Ölümlü trafik kazası tazminat hesaplama 2023

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat

ölümlü trafik kazası tazminat hesaplama

Kaza sonucu vefat eden kişilerin yakınları hem malvarlığı anlamında hem de psikolojik anlamda zarara uğrar. Bu nedenle ölümlü trafik kazası tazminat davasında hem maddi hem de manevi tazminat talep edilebilir. Yazımızdan ölümlü trafik kazası tazminat hesaplama hakkında detaylara ulaşabilirsiniz.

Manevi Tazminat

Trafik kazası geride kalanlar için travmatik sonuçlar doğurabilir. Çoğu zaman bir vefat olayından sonra vefat edenin yakınları bu durumu atlatamaz ve hayatlarının geri kalanına devam etmekte zorlanırlar. Ölümün bu denli psikolojik etkilerinin bir nebze de olsa gidermek amacıyla ölenin yakınları manevi tazminat talep edebilirler.

TBK m. 56/2 hükmünde manevi tazminatın ölenin yakınları tarafından talep edilebileceği belirtilmişse de kimlerin ölenin yakınları olacağı sayılmamıştır. Yargıtay kararlarına göre ölenin yakınları; anne-baba, eş, çocuklar ve kardeşler olabilir. Ancak somut olaya göre bu durum değişkenlik gösterebilir. Mesela ölen kişinin nişanlısı, ölümden dolayı manevi olarak zarara uğradığını ispatlaması halinde tazminata hak kazanır.

…Davacılar ile vefat eden arasındaki ana-oğul ve abi-kardeş ilişkisi gözetildiğinde, davacıların …’un vefatından ötürü üzüntü duymadıklarını ve söz konusu ölüm olayından manevi olarak etkilenmemiş olduklarını kabul etmenin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, bu durumda mahkemece davacılar için hakkaniyete uygun şekilde manevi tazminatlara hükmedilmesi gerektiği… (Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 2015/6569 Esas ve 2018/4738 karar)

Ölümlü trafik kazası tazminat davasında manevi tazminat müşterek, müteselsil sorumluluk gereği kazaya sebebiyet veren araç sürücüsünden ve araç işleteninden istenebilir.

Maddi Tazminat

Ölen kişinin baktığı bir ailesi olabilir ve ölümden sonra ailenin geçimini kendi başlarına sağlaması zorlaşabilir. Ayrıca cenaze ve defin masrafları, hastane masrafları vs. giderler de ölenin yakınlarına kalır. Bu gibi masrafların karşılanabilmesi için vefat edenin yakınlarına maddi tazminat isteyebilme hakkı verilmiştir.

 • Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: Ölen kişinin, hayattayken bakmakla yükümlü olduğu aile üyeleri veya maddi destek sağladığı kişiler olabilir. Ölümden sonra bu kişiler maddi zorluklarla karşılaşabilirler. Bu kişilerin yaşamlarını sürdürebilmek için tazminat talep etme hakları bulunmaktadır. Bu tazminata destekten yoksun kalma tazminatı denir. Ölen kişinin desteğinden yoksun kalan kişiler bu tazminatı talep edebilir. Genellikle bu kişiler ölen kişinin anne-babası, eşi, çocukları olabileceği gibi vefat edenin ömür boyu bakımını yüklendiği kişiler de olabilir. Yani önemli olan kıstas bu kişilerin olağan giderlerinin yaşadığı süre boyunca ölen kişi tarafından karşılanması ve ölüm sebebiyle bu desteğin yok olmasıdır. Bu kişilerin ölenin akrabası olma gibi bir zorunluluğu yoktur. Yargıtay kararlarına göre destekten yoksun kalma tazminatı davalarında çocukların anne babaya destek olduklarının karine olarak kabulü gerekmektedir.
 • Cenaze ve Defin Masrafları: Ölen kişinin cenaze masrafları, tazminat davasında talep edilebilir. Yargıtay’ın yerleşik uygulamaları gereği cenaze masrafları, ölümle doğrudan doğruya ilgili bulunan giderlerden ibaret olup ölenin taşınması, yıkatılması, gömülmesi, mezarlık ücreti gibi giderleri kapsar.
 • Sağlık Giderleri: Kazadan sonra bir süre hastanede tedavi gören ve sonunda hayatını kaybeden kişinin sağlık ve tedavi giderleri, tazminat davasında talep edilebilir. Ancak bu durumda hastane masraflarının ve ilaç maliyetlerinin makul olup olmadığına dikkat etmek önemlidir. Aksi takdirde mahkeme, fahiş masrafların sadece bir kısmının ödenmesine karar verebilir.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Kimlerden Talep Edilebilir?

Araç sürücüsü: Türk Borçlar Kanunu’nun haksız fiil sorumluluğunu düzenleyen 49. maddesine göre; kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren bu zararı gidermekle yükümlüdür. Bu nedenle ölüme sebebiyet veren aracın sürücüsü kusurluysa kusuru oranında sürücü aleyhine tazminata hükmedilebilir.

Araç işleteni: Kural olarak trafik tescil kayıtlarında aracın sahibi kim ise aracı işleten de o kişi kabul edilir. Sürücüden ve araçtaki teknik arızadan kaynaklanan kusur durumlarında aracın işleteninin de sorumluluğu doğar. Bu nedenle tazminat istemi onlara da yöneltilebilir. Araç sahibi bu sorumluluktan kurtulmak için aracın üzerinde fiili hakimiyeti bulunmadığını, araç için bir başkasının harcamalarda bulunduğunu veya araç üzerindeki ekonomik çıkarın bir başkasına ait olduğunu ve işleten sıfatının bulunmadığını kanıtlamalıdır.

Kazaya sebebiyet veren aracın trafik sigortası: Trafik kazasına karışan aracın Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası) veya poliçe kapsamına göre İhtiyari Mali Mesuliyet Sigortası (Kasko Sigortası) hangi sigorta şirketi tarafından yapılmışsa, o sigorta şirketi de ölüm, yaralama veya diğer zararlardan sorumludur (KTK md.91). Ancak sigorta şirketleri ilgili sigorta poliçesinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere yalnızca maddi tazminatlardan sorumludur. Manevi tazminat talep edilemez.

Ölümlü Trafik Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki formu eksiksiz bir şekilde doldurduğunuzda en kısa sürede uzman avukatlarımız sizinle iletişime geçecektir. 

Ölümlü Trafik Kazası Maddi Tazminat Hesaplama

Maddi tazminatın hesaplanmasında destekten yoksun kalma tazminatı için belirli koşullar önem arz eder. Tazminat ölen kişinin mevcut durumuna göre belirlenir.

Cenaze masrafları ve sağlık giderleri içinse fatura gereklidir. Faturada yazan miktara göre ne kadar harcama yapıldığı tespit edilir ve buna göre uygun bir tazminata hükmedilir. Ancak tazminat miktarının fazla olması için sağlık giderleri bazen hastane tarafından fazla gösterilebilmektedir. Bu giderlerle ilgili kesin sonuca ulaşmak zor olsa da yaralanmanın derecesi ve doktor kayıtlarıyla ile hastane kayıtları birlikte incelenerek, yaralanma nedeniyle yapılması zorunlu tedavi giderlerinin ne kadar olabileceği konusunda hekim bilirkişiden görüş alınmalıdır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Ölen kişinin; yaşı, kusur durumu, evli olup olmadığı, çocuk sayısı, çocukların yaşları ve eğitim durumları, hayatta olan anne-babası ve geliri gibi hususlar dikkate alınarak tazminat miktarı hesaplanmaktadır.

Ölen kişinin kazada %100 kusurlu olması durumunda destekten yoksun kalan kişilere tazminat ödemesi yapılmamaktadır.

Tazminat miktarı hesaplanırken desteğin ve destekten yoksun kalan kişilerin muhtemel yaşam süreleri belirlenmektedir. Yargıtay’ın yerleşik uygulamalarına göre desteğin ve destek ihtiyacı olanların muhtemel yaşam süreleri Population Masculine Et-Feminine (pmf 1931) yaşam tablosu esas alınarak hesaplanmaktadır.

Destekten yoksun kalma tazminatı ölen kişinin geliri üzerinden hesaplanır. Ölen kişinin geliri yoksa veya asgari ücretin altında geliri varsa hesaplama asgari ücretten yapılır. Aylık geliri asgari ücret üzerinde ise maaş bordrolarının ve vergi kayıtlarının mutlaka dosyaya sunulması gerekmektedir.

Ölümlü Trafik Kazası Manevi Tazminat Hesaplama

Ölümlü trafik kazası tazminat davasında manevi tazminat; failin kusuru, mağdurun duygusal olarak etkilenme derecesi, kazanın oluş şekli, tarafların ekonomik ve sosyal durumu, kaza tarihinde paranın alım gücü ve davacının tazminat talebi gibi kriterlere göre hesaplanır.

 • Failin kusuru ve mağdurun duygusal olarak etkilenme derecesi: Hesaplama, failin kusur oranına ve mağdurun duygusal olarak ne derece etkilendiğine bağlıdır. Kusur yüksekse ve mağdur fazla etkilenmişse, tazminat miktarı yüksek olur. Manevi tazminatın temel amacı, mağdurun tatmin edilmesidir. Tazminat miktarı, mağdurun manevi zararını telafi etmek ve tatmin duygusunu gerçekleştirmek için yeterli olmalıdır.
 • Kazanın oluş şekli: Kazanın nasıl gerçekleştiği manevi tazminat miktarının belirlenmesinde etkilidir.
 • Tarafların ekonomik ve sosyal durumu: Mağdurun ve failin ekonomik ve sosyal durumları göz önünde bulundurulur.
 • Kaza tarihinde paranın alım gücü: Paranın zaman içindeki değeri, enflasyon ve ekonomik faktörler göz önüne alınarak hesaplanır. Tazminat miktarı, paranın o tarihteki alım gücü ile uyumlu olmalıdır.
 • Davacının tazminat talebi: Hukuk davalarında taleple bağlılık ilkesi geçerlidir. Bu nedenle tazminat davasında davacının talep ettiği tazminat miktarı da önemlidir. Mahkeme davacının tazminat talebinden daha fazla bir miktara hükmedemez.

Sigorta Şirketleri Tazminat Limitleri 2023

Otomobil Trafik Sigortası Teminatı 2023

 • Araç Başına Maddi Giderler 120.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 240.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.200.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 6.000.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.200.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 6.000.000

Minibüs Trafik Sigortası Teminatı 2023 (Sürücü dahil 10-17 koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 120.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 240.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.200.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 2.700.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.200.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 2.700.000

Otobüs Trafik Sigortası Teminatı 2023 (Sürücü dahil 18-30 koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 120.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 240.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.200.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 7.020.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.200.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 7.020.000

Otobüs Trafik Sigortası Teminatı 2023 (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk)

 • Araç Başına Maddi Giderler 120.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 240.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.200.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 14.040.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.200.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 14.040.000

Motosiklet ve Yük Motosikleti Trafik Sigortası Teminatı 2023

 • Araç Başına Maddi Giderler 120.000
 • Kaza Başına Maddi Giderler 240.000
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.200.000
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 3.600.000
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.200.000
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 3.600.000

 

Ölümlü trafik kazası tazminat hesaplama ve hukuki sürecin takibi için bizimle iletişime geçiniz. 

Y & K Hukuk – Tazminat Hukuku Departmanı 

Av. Zeynep Yılmaz

Av. Sercan Kızılcan

 

 

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir