SGK Tarafından Karşılanmayan Akıllı Kanser İlacı Davası 2023

SGK Tarafından Karşılanmayan Akıllı Kanser İlacı Davası

Sosyal Güvenlik Kurumu (“SGK”), Sağlık Uygulama Tebliği’nde (“SUT”) ve Kurum (”SGK”) tarafından yayınlanan Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi’nde bulunan ilaçların bedellerini karşılamaktadır. Ancak ilaç bu listede yer almış olsa dahi; kanser tedavisinin seyri ve daha öncesinde kullanılan ilaçlar; bedelin SGK tarafından karşılanıp karşılanmayacağını belirlemektedir. Bu nedenle ilaç listesinde bulunması, ilacın ücretinin SGK tarafından doğrudan ödeneceği anlamına gelmez. Çünkü genellikle akıllı ilaç tedavisinde kullanılan ilaçların ücretleri (İmmünoterapi, Bevasizumab etken maddeli Altuzan, Nivolumab etken maddeli Opdivo, Pembroli etken maddeli Keytruda, Atelizumab etken maddeli Tecentriq vb.) SGK tarafından ödenmemektedir. Bu nedenle akıllı ilacı devlet karşılıyor mu, kanser ilaçlarım SGK tarafından karşılanmıyor ne yapmam gerek ve Sgk tarafından karşılanmayan akıllı kanser ilacı davası nasıl açılır gibi soruların cevapları da merak edilmektedir.

İlaçların temini için yüksek bedeller gerekmekte ve tedavi için gereken miktar net olmadığından ekonomik olarak çoğu kişinin güç yetiremeyeceği rakamlara ihtiyaç olmaktadır. İmmünoterapi ve akıllı ilaç tedavisinde kullanılan ilaçların bu denli pahalı olması; daha önce başka tedaviler deneyip olumlu netice alamamış kanser hastalarını ve yakınlarını umutsuzluğa itmektedir.

Piyasada tedavi umudu taşıyan benzer ilaçların olmayışı ve hastanın hayatının devamı için büyük ehemmiyete sahip ilaçların bedellerinin SGK tarafından karşılanması için öncelikle kuruma zorunlu başvuru dava şartı yerine getirilmeli, başvuru olumsuz neticelenirse dava açılmalıdır. Başvuru ve dava süreci vatandaşların tek başına yürütemeyecekleri teknik ve hukuki bilgiler gerektirdiğinden bu konuda uzman avukatlık ofisinden hukuki destek alınması elzemdir.

SGK Tarafından Karşılanmayan Akıllı Kanser İlacı İçin Endikasyon Dışı İlaç Başvurusu Yapılabilir.

Endikasyon dışı ilaç; ilacın ruhsatlandırılmış alanının dışında tedavi için kullanılması halinde söz konusu olmaktadır. Kanser hastalıkları için standart tedaviler yetersiz kaldığında son çare olarak, tedavi umulan alanda ruhsatlandırma yapılmamış olsa dahi bu yönteme başvurulmaktadır. Genellikle bu tedavi, nadir görülen hastalıklarda ve kanser hastalıklarında umut olarak görülmekte ve çok sık bir şekilde bu yönteme başvurulmaktadır. Üretim amacı kanserle savaş olmayan ve kanser tedavisi için özellikle üretilmeyen bu ilaçlara; uygulamada çeşitli vakalarda olumlu sonuçlar verdiği için başvurulmaktadır. Bu yolun izlenmesi için standart tedavi yöntemlerinden yeterince sonuç alınamamış ve yeni çareler aranmaya başlanmıştır.

Endikasyon dışı ilaç kullanımı farklı prosedürler gerektirdiğinden öncelikle hekimin bu konuda bir başvuru yapması gerekmekte, gelen olumlu cevap üzerine tedavi süreci başlamaktadır. (Endikasyon Dışı İlaç Kullanım Talep Formunu indirmek için tıklayınız.) Eğer hekimin başvurusuna olumlu cevap gelmezse; endikasyon dışı ilaç kullanım talebine verilen olumsuz cevap da dava konusu edilebilmektedir. Başvuru, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na yapılmaktadır. Endikasyon dışı ilaç kullanım onayı zorunlu bir yol olmasa da açılacak iptal ve tam yargı davalarında ihtiyati tedbir alabilmek için hastalara kolaylık sağlamaktadır.

Kuruma yapılan başvuru; ilacın SGK’nın Bedeli Ödenen İlaç Listesi’nde olup olmamasına göre farklı sonuçlar doğurmaktadır. Eğer ilaç, söz konusu listede yer alıyorsa endikasyon dışı kullanım onayı alınmakta ve tedavi devam etmektedir. İlacın listede olmaması ve onay almaması durumundaysa talep reddedilmekte ve hastaya kendi imkanlarıyla ilacı tedarik etmekten başka yol bırakılmamaktadır. Hasta ilacı kendi maddi imkanlarıyla temin edip birkaç ay kullandıktan sonra ve yeni tetkiklerle ilacın tedaviye olumlu katkısı gösterilerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na tekrardan bir başvuru yapılması mümkündür.

SGK’ya Zorunlu Başvuru Şartı Bulunmaktadır.

Kanser tedavisinde kullanılmak üzere doktor tarafından önerilen ilaç, ücretsiz bir şekilde temin edilemezse, dava açmadan önce dava şartı olarak da aranan ilk husus SGK’ya başvuru yapılmasıdır. Bu başvuruda; başvuru gününe kadar ilaç için ödenen bedeller ve tedavi devam ettiği sürece ödenmesi gerekecek olan bedellerin karşılanması talep edilmelidir. Başvurunun Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği ve Sosyal Güvenlik Kurumu İlaç Geri Ödeme Başvurularına İlişkin Usul Ve Esaslar’a uygun yapılması gerekmektedir.

Başvuru dilekçesinde mutlaka yazılması gereken hususlar bulunmaktadır. Bu hususların belirtilmemesi başvuruyu eksik hale getirecek ve bu durumda umulan hukuki fayda hasıl olmayacaktır. SGK kanser ilacı başvuru dilekçesinde;

 • başvuru dilekçesinde ilaçların isimleri/reçetesi ve hangi hastalık için kullanılacağı,
 • hastanın neden bu ilaçlara ihtiyaç duyduğu, hastalığı teşhis eden belge ve raporlar,
 • ilaç kullanım raporunun onaylı nüshası,
 • ücretleri ödenmesi talep edilen ilaçların hastaya fayda sağlayabileceğini belirten doktor rapor ve reçeteleri,
 • yurtdışındaki uygulama ve örneklere ilişkin belgeler,
 • akademik yazı ve makaleler,
 • eğer varsa hastalık ve ilaçla ilgili uzman görüşü

bulunmalıdır. Kanser ilacı SGK başvurusu, başvurucunun yerleşim yerinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğüne yapılmalıdır. İlacın ücreti ödenmesi gereken ilaç listesinde yer almaması veya kanser türünün Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) belirtilen tanılardan olmaması gibi gerekçelerle yapılan başvuru genellikle reddedilmektedir. Başvuru reddedildikten sonra ise ret kararının iptali ve kanser ilaç bedellerinin Kurum tarafından karşılanması için SGK’ya karşı dava açılması gerekmektedir.

SGK kanser ilacı başvuru dilekçesi örneğini indirmek için tıklayınız.

Söz konusu başvuru dilekçesi taslak halinde hazırlanmış olup somut olaya göre düzenlenmesi gerekmektedir. Bu konuda alanında uzman avukatlardan hukuki destek alınması hak kayıplarının önüne geçmek adına önem teşkil etmektedir.

İhtiyati Tedbir Talepli İptal Davası Açılmalıdır.

SGK’ya kanser ilaç bedelinin karşılanması talebi ile yapılan başvurunun reddedilmesine müteakip ilgili işlemin iptali, ödenen bedelin iadesi ve sonraki ilaç bedellerinin karşılanması amacıyla iş mahkemelerinde ve idare mahkemelerinde dava açılması gerekmektedir. SGK tarafından karşılanmayan kanser ilaçlarının bedellerinin iadesi için açılacak davaların ihtiyati tedbir talepli açılması önem taşımaktadır.

İhtiyati Tedbir Talepli İptal Davası

Akıllı ilaç SGK dava dilekçesinde “ilaçların aralıksız olarak dava boyunca SGK tarafından ödenmesi talepli” ihtiyati tedbir talep edilir. Kanser ilaçlarının SGK tarafından karşılanması için açılan iptal davasının ihtiyati tedbir talepli açılması çok önemlidir. Söz konusu tedbir talebinin “davada kesin hüküm çıkıncaya kadar ve yeniden inceleme yapıp bu hususta ara hüküm oluşturuluncaya kadar” ifadeleriyle dava dilekçesinin talep ve istem bölümünde de bulunması gerekmektedir.

Yukarıda da değindiğimiz üzere endikasyon dışı ilaç onayı verilmesi, ihtiyati tedbir talebi için olumlu bir karar alınması olasılığını artırmaktadır. Mahkemeler bazı hallerde muadil ilaçların denenmediği gerekçesiyle ihtiyati tedbir talebini reddetmektedir. Bu halde hangi kanser ilacının daha etkin olduğu hususunda hastanın genetiğine uygun kişiselleştirilmiş ilaç kullanım testlerinin yaptırılarak mahkemeye sunulması gerekmektedir. Bu testler sonucu mahkemenin kararı değişiklik gösterebilecektir. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 389. maddesinde düzenlenen ihtiyati tedbir talebi ile ilgili mahkemece gereken araştırma yapılarak öncelikle bu hususta bir karar verilmelidir. Her şeyden önce dava dilekçesinde mutlaka tedavi boyunca kesintisiz ve aralıksız ibarelerinin yer almasına dikkat edilmelidir.

Dava açılırken dava dilekçesinde; ilacın önemi, zorunluluk hali, yerini tutabilecek başka bir ilacın bulunmadığı, ilacın kullanılmaması halinde geri dönüşü olmayan zararlara sebebiyet vereceği, ilaç endikasyon dışı kullanılırsa sağlığa zarar verecek bir hal doğurmayacağı, benzer hastalıklarda aynı ilaçların tedavi için kullanıldığını belirtmek ve bu konuda emsal kararlar ile bilimsel çalışmalara yer vermek gerekmektedir.

Ayrıca ilacın aylık dozu, maliyeti, hastalığın hangi aşamada olduğu, diğer tedavilerin hastalık için uygun olmadığı,  hastalığın uygulanan tedaviye rağmen devam ettiği test sonuçlarıyla belgelenmelidir.

Kanser ilacı idare mahkemesi yürütmeyi durdurma talepli açılan davalarda; yürütmeyi durdurma kararı alındığında idare, bu karara uygun hareket etmek zorundadır. Mahkeme kararı yerine getirilmediği durumda yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunulabilir.

İhtiyati Tedbir Talebinin Kabulü

Akıllı kanser ilacı ihtiyati tedbir kararımız
İhtiyati tedbir emsal kararımız

İhtiyati tedbir talebinin mahkemece uygun bulunması halinde “ilacın hastane tarafından doğrudan SGK’ya fatura edilmesi” talepli dilekçeyle SGK Sağlık Güvenlik Merkezinin ilgili birimine müracaat edilmesi gerekmektedir.

Mahkeme ilk aşamada ihtiyati tedbir talebini kabul etse de davayı kabul etmeyebilir. Bu nedenle dava dilekçesinin; dava şartlarına haiz, eksiksiz ve usulüne uygun olarak hazırlanması çok önemlidir. Neticeten alanında uzman bir avukatla çalışılması dava sonucunun lehe sonuçlanması bakımından hayatidir.

Davanın Kabulü Halinde

SGK tarafından karşılanmayan akıllı kanser ilacı davasında kanser hastası lehine karar verildiği durumda SGK’ya başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru ekinde mahkeme kararına da yer verilmeli ve mahkeme kararının uygulanması talep edilmelidir. Hükmedilen kararda “tedavi başlangıcından itibaren” ibaresinin yer almasına özellikle dikkat edilmelidir. Eğer kararda bu ibare geçmezse SGK, tedbir kararının kendilerine tebliğinden sonraki bedelleri karşılama yönünde tavır takınmakta ve bu durumda hak kayıpları yaşanmaktadır.

Görevli Mahkeme 

SGK kanser ilacı davasında görevli mahkeme hasta; memur veya emekli sandığına bağlı ise idare mahkemesidir. Diğer hallerde açılacak davalarda iş mahkemeleri görevlidir.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu’nun yürürlük tarihi olan 01.10.2008’den önce memuriyete girenler yönünden idare mahkemesi, sonra memuriyete giren veya işçi olanlar yönünden ise iş mahkemesi görevlidir.

Yetkili Mahkeme 

SGK kanser ilacı davasında yetkili mahkeme ise, kanser hastasının yerleşim yeri mahkemesi veya SGK’ya yapılan başvuruyu reddeden ilgili şubenin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Akıllı Kanser İlacı Davası Devam Ederken Hastanın Hayatını Kaybetmesi Halinde Mirasçılar Davaya Devam Edebilirler.

Dava devam ederken davacının (kanser hastasının) vefat etmesi halinde; karşılanmayan kanser ilaç bedelleri, malvarlığını ilgilendiren bir dava olduğu için mirasçılar, davaya devam edebilirler. Davanın kabulü halinde ise o güne kadar karşılanmayan ilaç bedelleri idare tarafından mirasçılara ödenmek zorundadır.

Dava devam ederken taraflardan birinin ölmesi halinde MK 27/1. maddesi gereğince ölen kişinin taraf ehliyeti son bulur. Yalnız öleni ilgilendiren yani mirasçılara geçmeyen haklara ilişkin davalar tarafın ölümü ile konusuz kalır. Yalnız ölen tarafı ilgilendirmeyen, yani mirasçıları da ilgilendiren, mirasçıların malvarlığı haklarını etkileyen davalar tarafın ölümü ile konusuz kalmaz. Bu davalara, ölen tarafın mirasçıları tarafından veya ölen tarafın mirasçılarına karşı devam edilir. (Yargıtay 10. H.D. 2022/4271 E., 2022/9310 K. 16.06.2022 karar tarihli)

Özet: İzlenmesi Gereken Hukuki Yollar

 • İsteğe bağlı olarak Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na endikasyon dışı ilaç başvurusu yapılabilir.
 • Davayı açmadan önce SGK’ya başvuru yapılmalıdır.
 • SGK’ya yapılan başvuru reddedildiyse tedbir talepli dava açılmalıdır.

Bu süreçte davacıların sabırlı olması gerekmektedir. Bu tür davalar vatandaşların yaşam ve sağlık hakkını ilgilendirmesi sebebiyle büyük önem taşımaktadır. Yaşam ve sağlık hakkı, Anayasal olarak teminat altına alınmış olmasına rağmen kanser ilaç bedelleri SGK tarafından karşılanmamakta ve bunun neticesinde telafisi güç mağduriyetler ortaya çıkmaktadır. Bu mağduriyetlerin ortadan kaldırılması için; başvuru yaparken ve dava açarken mutlaka bu alanda uzman bir avukattan profesyonel hukuki destek alınmasını tavsiye ederiz.

 

Hukuki ihtilaflarınızın çözümü için bizimle iletişime geçiniz…

Y & K Hukuk – Sağlık Hukuku Departmanı

0 (222) 606 0956

 

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir