanık bulabilirler.

İşyerinde psikolojik baskı gören kişilerin delil toplamaları gerekmektedir. Bu aşamada mobbing davalarında uzman bir avukatlık ofisinden hukuki destek alarak hareket edilmesini tavsiye ederiz.

Bizimle iletişime geçin.

Mobbing davası nasıl açılır?

Mobbing davası açmadan önce yaşanan tüm somut olaylar nazara alınarak mobbingin oluşup oluşmadığı tespit edilmelidir. Bunun akabinde yaşanan somut olayların ispat açısından mevcut delilleri değerlendirilmelidir. Mobbing davasında, davacının mobbinge konu eylemleri mahkemede yeterli delillerle ispat edebilmesi gerekmektedir. Mobbinge konu eylemleri görmüş veya duymuş kişilerin mahkemede davacı lehine tanıklık etmesi davanın kazanılması açısından önemlidir. Davacı, dava dilekçesinde ne kadar manevi tazminat istediğini belirtmelidir.

Mobbing davası özel uzmanlık gerektiren alanlardandır. Bu nedenle mobbinge maruz kalan kişilerin yasal süreci konuya hakim bir avukattan profesyonel hukuki hizmet alarak takip etmesi olası hak kayıplarının önüne geçmek adına önem teşkil etmektedir.

Mobbing davası kişiye mi kuruma mı açılır?

Mobbing davası mobbinge maruz kalan kişinin çalıştığı kuruma karşı açılır. Kurum ise mobbing tazminatını mobbing uygulayan kişilere rücu etme hakkına sahiptir.

Mobbing tazminatı hesaplama nasıl yapılır?

Mobbing tazminatı davasında mahkeme, mobbingin varlığına kanaat getirdikten sonra tazminat miktarına karar verecektir. Mobbing tazminatı hesaplanırken;

 • mobbinge maruz kalan kişinin yaşadığı manevi üzüntü
 • mobbing tazminatına konu eylemlerin ağırlığı ve kişilik haklarını ihlal boyutu
 • mobbingin ağırlığına ilişkin bilirkişi raporu
 • davacının talep ettiği tazminat miktarı

gibi olgular dikkate alınır.

Mobbing davasında ne kadar tazminat alınır?

Mobbing davasında mobbinge konu eylemlerin ağırlığı tazminat takdirinde dikkate alınmaktadır. Bu nedenle net bir tutar söylenmesi doğru olmayacaktır. Ancak mobbing davasında; 30.000,00 – 300.000,00 TL arasında mobbing tazminatına hükmedilebilmektedir.

Mobbing süresi ne kadar olmalıdır?

Somut olaya göre değişkenlik göstermekle birlikte maruz kalınan mobbingin en az 3 ay gibi bir süre boyunca belirli aralıklarla sistematik bir şekilde gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu halde eylemler mobbing olarak değerlendirilebilir. Somutlaştırırsak; yöneticinin gerçek dışı bir şekilde çalışana güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığını ve işi bırakması gerektiğini 3 ay boyunca belirli aralıklarla tehditvari bir şekilde söylemesi mobbing olarak değerlendirilebilir. Ancak 3 aylık süre boyunca sadece 1 haftalık süreçte belirli aralıklarla işi bırakması gerektiğini söylemesi mobbing olarak değerlendirilmeyebilir. Bu nedenle mobbing süresine dikkat edilmeli ve yasal yollara alanında uzman bir avukattan profesyonel hukuki hizmet alınarak başvurulmalıdır.

Memur mobbing davası nasıl açılır?

Kamu kurumunda mobbinge maruz kalan memur mobbing tazminatı davası açarak tazminat talebinde bulunabilir. Kamu kurumunda mobbing vakıaları memurlar arasında gerçekleşmektedir. Memurlar arasında gerçekleşen mobbing eylemleri memurun görevi sırasında ve yetkilerini kullanırken işlenmesi halinde mobbing tazminatı davası kuruma karşı açılmalıdır. Buna rağmen mobbinge maruz kalan memur mobinge konu eylemleri gerçekleştiren amirine veya üstüne dava açması halinde davanın reddedilme ihtimali bulunmaktadır. Bu nedenle memur mobbing davalarının dikkatli açılması gerekmektedir.

Mobbinge para cezası verilir mi?

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ayrımcılık ihlalinin tespiti halinde para cezası vermektedir. Mobbinge maruz kalan çalışanların delilleriyle birlikte ilgili kişiler hakkında para cezası verilmesi için TİHEK’ya başvuru yapma hakları bulunmaktadır. Mobbing ile mücadele açısından verilen para cezaları caydırıcı olabilmektedir. Söz konusu başvuru, genellikle kamu kurumunda mobbinge uğrayan kişilerin kullanabileceği etkin bir yöntemdir.

Ayrıca mobbinge maruz kalan kişiler, mobbing ihbar hattı olarak kullanılan Alo 170 hattını arayarak veya Kamu Denetçiliği Kurumu’na başvuru yaparak şikayette bulunabilirler.

Mobbing tazminatı davası ne kadar sürer?

Mobbing tazminatı davası mahkemenin iş yüküne göre değişkenlik göstermekle birlikte genel olarak 1-2 yıl içinde sonuçlanmaktadır.

 

Yasal sürecin takibi için bizimle iletişime geçiniz…

Y & K Hukuk – İş Hukuku Departmanı 

Av. Zeynep YILMAZ

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir