Nafakanın Kaldırılması Davası 2024

nafakanın kaldırılması davası

Nafaka ya kendiliğinden ya da nafakanın kaldırılması davası ile sona erer. Nafakanın kaldırılması davası, nafaka ödeme yükümlüsü tarafından açılan bir davadır. Bu davada tarafların maddi durumu, yaşam koşulları ve diğer faktörler dikkate alınır. Mahkeme delilleri değerlendirip nafakanın kaldırılması şartları varsa nafakayı kaldırır. Yazımızda nafakanın kaldırılması davası hakkında detaylı bilgilere yer verilmiştir. 

Nafakanın Kaldırılması Davası

Nafaka kanunda sayılan bazı hallerde mahkeme kararı olmaksızın sona erebilmektedir. Bu haller Türk Medeni Kanunu’nun 176. maddesinin 3. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hallerde nafaka yükümlüsünün, nafakanın kaldırılması için mahkemeye başvurması gerekmemektedir. 

TMK’nın ilgili maddesi uyarınca mahkeme kararı olmaksızın nafakanın kendiliğinden sona erebileceği haller;

 1. Yoksulluk nafakası; taraflardan birinin ölümü veya nafaka alacaklısının tekrar evlenmesi 
 2. İştirak nafakası; çocuğun ölümü veya 18 yaşını doldurması

Nafakanın kendiliğinden son ermesini sağlayan bu durumların yokluğu halinde ise nafakanın kaldırılması davası açılmalıdır. Nafakanın kaldırılması davası iki tür nafaka için açılabilir. Bunlar; yoksulluk nafakasının kaldırılması ve iştirak nafakasının kaldırılması.

Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası

Yoksulluk nafakası, boşanma sebebi ile yoksulluğa düşecek olan tarafa diğer eş tarafından yapılan nakdi yardımdır. Yoksulluk nafakası için iki önemli koşul bulunmaktadır. Bunlardan ilki taraflardan birinin boşanma sebebi ile yoksulluğa düşmesi iken diğeri ise yoksulluğa düşecek olan tarafın diğer eşe oranla daha az kusurlu olmasıdır.

Yoksulluk nafakası yukarıda açıkladığımız hallerde kendiliğinden sona erebileceği gibi koşulları var ise mahkeme kararı ile de kaldırılabilmektedir.

Yoksulluğun ortadan kalkması, resmen evli olmaksızın fiilen evli gibi yaşanması, nafaka alacaklısının haysiyetsiz hayat sürmesi gibi şartlardan birinin varlığı halinde yoksulluk nafakası mahkeme kararıyla kaldırılabilir.

 1. Yoksulluğun ortadan kalkması; yoksulluk ortadan kalktığı zaman nafaka alacaklısına halen nafaka ödenmesi bu nafakanın veriliş amacından sapmaktadır. Yoksulluğun ortadan kalktığı her durumunda nafakanın kaldırılması hakkaniyete uygun düşmediğinden hakim bu durumlarda nafakanın indirilmesine de karar verebilmektedir.
 2. Resmen evli olmaksızın fiilen evli gibi yaşanması; nafakanın verilmesindeki temel amaç boşanma ile eşin desteğinden mahrum kalınması olduğundan fiilen evli gibi yaşayan nafaka alacaklısına nafaka ödenmesi hakkaniyete aykırıdır. Fiilen evli gibi yaşayan nafaka alacaklısının nafakası kaldırılır.
 3. Nafaka alacaklısının haysiyetsiz hayat sürmesi; nafaka alacaklısı olan eşin haysiyetsiz hayat sürmesi haklı sebep olarak görülmekte ve nafakanın kaldırılmasına karar verilebilmektedir.

İştirak Nafakasının Kaldırılması Davası

İştirak nafakası; boşanma veya ayrılık davası sonucu müşterek çocuğun velayetini alan eşe, müşterek çocuğun giderlerine katılmak için diğer eş tarafından verilen nafakadır.

İştirak nafakası bazı hallerde kendiliğinden sona erebildiği gibi şartları var ise mahkeme kararı ile de sona erebilmektedir. İştirak nafakasının kaldırılması şartları şunlardır:

 1. Velayet hakkının değişimi; müşterek çocuğun velayeti daha sonradan nafaka alacaklısı olan eşten diğer eşe geçer ise iştirak nafakası ödeme yükümlülüğü ortadan kalkar.
 2. Feragat durumu; mahkeme tarafından iştirak nafakasına hükmedilmişse bile eşler anlaşarak iştirak nafakasından feragat edebilirler. İştirak nafakası sürekli bir hak olduğundan dolayı feragat edilse dahi sonradan tekrar talep edilebilmektedir.
 3. Müşterek çocuğun ölmesi; iştirak nafakası verilmesinin temeldeki amacı müşterek çocuğun giderlerine velayet hakkına sahip olmayan eşin de katlanması olduğundan çocuğun ölmesi halinde halen nafaka ödenmesi hakkaniyete aykırıdır.
 4. Evlat edinme durumu; TMK uyarınca evlat edinme durumunda ana babaya ait olan yükümlülükler evlat edinene geçtiğinden dolayı iştirak nafakası sona ermektedir. Evlat edinenin ölmesi halinde ana babanın nafaka yükümlülüğü devam eder.
 5. Müşterek çocuğun ergin olması; TMK m. 328’de iştirak nafakasının çocuğun genellikle ergin olduğu tarihe kadar devam edeceği hükme bağlanmıştır. Şayet ergin olduğu tarihte çocuğun halen eğitimi devam ediyorsa eğitimi bitene kadar iştirak nafakası ödenmeye devam etmektedir.
 6. Nafaka yükümlüsünün mali durumunun bozulması; Nafaka yükümlüsü mali durumunun bozulması halinde mahkemeye başvurarak nafakanın sona ermesini talep edebilmektedir. Şayet mali durumunun bozulmasında nafaka yükümlüsünün kusuru yok ise mahkeme tarafından nafakanın kaldırılmasına karar verebilmektedir.
 7. Çocuğun kazanç sağlamaya başlaması durumu; bu durumda nafaka yükümlüsü mahkemeden nafakanın kaldırılmasını talep edebilmektedir. Şayet çocuğun nafakaya ihtiyacı kalmadığına karar verilirse nafaka hakim tarafından sona erebilmektedir.

Nafakanın Kaldırılması Davası Vekalet Ücreti ve Mahkeme Masrafları

Nafakanın kaldırılması davası neticesinde kazanan taraf lehine maktu vekalet ücretine hükmedilir. İşbu davalarda maktu vekalet ücreti 17.900,00 TL’dir. 

Avukatlık asgari ücret tarifesi (2024) için tıklayınız.

Nafakanın kaldırılması davası 1 yıllık nafaka miktarı üzerinden nispi harca tabidir.

Nafakanın Kaldırılması Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Nafakanın kaldırılması davası görevli mahkeme aile mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise nafaka alacaklısı olan eş veya çocuğun yerleşim yeri mahkemesidir. 

Nafakanın Kaldırılması Davası Yargıtay Kararları


 • Yargıtay 3. HD. 2014/820 E., 2014/8178 K.
 • Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası

Davacı, birikmiş nafaka alacağı nedeniyle maaşından yüksek oranda kesinti yapıldığını, kesintilerden sonra kalan bakiye maaşın geçimi için yeterli olmadığını gerekçe göstererek eldeki davayı açmış ve mahkemece de talebi yerinde görülerek yoksulluk ve iştirak nafaka miktarlarında indirim yapılmış ise de; nafaka borcunu zamanında ödemeyerek borcun birikmesine neden olan davacının, borcunun artmasına kendisi neden olduğundan, hiç kimsenin kendi kusurundan hak elde edemeyeceği ilkesi göz ardı edilerek yazılı gerekçelerle nafakaların indirilmesi yoluna gidilmesi doğru görülmemiştir. Hal böyle olunca mahkemece; en son nafaka artırımın yapıldığı tarihle, eldeki nafakanın indirilmesi davasının açıldığı tarih arasında nafaka yükümlüsü olan davacının ekonomik ve sosyal durumunda yoksulluk ve iştirak nafakası miktarlarında indirim yapılmasını haklı kılacak bir değişikliğin olmadığı göz önünde bulundurularak, davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı görülmüş, bu husus bozmayı gerektirmiştir.


 • Yargıtay HGK. 1994/2-758 E., 1995/29 K.
 • Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Davası – Tanık Beyanları 

Yoksulluk nafakasının kaldırılmasına ilişkin davada dinlenen tanık beyanlarından davalının boşanma kararının kesinleşmesinden sonra işe girip çalıştığı ve devamlı bir gelir temin ettiği gerçekleşmiştir. Medeni Kanun’un 145/3. maddesi şartları oluşmuştur. Davalının sonradan işten ayrılması davacı yararına oluşan dava hakkını ortadan kaldıramaz. Bu yön gözetilmeden davanın reddi doğru görülmemiştir.


 • Yargıtay HGK. 2005/3-267 E., 2005/285 K.
 • Nafakanın Kaldırılması Davası – Temyiz Edilebilirlik Sınırı – Yıllık Nafaka Tutarının Esas Alınması

Nafaka davaları yönünden temyiz edilebilirlik (kesinlik) sınırının belirlenmesinde, yıllık nafaka tutarının esas alınması gerektiği açıktır. Somut olayda, temyiz istemi Yerel Mahkemenin 1.02.2005 günlü direnme kararına yönelik olup, Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlığın ilişkin bulunduğu tutar, nafakanın yıllık tutarı 900.000.000 TL.dir. Direnme kararının verildiği tarihte, 5219 sayılı Kanun’un temyiz sınırını bir milyar TL. olarak değiştiren hükmü yürürlükte bulunduğuna ve eldeki davanın müddeabihi bu sınırın altında olduğuna göre, direnme kararı kesin olup, temyizi mümkün değildir.


 • Yargıtay 3. HD. 2005/5860 E., 2005/6176 K.
 • Nafakanın Kaldırılması Davası – Asgari Ücret Düzeyinde Gelire Sahip Olmak

 Nafakanın kaldırılması istemiyle açılan iş bu dava tarihinde, davalının aynı işyerinde asgari ücretle çalıştığı mahkemenin kabulündedir. Boşanma tarihindeki davalının mal varlığı ve gelir durumu ile bu dava sırasındaki durumu arasında herhangi bir fark gözükmemektedir. Kesinleşen boşanma kararıyla davalının yoksulluk nafakasına müstehak bulunduğunun saptanmış bulunmasına göre, şartları gerçekleşmeden nafakanın kaldırılmasına karar verilemez.

Asgari ücret düzeyinde gelire sahip olunması yoksulluk nafakası bağlanmasını olanaksız kılan bir olgu kabul edilmemiştir. Davalı kadının mevcut ekonomik durumu davanın açıldığı tarihteki şartlara göre onu yoksulluktan kurtaracak düzeyde değildir. Mahkemece, yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde nafakanın kaldırılmasına karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.


 • Yargıtay 3. HD. 2015/1555 E., 2015/9549 K.
 • Nafakanın Kaldırılması Davası – Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması Talebinin, Azaltılması Talebini De İçermesi

Tarafların sosyal-ekonomik durumlarının araştırmasından; davacının emekli memur olup, emekli maaşı aldığı, babasına ait evde kira vermeden oturduğu; davalının ise vefat eden babasından dolayı yetim aylığı aldığı ve kendisine ait evde oturduğu anlaşılmaktadır. Hukuk Genel Kurulunun yerleşik kararlarında “asgari ücretle çalışılmakta bulunulması” yoksulluk nafakası bağlanmasını veya yoksulluk nafakasının ortadan kaldırılmasını gerektiren bir durum olarak kabul edilmemiştir. Ancak, yoksulluk nafakasının kaldırılması talebi, azaltılması talebini de içermekte olduğundan, bu durum nafakanın miktarını tayinde ve indirilmesinde etken olarak dikkate alınmalıdır. O halde; çoğun içinde az da vardır kuralı gereğince, nafakanın kaldırılması isteminin aynı zamanda nafakanın azaltılması istemini de kapsadığı gözetilerek, davalının aylık düzenli olarak elde ettiği gelirin davalıyı yoksulluktan tamamen kurtarmadığı, ancak mali durumunu olumlu yönde değiştirdiği dikkate alındığında nafakada hakkaniyete uygun bir oranda indirim yapılması gerekirken davanın tümden kabulü ile yoksulluk nafakasının kaldırılmasına karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmektedir.


 • Yargıtay 3. HD. 2011/8423 E., 2011/14999 K.
 • Nafakanın Kaldırılması Davası – Yoksulluk Nafakasının Değişen Durumlara Göre Uyarlanması

Taraflar arasında görülen nafakanın kaldırılması davasının yapılan muhakemesinde, boşanma kararının kesinleşmesinden yaklaşık bir ay sonra nafakanın kaldırılması istemiyle dava açılmış olup, aradan geçen sürede tarafların mali durumlarında önemli ölçüde değişiklik meydana geldiği ispat edilememiştir.

Öte yandan, kaldırılması istenilen yoksulluk nafakasıyla dava dışı müşterek çocuk için hüküm altına alınan iştirak nafakası, boşanma davasında davacının mali durumu belirlendikten sonra birlikte karara bağlanmıştır. Bu nedenle, aynı davada hüküm altına alınan nafakalardan birinin, diğerinin azaltılmasına sebep teşkil etmeyeceğinin gözetilmemesi de yerinde değildir. O halde; yoksulluk nafakasının niteliği ve hüküm ifade ettiği tarih gözetilerek, davanın reddine karar verilmesi gerekir.


 • Yargıtay 2. HD. 2023-4468 E., 2023/3378 K.
 • Nafakanın Kaldırılması Davası – Nispi Harç 

Erkeğin nafakanın kaldırılması yönündeki talebi için ayrıca harç alınmadığı, kaldırılması talep edilen nafakanın yıllık tutarı üzerinden hesaplanacak nispi harç alınmadan (Harçlar Kanunu 30 uncu ve 32 nci maddeleri) davaya devam edilmesinin yanlış olduğu; … erkeğin asıl boşanma davasının kabulüne karar verildiği gözetilmeden karar verilmesi doğru değildir.


Nafakanın Kaldırılması Dava Dilekçesi

Nafakanın kaldırılması dava dilekçesi aşağıda yer almaktadır. İşbu dilekçe örnek teşkil etmesi amacıyla hazırlanmış olup her somut olaya göre değişkenlik arz edecektir. Bu nedenle alanında uzman bir avukat yardımıyla dava dilekçesinin hazırlanmasını tavsiye ederiz. 


…. NÖBETÇİ AİLE MAHKEMESİNE

DAVACI                               :

VEKİLLERİ                        : Av. ZEYNEP YILMAZ – Av. SERCAN KIZILCAN

DAVALI                               :

KONU                                   : Aylık nafakanın kaldırılması, bu talebimiz kabul edilmez ise …-YTL ye indirilmesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                :

1-Müvekkil, …… tarihinde boşanmış olup müşterek çocuk olan davalının velayeti diğer eşe bırakılmıştır. … esas numaralı boşanma davasında davalı lehine aylık …. TL iştirak nafakası ödenmesine karar verilmiştir.

2- İştirak nafakasının veriliş amacı velayeti almayan eşin müşterek çocuğun giderlerine katlanması gerektiği düşüncesidir. Türk Medeni Kanunu’nun 328. maddesine göre iştirak nafakası çocuğun ergin olduğu zamana kadar ödenmektedir.

3- Davalı ….. tarihinde doğmuş olup 18 yaşındadır. Emsal kararlarda ve ilgili kanun hükmünde de görüldüğü üzere  davalı ergin olmuştur ve iştirak nafakasının kaldırılması gerekmektedir.

4- Daha önce takdir edilen nafakanın kaldırılmasını, Mahkemenizce bu istemimiz kabul edilmediği takdirde aylık nafakanın… TL ye indirilmek suretiyle azaltılmasını talep etmek için Sayın Mahkemenize başvurma mecburiyetimiz doğmuştur.

H. NEDENLER : TMK, HMK ve ilgili mevzuat.

H. DELİLLER : Tanık beyanları, Hastane ve Doktor Raporları, … Mahkemesi  … gün ve … sayılı kararı ve sair yasal deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız  ve yargılama esnasında re’sen göz önüne alınacak nedenlerle nafakanın kaldırılmasına, olmadığı takdirde nafakanın azaltılarak ….TL ye hükmedilmesine karar verilmesini saygıyla vekaleten talep ederim. 26.03.2023


DAVACI VEKİLLERİ

Av. ZEYNEP YILMAZ

Av. SERCAN KIZILCAN

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir