Senedin Geçerlilik Şartları 2024

Senedin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

bononun senedin geçerlilik şartları - geçerli senet örneği - doldurulmuş senet örneği
Bononun Senedin Geçerlilik Şartları – Geçerli Senet Örneği

Bonoda veya senette bulunması gereken birtakım şartlar vardır. Senedin geçerlilik şartları senette bulunması gereken zorunlu unsurlardandır. Senedin geçerlilik şartlarından birinin eksikliği halinde senet geçersiz olacaktır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 776. maddesine göre senedin geçerli olabilmesi için:

Bono veya Emre Yazılı Senet İbaresi Bulunmalı

Senet metninde “Bono” veya “Emre Yazılı Senet” ifadesinden biri bulunmalıdır. Bu ifade yabancı dilde ise, o dildeki karşılığı da senet metninde yer almalıdır.

Kayıtsız Şartsız Ödeme Vaadi İçermeli

Senet, kayıtsız ve şartsız bir bedelin ödenmesi vaadini içermelidir. Senet üzerinde herhangi bir şarta bağlı olmaksızın belirli bir miktarın ödenmesi taahhüt edilmelidir.

Lehtarın Adı ve Soyadı Yer Almalı

Senette lehine ödeme yapılacak kişinin adı ve soyadı yer almalıdır. Tüzel kişi lehtar durumunda ise ticaret unvanı yazılmalıdır.

Düzenleyenin İmzası Olmalı

Senedi düzenleyen kişi, senedi imzalamalıdır. İmza el yazısıyla atılmalıdır. Mühür ya da parmak izi ile kambiyo senedi düzenlenemez. (TTK 688/7. madde)

Düzenleme Tarihi Bulunmalı

Senet üzerinde düzenleme tarihi belirtilmelidir. Düzenleme tarihi, senedin ne zaman düzenlendiğini belirtir. Eğer düzenleme tarihi yazılmamışsa senet geçersiz sayılır.

Yukarıda sayılan şartlardan birinin eksikliği halinde senet geçerliliğini kaybeder. Bu durumda senet alacağının tahsili için ilamsız takip başlatılabilir.

Senet doldurulurken dikkatli davranılması gerekir. Yukarıda geçerli senet örneği bulunmaktadır.

”Senet nasıl doldurulur? Videolu” adlı yazımıza göz atabilirsiniz. 

Senedin İsteğe Bağlı Şartları Nelerdir?

Senette vade, faiz, kefalet, rücu, muacceliyet kaydı, malen ve nakden kaydı, ödeme ve düzenleme yeri ve protestodan muafiyet kaydı gibi bazı unsurların belirlenmesi senedi düzenleyen veya imzalayan kişilerin tercihine bırakılmıştır. Sadece bu unsurların yokluğu senedi geçersiz kılmaz. Senedin isteğe bağlı şartları:

Vade

Senetlerde vadenin ne zaman dolacağı senet üzerinde yazılı olarak belirtilmelidir. Eğer vade yazılmaz ise senet görüldüğünde ödenmesi gereken bir senet olarak kabul edilir.

Faiz

Senetlerde faiz oranının ne kadar olduğu da senet üzerinde yazılabilir. Eğer faiz oranı yazılmazsa, reeskont faiz uygulanır. Reeskont faiz ise 24.06.2023 tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar %16,75 olarak belirlenmiştir.

Muacceliyet kaydı

Vade sonunda ödeme yapılmazsa diğer bonoların da muaccel olacağı yönünde bir kayıttır. Senette bu kaydın bulunması senedin kambiyo vasfını olumsuz etkilemez. Ancak bu kaydın ilgililer için bir anlam ifade edebilmesi, ayrıca bir sözleşmede muacceliyet kaydına yer verilmesiyle mümkündür. (Yargıtay 12 H.D. 2014/26319 E., 2015/707 K.)

Malen ve nakden ahzolunmuştur kaydı

Yukarıda da değindiğimiz üzere senette malen nakden kayıtlarının olmaması senedi geçersiz kılmaz. Ancak ispat hukuku açısından önem teşkil eder.

Protestodan muafiyet kaydı

Senet üzerinde bulunan, hamilin protesto çekme mecburiyetinden kurtulduğunu gösteren kayıttır. Protestodan muafiyet kaydının yanına imza da atılmalıdır.

Kefalet kaydı

Senet üzerinde kefalet kaydı ile kefil tayini yapılabilir ve kefilin sorumlulukları belirlenebilir. Senette kefilin eşinin rızasına ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu nedenle senet borçlarında kefilin eşinin rızasına gerek yoktur. (Yargıtay HGK 2017/1135 E., 2017/1012 K.)

Rücu kaydı

Taraflar rücu hakkına ilişkin beyanları senet üzerine yazabilirler. Rücu kaydı ifa edilen kısmın senet üzerine yazılması ile mümkün olur.

Ödeme yeri

Ödeme yeri olmayan senette düzenleme yeri ödeme yeri olarak kabul edilir.

Düzenleme yeri

Düzenleme yeri yoksa senet üzerinde borçlunun yanında yazılı yer düzenleme yeri sayılır. Ancak senette hem düzenleme yeri hem de borçlunun yanında yazılı bir yer ismi yoksa senet hükümsüz olacaktır.

Senedin Geçerlilik Şartları Yoksa Senet Hükümsüzdür. 

Senet sıkı şekil şartlarına haiz kıymetli bir evraktır. Senedin geçerlilik şartları eksik ise senet hükümsüz olur. Bu durumda senet alacağı için kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna başvurulamayacak ancak alacak genel hükümlere göre tahsil edilebilecektir.

Uygulamada senedin zorunlu unsurlarının sonradan doldurulduğu iddiasına sıkça rastlanılmaktadır. Konuyla ilgili ”Senedin sonradan doldurulması – tahrifat” adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

Senette vade tarihi yoksa alacak, senet görüldüğünde ödenecek anlamına gelir.

Senet üzerinde vade veya vade tarihi bulunmadığı takdirde bu eksiklik senedi geçersiz kılmaz. TTK Madde 777/2‘deki düzenlemeye göre senette vade tarihi yazılmamış ise alacak, senet görüldüğünde ödenecek anlamına gelir.

Senette düzenleme yeri yoksa borçlunun adresi düzenleme yeri sayılır.

Senette düzenleme yeri yazılı değilse borçlunun adının yanında yazılı olan adres düzenleme yeri kabul edilecektir. Yargıtay’ın kararlarından da anlaşılacağı üzere senette hem düzenleme yerinin yazılı olmaması hem de borçlunun adresinin yazılmamış olması bahse konu senedin kambiyo vasfını ortadan kaldırmaktadır. Bu durumda geçerli bir senetten bahsetmek mümkün olmayacaktır.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2016/25013 E., 2017/15622 K. sayılı kararına göre takip dayanağı olan senette, tanzim yeri yani düzenleme yeri yazılı olmadığı gibi keşidecinin yani düzenleyenin ad ve soyadının yanında yazılı bir yer ismi de bulunmadığından bu durumda takibe konu senedin kambiyo vasfını taşımayacağı kabul edilmiştir.

Senette borçlunun adresinin olmaması tek başına senedi geçersiz kılmaz.

Senette borçlunun adresinin olmaması tek başına senedi geçersiz kılmaz. Ancak senette hem düzenleme yeri hem de borçlunun adresi yoksa senet geçersiz sayılır. Senette borçlunun adresinin olmaması icra takibi başlatılırken yetkili icra dairesinin belirlenmesi hususunda da önem teşkil etmektedir.

”Senette yetkili icra dairesinin belirlenmesi” adlı yazımızı okuyabilirsiniz.

Senette borçlunun açık adresine yer verilmesine gerek yoktur. Borçlunun adresi olarak Odunpazarı/Eskişehir gibi tereddüde yer bırakmayacak şekilde sadece idari birimin yazılması yeterlidir.

Senette düzenleme tarihi yoksa senet geçersizdir.

Senette düzenleme tarihinin bulunması zorunlu unsurlardandır. Senette düzenleme tarihinin bulunmaması halinde senet kambiyo vasfını yitirecektir. Bu durumda senet alacağı için kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna başvurulamayacak ancak ilamsız icra takibi başlatılabilecektir.

Senette çift imza zorunluluğu bulunmamaktadır.

Senette bulunması gereken zorunlu unsurlardan biri de düzenleyenin imzasının senet üzerinde yer almasıdır.  Kanunda senet üzerine çift imza atılması gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak uygulamada borçlu şirket yetkililerinin senede çift imza attığı görülmektedir.

Bu durumda senet üzerinde bulunan kaşe ve kaşe dışına atılan imza sorumluluk açısından hukuki sonuçlar doğurmaktadır.

Senette borçlu şirket kaşesinin üzerinde şirket yetkilisinin imzasının bulunması şirketin sorumluluğunu doğururken kaşe dışına atılan ikinci imza ise şirket yetkilisini aval hale getirmektedir. Yani şirket yetkilisinin kaşe dışına attığı ikinci imza, senede konu borçtan şirket yetkilisinin de sorumlu hale geldiğini göstermektedir.

Senette çift vadenin bulunması halinde senet geçersizdir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2013/14724 E., 2013/23326 K. sayılı kararında; senedin metin kısmında vade tarihi olarak 20.05.2010, yukarıdaki ödeme günü kısmında ise 20.07.2010 tarihlerinin yazılı olduğu, bu durumda çift vadenin bulunması nedeniyle takibe dayanak yapılan senedin bono (kambiyo senedi) vasfında olmadığı belirtilmiştir.

Senette malen nakden kaydın olmaması senedi geçersiz kılmaz.

Senette bulunan ”malen ahzolunmuştur” kaydı senedin mal karşılığı verildiğini gösterirken senet üzerinde bulunan ”nakden ahzolunmuştur” kaydı ise senedin para karşılığında düzenlendiğini ifade etmektedir. Senette malen nakden kayıtlarının olmaması senedi geçersiz kılmamaktadır. Senette zorunlu unsurlar bulunuyorsa bu kayıtların yokluğu senedin geçerliliğini etkilemeyecektir. Senette malen nakden kaydı, ispat hukuku açısından senedin talil edilmesi hususunda önem kazanmaktadır.

Senette çift imza ile temsil kuralı olduğu halde tek imza varsa senet geçersizdir.

Anonim şirketlerde dış ilişkide şirketi temsile yetkili organ kural olarak yönetim kuruludur. (TTK m. 365) Esas sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmadıkça anonim şirketin kambiyo taahhüdünde bulunabilmesi için bonoda en az iki yönetim kurulu üyesinin imzasının bulunması zorunludur. (TTK m. 370/f. 1) Bu esasa çifte imza ile temsil kuralı denir.

Şirketi temsile yetkili yönetim kurulu üyelerinden yalnızca birinin bonoda imzasının bulunması halinde bu tek imzayla şirket borç altına giremeyecektir. (Yargıtay HGK 2012/82 E., 2012/247 K.)

 

Bizimle iletişime geçin…

Y & K Hukuk – İcra Hukuku Departmanı

0 (222) 606 0956

 

İlgili Yazılar

1 Cevap

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir