Sorunlu kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolu 2024

Kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolu

Kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolu Türk Borçlar Kanunu‘nun ev sahiplerine verdiği haklar çerçevesinde değişkenlik arz etmektedir. Bu nedenle kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolunu tespit ederken her somut olay açısından değerlendirme yapmak daha doğru olacaktır.

Sorunlu kiracı en kolay nasıl tahliye edilir?

Sorunlu kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolları:

 • Kira bedelini eksik veya geç ödeyen kiracının tahliyesi
 • Kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliyesi
 • İhtiyaç nedeniyle tahliye
 • Kiralananın yeniden imar ve inşası nedeniyle tahliye
 • Kiracının kendine ait konutunun olması halinde tahliye
 • Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi
 • On yıllık sürenin dolması halinde tahliye
 • Kiralananı özenle kullanmaya ve komşulara saygı gösterme borcuna aykırı davranılması halinde tahliye

Kira bedelini eksik veya geç ödeyen kiracının tahliyesi

Kiracı kira sözleşmesiyle beraber kira miktarını tam ve zamanında ödeme borcu altına girer. Kira bedelinin ne kadar olacağı ve ne zaman ödeneceği kural olarak taraflar arasında serbestçe belirlenir.

Kiracı, bu yükümlülüğünü yerine getirmezse yani kira bedelini kararlaştırılan zamanda ödemez veya eksik öderse temerrüde düşer. Kiracının kararlaştırılan kira bedelini 1 TL eksik veya 1 gün geç ödemesi bile kiraya verenin kira sözleşmesini feshetme ve tahliye davası açma hakkını doğurur.

Önemli: Kiracının geçmiş dönemlerdeki kira ödemeleri araştırılmalı ve kiranın geç veya eksik ödendiğinin tespiti halinde bu sebebe dayanarak tahliye yoluna başvurulmalıdır.

Kiraya verenin kiracıya ödemediği borç için süre belirterek yazılı şekilde ihtar çekmesi gerekmektedir. Kiraya verenin fesih hakkının doğması ancak kiracının verilen bu süre içerisinde kira bedelini ödememesiyle olur. Kiracı eğer verilen süre içerisinde kira bedelini öderse kiraya veren sözleşmeyi feshedemez. (TBK m.315)

Kiraya verenin tahliye davası açması için kiracıya iki haklı ihtar çekmesi yeterlidir. Çektiği ihtarda süre belirtmesi zorunlu değildir. Çünkü çekilen iki haklı ihtardan sonra süresi içerisinde ödenen kira bedeli tahliye davası açma hakkını sona erdirmez. Kiracı, kiraya verenin iki haklı ihtar çekmesine sebebiyet vermişse artık bu durumda kira bedelinin ödenmesinin bir önemi yoktur. (TBK m.352/2)

Eğer süre verilerek ihtar çekilmişse ve kiracı bu süre içerisinde kirasını ödemezse fesih hakkı doğar ve kiraya veren sözleşmeyi feshedebilir. Kiracı süresi içerisinde kira bedelini ödediği takdirde ise fesih hakkı düşer ama tahliye davası açmak için gerekli olan iki ihtardan biri çekilmiş olur. Kiracının bir sonraki ödemediği borca karşılık çekilen ikinci ihtar ise tahliye davası açılmasına sebebiyet verir. Ancak ödenmeyen borca karşılık süre verilmeden ihtar çekilirse bu sadece tahliye davası açılması için gerekli olan iki ihtardan birini oluşturur, fesih hakkına sebebiyet vermez. Çünkü fesih hakkı için süre verilmesi zorunludur. Bu nedenle kanımızca ödenmeyen borca karşılık çekilen ihtarda zorunlu olmasa dahi süre belirtilmesi kiraya verenin yararınadır.

TBK m. 352/2 hükmü muaccel olan kira bedelinin ödenmemesini kapsamına alır. Kiracının ödemekle yükümlü olduğu yan giderleri ödememesi tahliye davası açılmasına sebebiyet vermez. Yani TBK m. 352/2’ye göre kiracının aidat borcunu ödememesi tek başına tahliye sebebi sayılmayacaktır.

Kiracının tahliye taahhütnamesi ile tahliyesi

Tahliye taahhütnamesi kiracının kiralananı belli bir tarihte boşaltmayı üstlendiği yazılı bir belgedir. Kiracı bu belgede yazan tarihte kiralananı boşaltmak zorundadır. Boşaltmadığı takdirde kiraya veren, kira sözleşmesini bu tarihten başlayarak 1 ay içerisinde icra kanalıyla veya dava açmak suretiyle sona erdirebilir. Usulüne uygun bir tahliye taahhütnamesi ile kiracıyı tahliye etmek en kolay yollardan biridir.

Önemli: Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin yapıldığı tarihten ve kiralananın tesliminden sonraki bir tarihte verilmelidir. Kira sözleşmesiyle birlikte veya kira sözleşmesinden önce verilen tahliye taahhütnamesi kiracının tam ve serbest iradesiyle verilmiş sayılmayacağından geçersizdir. Öyle ki kiraya veren, kiracının ancak tahliye taahhütnamesini imzalaması halinde kiraya vereceğini söyleyerek kiracının iradesini sakatlamış olabilir. Bu nedenle tahliye taahhütnamesinde belirtilen tarihe dikkat edilmelidir.

Önemli: Tahliye taahhütnamesinin tarih kısmının boş bırakılarak verilmesi belgenin geçersiz olacağı anlamına gelmez. Yani kiracının ev sahibine tarih kısmı yazılmamış tahliye taahhütnamesi vermesi halinde söz konusu belgede bulunan tarihin sonradan doldurulduğunu ispatlaması anlam ifade etmeyecek ve belge geçersiz olmayacaktır.(Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1770 E., 2021/1738 K.)

İhtiyaç nedeniyle tahliye

Kiraya veren; kendisi, eşi, altsoyu, üstsoyu veya kanun gereği bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut gereksinimi veya iş yeri ihtiyacı sebebiyle kullanma zorunluluğu varsa belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda, belirsiz süreli sözleşmelerde kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemine ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde tahliye davası açabilir.

Önemli: Yargıtay kararlarına göre ev sahibinin ihtiyacının gerçek, samimi ve zorunlu olması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için ”İhtiyaç nedeniyle tahliye davası” adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

Kiralananın yeniden imar ve inşası nedeniyle tahliye

Kiralananın;

 • onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi gerekliyse,
 • imar ve inşa sırasında taşınmazın kullanılması olanaksız ise

kiraya veren kiralananın yeniden imar ve inşası nedeniyle tahliye davası açabilir. (TBK m.350)

Kiraya veren tahliye davasını;

 • belirli süreli sözleşmelerde sürenin sonunda,
 • belirsiz süreli sözleşmelerde ise kiraya ilişkin genel hükümlere göre fesih dönemi ve fesih bildirimi için öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak bir ay içinde açabilir.

Kiracının kendine ait konutunun olması halinde tahliye

Kiracı, kendi konutuna göre daha elverişli veya kendi konutunun oturulamayacak durumda olmasından kaynaklanan sebeplerle başkasının konutunda oturabilir. Kiracının bunlara benzer haklı bir sebebi olmadığı halde başkasının konutunda kiracı olarak oturması gerçek anlamda ihtiyacı olmadığını gösterir.

Önemli: Bu gibi durumlarda kiraya verenin menfaatinin üstün tutulması gerektiğinden kiraya veren, kira sözleşmenin bitiminden başlayarak 1 ay içerisinde dava yolu ile kiralananın tahliyesini isteyebilir.

Kiracının kendine ait konutunun olması halinde tahliye davası için dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Kiracının, kendisinin veya birlikte yaşadığı eşinin üzerinde mülkiyet hakkına veya intifa, oturma, üst hakkı gibi bir ayni hakka sahip oturmaya elverişli bir konutunun olması gerekmektedir. Bu konuta tahliye davası açıldığı anda sahip olunması yeterlidir. Dava açıldıktan sonra konutun satılması tahliye kararı verilmesine engel değildir.
 • Konutun, kiracının halen oturduğu konutla aynı ilçe veya belediye sınırları içinde olması gerekmektedir.
 • Kiraya verenin sonradan böyle bir sebeple tahliye isteyebilmesi için sözleşme yapıldığı sırada kiracının aynı ilçe sınırları içerisinde bir konuta sahip olduğunu bilmemesi gerekmektedir. Kiraya veren, bu durumu bildiği halde sözleşmeyi yapmışsa sonradan bu konutun varlığını ileri sürerek kiracının tahliyesini isteme hakkına sahip olamayacaktır.

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi

Eğer kiralanan taşınmaz başka birine satılmışsa, kiralanan taşınmazın mülkiyetini sonradan edinen yeni malik de aynı gerekçelere dayanarak konut ve iş yerinin tahliyesini isteyebilir.

Ancak taşınmazı asıl kiraya verenden farklı olarak sonradan edinen yeni malikin tahliye davası açma süresinde farklılıklar mevcuttur. Bu durumda yeni malikin 2 seçimlik hakkı vardır. Bu haklar şunlardır:

 • Edinme tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ihtiyacı kiracıya yazılı olarak bildirmek koşuluyla 6 ay sonra tahliye davası açabilir.
 • Sözleşme süresinin bitiminden başlayarak 1 ay içinde tahliye davası açabilir.

Ayrıntılı bilgi için ”İhtiyaç nedeniyle tahliye davası” adlı yazımıza göz atabilirsiniz.

On yıllık sürenin dolması halinde tahliye

Kiraya verenin kira sözleşmesini sona erdirme hakkı kira ilişkisinin başlamasından itibaren on yıllık sürenin sonunda doğmaktadır. Bu halde kiraya veren on yıllık süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az 3 ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla başkaca gerekçe belirtmeden kira sözleşmesini sona erdirebilir. On yıllık kira süresinin bitmesi halinde ev sahibi kiracının tahliyesini isteme hakkına sahiptir.

Kiralananı özenle kullanmaya ve komşulara saygı gösterme borcuna aykırı davranılması halinde tahliye

Türk Borçlar Kanunu m. 316/1:

Kiracı kiralananı sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür.

Haklı bir sebep olmaksızın kira sözleşmesinden doğan bu borçların yerine getirilmemesi kiraya verene kira sözleşmesinin feshi hakkını verir.

Kiracının bu yükümlülüğe uymaması durumunda kiraya veren; konut ve çatılı iş yeri kirasında kiracıya en az 30 gün süre vererek aykırılığın giderilmesi, aksi takdirde sözleşmeyi feshedeceği konusunda yazılı bir ihtarda bulunması gerekmektedir.

Önemli: Konut ve çatılı işyeri kirasında kiracının kiralanana kasten ağır bir hasar vermesi durumunda, kiracıya verilecek sürenin yararsız olacağı somut olaydan anlaşılıyorsa kiraya veren önceden ihtarda bulunmaksızın yazılı bir bildirimle sözleşmeyi hemen feshedip tahliye davası açabilir.

Polis kiracıyı evden çıkarma hakkına sahip mi?

Ev sahibinin kiracıyı şikayet etmesi yoluyla polis kiracıyı evden çıkaramaz. Ev sahibi sadece mahkeme kararıyla veya İcra ve İflas Kanunu hükümlerinin tatbik edilmesi suretiyle kiracıyı evden çıkarabilir. Yani yaygın kanının aksine ev sahibinin polisle kiracı çıkarma hakkı bulunmamaktadır. Ev sahibi kiracıyı çıkarmak istiyorsa yukarıda bahsedilen sebeplere dayanarak tahliye için yasal yollara başvuru yapmak zorundadır.

Kirasını düzenli ödeyen kiracı nasıl tahliye edilir?

Kirasını düzenli ödeyen kiracı yukarıda bahsettiğimiz tahliye sebeplerinden birinin varlığı halinde tahliye edilebilir.

Önemli: Kiracının eski dönemlerindeki kira ödemeleri dikkatli bir şekilde incelenmeli ve kiracının eksik ödeme veya geç ödeme yapıp yapmadığı tespit edilmelidir. Kiracının 1 TL bile olsa eksik veya 1 gün bile olsa geç ödemesi olduğu tespit edilebilirse bu durum tahliye sebebi yapılabilir. Bu durumda ev sahibi kirasını düzenli ödeyen kiracıyı tahliye edebilme imkanına sahip olabilir.

Kira Hukuku Departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Noterden kiracıya ihtarname çekme ücreti ne kadar 2023

Noterden kiracıya ihtarname çekme ücreti 2023 yılı güncel fiyatı 630,00 TL civarıdır. Sayfa sayısına ve gönderim hızına göre ihtarname ücreti değişkenlik gösterebilmektedir.

Ev sahibi kiracı varken evi gösterebilir mi?

Ev sahibi kiracı varken evi gösterme hakkına sahiptir. Ancak bunun için kiracının en uygun olduğu zaman seçilmelidir. Kiracının evi gösterme zorunluluğu TBK madde 319 hükmünde düzenlenmiştir.

TBK m. 319/2-3:

Kiracı, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin
ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin vermekle yükümlüdür.
Kiraya veren, çalışmaları ve kiralananın gezilip görüleceğini uygun bir süre önce
kiracıya bildirmek ve bunların yapıldığı sırada kiracının yararlarını göz önünde tutmak
zorundadır. 

Kiracı uygun zamanında da evi göstermekten imtina ederse ev sahibinin kiracının evi göstermesi için dava açma hakkı bulunmaktadır.

Kiracı tahliye ihtarnamesi örneği 

KİRACI TAHLİYE İHTARNAMESİ

İHTAR EDEN: İsim ve soyisim – (Tckn: 1234567891425) – (Adres: …….)

VEKİLİ: AV. ZEYNEP YILMAZ – AV. SERCAN KIZILCAN

MUHATAP: Kira sözleşmesinin tarafı olan kiracının isim, soyisim, adres ve biliniyorsa kimlik numarası

KONU: 10 yıllık kira süresinin dolması hasebiyle kiralananın tahliyesi isteminden ibarettir.

AÇIKLAMALAR:

Müvekkilin maliki olduğu ………. adresli konutun 10 yıllık kira süresi 01.07.2021 tarihinde dolacaktır.

Bilindiği üzere TBK madde 347 hükmüne göre kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle kira döneminin sonunda bahse konu konutun tarafınızca tahliye edilmesini, aksi takdirde yasal yollara başvurulacağını ve maruz kalınacak yargılama giderleri ile sair ücretlerin tarafınızdan talep edileceğini her türlü yasal hakları ve fazlaya ilişkin alacak hakları saklı kalmak kaydıyla ihbaren ve ihtaren bildiririz. 01.03.2021

SAYIN NOTER, tarafımızca 3 nüsha olarak hazırlanan işbu ihtarnamenin bir nüshasının muhatabın bildirilen adresine tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını ve tebliğ şerhli bir örneğinin ise tarafımıza verilmesini talep ederim. 01.03.2021

İHTAR EDEN VEKİLLERİ

AV. ZEYNEP YILMAZ

AV. SERCAN KIZILCAN

 

Hukuki ihtilaflarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Y & K Hukuk – Kira Hukuku Departmanı

0 (222) 606 0956

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir