Kentsel Dönüşümde Riskli Yapı Tespitine İtiraz ve İptal Davası 2024 (Güncel)

Günümüzde kentlerdeki yapılaşmanın hızlı bir şekilde artması ve doğal afet risklerinin göz ardı edilemez hale gelmesi, riskli yapılar konusunu ön plana çıkarmıştır. Riskli yapılar, deprem, sel gibi afet durumlarında çevresine ve sakinlerine potansiyel tehlike oluşturan, yapısal ve statik sorunlara sahip olan binaları ifade eder. Bu nedenle, kentsel dönüşüm ve afet risklerinin azaltılması adına yapılan riskli yapı tespiti, önemli bir yönetim sürecidir. Bu süreçte, ilgili otoriteler tarafından yapılan tespit sonucunda ortaya çıkan kararlar, bina sahiplerine ve hak sahiplerine önemli sorumluluklar yükler. Riskli yapı tespitine itiraz süreci ise, bireylerin haklarını savunma noktasında kritik bir aşamadır. Bu aşamadan olumsuz sonuç alınırsa idare mahkemesinde dava açılmalıdır. 

”Kentsel dönüşüme itiraz ve iptal davası” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

Riskli Yapı Nedir?

riskli yapı tespitine itiraz

Riskli yapı; 6306 sayılı Kanun’un 2. maddesinin d bendine göre “riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” şeklinde tanımlanmıştır.

Tanımdan da anlaşıldığı üzere;

 • Riskli yapı konusunda idari bir kurumun karar vermesine gerek bulunmamaktadır.
 • Aynı zamanda riskli yapı tespitinin yapılması için yapının riskli alan içerisinde bulunması gibi bir zorunluluk yoktur.

Üç çeşit riskli yapı türü bulunmaktadır;

 1. Ekonomik ömrünü tamamlamış olan yapı
 2. Yıkılma riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı
 3. Ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı

Riskli Yapı Tespiti

Bakanlıkça ruhsatlandırılmış ve 6306 Sayılı Kanun’un Uygulama Yönetmeliği madde 6’da sayılan kurum ve kuruluşlara maliklerden en az birinin müracaatı ile ilgili yapının risk tespiti yaptırılır. Risk tespitine ilişkin sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilmelidir.

Riskli yapı tespiti yaptırmak için ilgili kanunda yapı maliklerini bağlayan bir süre öngörülmemekle birlikte Bakanlık tarafından tespit yaptırma konusunda yapı malikleri veya kanuni temsilcilere süre verilebileceği hüküm altına alınmıştır. Bakanlık tarafından verilen süre içerisinde malikler tarafından herhangi bir tespit yaptırılmaz ise ilgili yapı tespiti Bakanlık veya İdarenin talebi üzerine gerçekleştirilecektir.

Yapının riskli olduğu tespit edilir ise Bakanlık veya İdare tapu müdürlüğüne durumu bildirerek tapu kaydına riskli yapı şerhi düşürülür.

 • Risk tespiti yapılabilmesi için yapının ruhsatlı veya ruhsatsız olması önem arz etmez.
 • İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar hakkında risk tespiti yapılamaz.
 • Terk edilmiş yapıların risk tespiti yapılmaz.
 • Risk tespiti yapılacak binanın kamu binası olup olmaması fark etmez. Zira kamu binası olarak kullanılan yapılar risk tespitine konu edinilebilir.
 • Herhangi bir sebeple statik olarak bütünlüğü bozulmuş yapılar hakkında riskli yapı tespiti yapılamaz.

Riskli yapı tespitlerine karşı malikler veya kanuni temsilcileri on beş gün içinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar, Başkanlığın talebi üzerine, üniversitelerce ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanmaktadır.

Riskli Yapı Tespiti Kimler İsteyebilir?

Riskli yapı tespitini yapı maliki veya kanunu temsilcisi isteyebilir. Ayrıca İdare veya Bakanlık da riskli yapı tespiti raporu hazırlanmasını talep edebilir. 

Kiracılar, intifa veya oturma hakkı sahipleri riskli yapı tespiti talebinde bulunamazlar.

Aynı yapıya birden fazla kişinin el birliği ya da paylı mülkiyet ile malik olması durumunda her paydaşın tek başına mı birlikte mi başvuru yapacağı konusunda kanunda hüküm bulunmamaktadır. Mevzuatta bu konu ile ilgili bir hüküm bulunmasa bile birden fazla malikin paydaş olduğu yapılarda diğer maliklerin onayı veya izni olmaksızın tek bir malik tarafından riskli yapı tespiti için başvuru yapabilmektedir.

Riskli Yapı Tespiti Süreci

 1. Kat maliklerinden birinin veya kanuni temsilcisinin Bakanlığa, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büyükşehir ilçe belediyelerine veya Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara başvurulması durumunda riskli yapı tespiti süreci başlamaktadır.
 2. Bina, lisanslı kurum veya kuruluş tarafından incelenerek risk tespit raporu tanzim edilir. Hazırlanan rapor incelenmek üzere 10 iş günü içinde Kentsel Dönüşüm Başkanlığına veya yetki devri yapılması durumunda İdareye gönderilir.
 3. Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik yok ise riskli yapılar, Bakanlıkça en geç 10 iş günü içinde tapu kütüğünün beyanlar hanesinde belirtilmek üzere ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.
 4. İncelenen raporda eksik veyahut yanlış hususların bulunması halinde rapor düzenlenmek üzere lisanslı kuruluşa iade edilir.
 5. Lisanslı kuruluş, riskli yapı tespit raporunda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından tespit edilen eksik veya yanlış hususları geri bildirim tarihi yani raporun iade edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde düzelterek sunmak zorundadır.
 6. Riskli yapı tespitine karşı yapı malikleri veya kanuni temsilcilerince on beş gün içinde bir dilekçe ile itiraz edilebilir.
 7. Yapılan itirazın süresi içinde ve yapı maliklerince yapılıp yapılmadığı Başkanlıkça kontrol edilir. Süresi içinde yapılmayan itirazlar ile yapı malikince veya malikin vefatı halinde mirasçılarınca yapılmayan itirazlar işleme alınmaz.

İtiraz veya yargı kararı üzerine yeniden rapor tanzim edilmesinin gerekmesi, raporun gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmesi ve yapının risk durumunu etkileyecek kasti bir müdahale dışında somut bir hadisenin gerçekleşmiş olması halleri hariç olmak üzere her yapı için sadece bir adet riskli yapı tespiti raporu düzenlenebilir.

Riskli Yapı Tespiti Raporunda Neler Olmalı?

Riskli yapı tespiti raporunda bulunması gereken temel hususlar şunlardır:

 1. Bina Bilgileri:
  • Rapor numarası, tarih, inceleme yapan ekip.
  • Bina adı, bina türü, yapım yılı, kat sayısı, bina sınıfı.
 2. Tespit Edilen Kusurlar:
  • Taşıyıcı sistem uygunluğu.
  • Donatı bindirme boyası durumu.
  • Kayma gerileme kontrolü.
  • Göreli ötelenme kontrolü.
  • Kolon enine donatı aralığı.
  • Zemin frekans kontrolünün uygunluğu.
 3. Kesin Sonuçlar:
  • İnceleme yapılan bölgenin deprem şiddeti.
  • Beklenen ortalama hasar oranı.
  • Depreme maruz kalacak binada meydana gelebilecek kaybın üst sınırı.
  • Binanın taşıyıcı sisteme uygunluğu.
  • Zemin frekans kontrolünün uygunluğu.
  • Binaya ilişkin kusur sayısı.
  • Bina sınıfının düzey sonuçları (A, B, C, D).
  • Bina sınıfı.
  • Tespiti yapılan binada meydana gelebilecek hasar oranı.

Bu hususlar, riskli yapı tespiti raporunun temel bileşenleridir. Rapor, yapılan incelemeler ve tespit edilen kusurlar ışığında binanın deprem risk seviyesini, dayanıklılığını ve potansiyel hasar durumunu belirlemeyi amaçlar.

Riskli Yapı Tespitine İtiraz

İdari itiraz yolu, dava açma yoluna gitmeden idari işlemin bizzat muhatabı olan kimselere söz konusu idari işleme karşı geri alma, kaldırma veya değiştirme talepli başvuru hakkı sağlayan hukuki yoldur.

6306 sayılı Kanun’un 3. maddesinde riskli yapı tespitine itiraz düzenlenmiştir. İlgili madde uyarınca hakkında riskli yapı tespiti için rapor düzenlenmiş olan yapı maliki ya da kanuni temsilcisi, on beş günlük yasal süresi içerisinde riskli yapı tespitine itiraz etme hakkına sahiptir.

İtirazın süresi içinde ve yapı malikince yapılıp yapılmadığı Başkanlıkça kontrol edilir. İtiraz süresi içinde yapılmayan itirazlar veya yapı maliki ya da vefat durumunda mirasçılar tarafından gerçekleştirilmeyen itirazlar geçerli değildir.

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından o il için oluşturulan teknik heyet, riskli yapı tespiti raporunu yeniden gözden geçirir ve yapıyla ilgili nihai kararı belirler.

Yapılan inceleme sonucunda, yapının risk taşımadığına karar verilirse, itiraz kabul edilir ve Başkanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirimde bulunularak, riskli yapı şerhi kaldırılır. Ancak, inceleme sonucunda yapı hala riskli bulunuyorsa veya itiraz süresi içinde itirazda bulunulmamışsa, riskli yapı tespiti kesinleşir ve yıkım süreci başlatılır.

Eğer itiraz reddedilirse veya itiraz yoluna başvurulmazsa, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde dava açılabilir. Riskli yapı tespiti kararına karşı yapılan itirazlar, dava sürecinde değerlendirilir.

Sınırlı ayni hak sahipleri veya kiracılar, riskli yapı tespitine itiraz etme hakkına sahip değillerdir.

Riskli Yapı Tespitine Karşı İptal Davası

Riskli yapı tespiti kararına karşı açılacak dava, idareye karşı yöneltilen bir iptal davasıdır. İptal davaları genellikle altmış gün içerisinde açılmalıdır ancak kentsel dönüşüm işlemlerinin hızla tamamlanabilmesi amacıyla bu kurala istisna getirilmiştir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun çerçevesinde gerçekleştirilen idari işlemlere karşı, menfaati ihlal edilen kişiler, tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük yasal süre içinde idare mahkemesinde dava açabilirler.

Sınırlı ayni hak sahipleri ve kiracılar, 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı tespiti kararına itiraz edemezler. Ancak kanunda bu kişilere karşı açılacak dava konusunda net bir hüküm bulunmamaktadır. Danıştay kararları, bazı durumlarda bu kişilerin dava açabilecekleri yönünde kararlar içermekle birlikte, açamayacakları yönünde kararlar da bulunmaktadır.

Dava, menfaat sahipleri tarafından idare mahkemesinde açılır. İlk derece mahkemesinin verdiği nihai karara karşı, istinaf kanun yoluna başvurulabilir. Bölge idare mahkemesinin kararlarına karşı ise temyiz yoluna gidilemez ancak değeri beş yüz seksen bir bin Türk lirasını aşan davalarda temyiz kanun yoluna başvurulabilir. (Ücret sınırı 2023 yılında güncellenmiştir.)

 

Yılmaz & Kızılcan Avukatlık

Bizimle iletişime geçin.

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir