STAJ ÜCRETİ ALACAĞI DAVASI

staj ücreti alacağı davası

Stajlarını tamamlayan lise ve üniversite öğrencilerinin yapmış oldukları staj karşılığında 3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında belli oranlarda ücret almaları zorunludur. Çoğu işyeri ise stajyerlere staj karşılığında para vermemektedir. İşyerlerinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kamu kurumları da stajyer ücretlerini yatırmamaktadır. Stajyer öğrenciler ise stajlarını eksiksiz bir şekilde tamamlamalarına rağmen ücretlerini alamayıp mağdur olmaktadır. Yazımızda stajyerlerin işletmeler (hastaneler vb.) tarafından ödenmeyen staj paralarını hukuki yollarla nasıl alabilecekleri anlatılmıştır. Geriye dönük staj ücreti/parası nasıl alınır, staj parasını alamayanlar ne yapmalı ve staj parası davası nasıl açılır gibi soruların cevaplarına yazımızdan ulaşabilirsiniz.

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca staj ücreti

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre mesleki ve teknik eğitim gören lise ve üniversite öğrencilerinin icra ettikleri staj karşılığında ücret alma hakkı bulunmaktadır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesinde “Aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar; aday çırak veya çırağın velisi veya vasisi veya kişi reşit ise kendisi; öğrenciler için okul müdürlüğü ile iş yeri sahibi arasında Bakanlıkça belirlenen esaslara göre düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde meslek eğitimi gören örgün eğitim öğrencilerine, asgari ücretin net tutarının yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde yüzde 15’inden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde 30’undan, kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin yüzde ellisinden aşağı ücret ödenemez.” şeklinde olduğu, yine aynı Kanun’un 24. maddesinin son bendinde ise “…Bu sayının tespitinde görev ve çalışma statüsüne bakılmaksızın iş yerinde 1475 sayılı İş Kanunu’na tabi olarak çalıştırılan personel sayısı dikkate alınır.” denilmektedir. Söz konusu emredici düzenleme, stajını yapmasına rağmen staj maaşını alamayan öğrencilerin haklarını koruyucu niteliktedir.

Hangi programlar staj ücreti almaya hak kazanır?

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre mesleki ve teknik eğitim yapan programların hangileri olduğunun tespiti noktasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca karara varılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7431 sayılı yazısında belirlenen mesleki ve teknik eğitim yapan programlar; Adalet, Denizcilik, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Teknik Bilimler, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulları vb. ile açık öğretim, uzaktan eğitim, örgün öğretimdeki tüm ön lisans programları staj ücreti ödenmesi gereken programlardır. Ayrıca söz konusu yazıda lisans programlarından bazıları da mesleki ve teknik eğitim yapan programlardan sayılmıştır.

Mesleki ve teknik eğitim yapan meslek liseleri de (açık öğretim lisesi dahil olmak üzere) 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. maddesi kapsamında bulunmaktadır.

Staj ücreti hesaplama

3308 Sayılı Mesleki Eğitim Kanunu‘nun 25. maddesi, stajını tamamlayan öğrencilerin hak ettiği staj ücretlerini belirleyen emredici bir hükümdür. Söz konusu madde içeriğine göre staj ücretlerinin hesaplanmasında, staj yapılan işletmede çalışan sayısı ve stajın yapıldığı dönemdeki asgari ücretin net tutarı önemli kriterlerdendir. Bu hesaplama staj dönemini eksik gün olmadan tamamlayan öğrenci için geçerli olup staj döneminde eksik günleri bulunan stajyerin ücretinin hesaplamasında söz konusu eksik günler çıkarılmaktadır. Buna göre staj ücretleri, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran iş yerlerinde asgari ücretin net tutarının yüzde 30’undan, yirmiden az personel çalıştıran iş yerlerinde ise asgari ücretin net tutarının yüzde 15’inden az olamaz. Bu hükümle birlikte staj ücretlerinin hesaplanmasında asgari bir tutar belirlenmiştir ancak taraflar sözleşmeyle kanunda belirlenen asgari tutarın üzerinde bir staj ücreti belirleyebilirler. Staj ücretinin hesaplamasına örnek verecek olursak:

2021 yılı net asgari ücret → 2.825,90 TL → işletmede yirmi ve üzerinde çalışan varsa → staj ücreti, 847,77 TL’den az olamaz.

2021 yılı net asgari ücret → 2.825,90 TL → işletmede yirminin altında çalışan varsa → staj ücreti, 423,88 TL’den az olamaz.

2022 yılı ocak ayı net asgari ücret → 4.253,40 TL → işletmede yirmi ve üzerinde çalışan varsa → staj ücreti, 1.276,02 TL’den az olamaz.

2022 yılı ocak ayı net asgari ücret → 4.253,40 TL → işletmede yirminin altında çalışan varsa → staj ücreti, 638,01 TL’den az olamaz.

2022 yılı temmuz ayı net asgari ücret → 5.500,35 TL → işletmede yirmi ve üzerinde çalışan varsa → staj ücreti, 1.650,10 TL’den az olamaz.

2022 yılı temmuz ayı net asgari ücret → 5.500,35 TL → işletmede yirminin altında çalışan varsa → staj ücreti, 825,05 TL’den az olamaz.

2023 yılı ocak ayın net asgari ücret → 8.506,80 TL → işletmede yirmi ve üzerinde çalışan varsa → staj ücreti, 2.552,04 TL’den az olamaz.

2023 yılı ocak ayın net asgari ücret → 8.506,80 TL → işletmede yirminin altında çalışan varsa → staj ücreti, 1.276,02 TL’den az olamaz.

2023 yılı temmuz ayın net asgari ücret → 11.402,00 TL → işletmede yirmi ve üzerinde çalışan varsa → staj ücreti, 3.420,60 TL’den az olamaz.

2023 yılı temmuz ayı net asgari ücret → 11.402,00 TL → işletmede yirminin altında çalışan varsa → staj ücreti, 1.710,30 TL’den az olamaz.

Staj parası alamayan öğrenciler, Alacak Hukuku Departmanımız ile iletişime geçmek için tıklayabilirler.

Staj ücretimden feragat ediyorum.” veya ”Maaş/para almadan staj yapmayı kabul ediyorum.” şeklindeki sözleşmeler hukuken geçersizdir.

3308 Sayılı Kanun‘un 25. maddesi emredici hükümdür. Emredici hukuk kuralları, aksine bir davranış veya işlem yapılması mümkün olmayan kurallardır. Emredici hukuk kuralına aykırı bir sözleşme ihdas edilmiş olursa bu sözleşmenin akıbeti TBK m. 27/1 hükmünde belirtilmiştir. TBK m. 27/1, ”Kanunun emredici hükümlerine, ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı veya konusu imkânsız olan sözleşmeler kesin olarak hükümsüzdür.” şeklindedir. Bu nedenle 3308 Sayılı Kanun’un 25. maddesine aykırı davranılarak staj ücretinin/parasının ödenmemesi yönünde yapılan anlaşmalar kesin olarak hükümsüzdür.

Staj ücreti alacağı davasında dava masrafı ne kadar?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 334/1 hükmünde adli yardımdan yararlanabilecekler belirtilmiştir. HMK madde 334/1, ”Kendisi ve ailesinin geçimini önemli ölçüde zor duruma düşürmeksizin, gereken yargılama veya takip giderlerini kısmen veya tamamen ödeme gücünden yoksun olan kimseler, iddia ve savunmalarında, geçici hukuki korunma taleplerinde ve icra takibinde, taleplerinin açıkça dayanaktan yoksun olmaması kaydıyla adli yardımdan yararlanabilirler.”

Y & K Hukuk ve Danışmanlık Ofisi, staj ücreti alacağı davalarında davacıların öğrenci olması hasebiyle adli yardım müessesinden faydalanarak davaları ikame etmektedir. Staj ücretini alamayan öğrencilerin açmış olduğu staj ücreti alacağı davaları adli yardım talepli açılmaktadır. Bunun sonucunda davacı stajyer öğrenci, Hmk madde 335/1-a hükmü mucibince yapılacak tüm yargılama ve takip giderlerinden geçici olarak muaf olacaktır.

Staj ücreti alacağının zaman aşımı süresi ne kadar?

Staj ücretini alamayan öğrencinin ücretin tahsili için açacağı staj ücreti alacağı davalarında zaman aşımı süresi 5 yıldır. 5 yıllık zaman aşımı süresi, stajın fiili olarak yapıldığı aydan itibaren başlayarak, söz konusu ayın üzerinden 5 yıl geçmesiyle birlikte ücret alacağı, zaman aşımına uğramaktadır.

Staj ücreti alacağı davasında görevli ve yetkili mahkeme hangileri?

Staj ücreti alacağı davalarında adli yargı görevlidir. Yetkili ve görevli mahkeme ise, stajın yapıldığı yerdeki asliye hukuk mahkemeleridir.

Staj ücreti alacağı davasına ilişkin emsal kararlar

ANKARA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

26. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/1638

Karar Numarası: 2017/1270

Karar Tarihi: 01.11.2017

”…Yerköy Devlet Hastanesi ile davacının mezun olduğu okula yazılan müzekkere cevaplarına göre; 2013-2014 ve 2014-2015 yılları arasında Yerköy Devlet Hastanesinde 20’den fazla personelin çalıştığı ve davacının staj eğitimini yaptığı dönemlerde 3308 Sayılı Kanunu’nun 25. maddesi gereğince davacıya net asgari ücretin % 30 ‘undan az olmamak üzere ödenmesi gereken ücret miktarının 2013 yılı için; (803,68 TL * % 30 * 3,5 ay =) 843,86 TL ve 2014 yılı için (846,00 TL * % 30 * 4 ay = 1.015,20 TL ve 891,03 TL * % 30 * 3,5 ay = 935,58 ) ve 2015 yılı için (949,07 TL * % 30 * 4 ay =) 1.138,88 TL olmak üzere toplam 3.933,52 TL olduğu, (Net Asgari Ücret *%30*Devamsız gün sayısı)/30 formülüne göre davacının devamsız olduğu günlerin ücretinin 86,11 olduğu ve bu tutarın ödenmeyen ücretten mahsubu neticesinde 3.847,41 TL ödenmeyen alacağının bulunduğu hesaplanmıştır. Davacının staj yaptığı dönemdeki ücret mahsubu davacının velisinin staj sözleşmesinde imzası bulunmakla birlikte staj ücretinden vazgeçtiğine dair açıkça beyanının bulunmaması ve bu beyan bulunsa bile öğrencinin staj yapması zorunlu olması nedeniyle ücretten vazgeçme beyanının zaruret altında verildiğinin ve staj ücretinin yasadan kaynaklanması nedeniyle davanın kısmen kabulüne karar verilerek staj alacağının 50,00 TL’sinin dava tarihinden kalan 3.797,41 TL’sinin ıslah tarihi olan 09/03/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilk derece mahkemesince karar verilmiştir.

Bu durumda HMK’nin 355. Maddesi gereğince istinaf sebepleri ile bağlı kalınarak yapılan inceleme sonunda dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle gerektirici sebeplere, delillerin takdirinde bir isabetsiz bulunmamasına göre ilk derece mahkemesi kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan, davalı idare vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir… ”

ANTALYA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

3. HUKUK DAİRESİ

Esas Numarası: 2017/1299

Karar Numarası: 2017/1406

Karar Tarihi: 25.12.2017

”…Uyuşmazlık, 3308 Sayılı Kanunun 25 inci maddesinden kaynaklanan staj ücreti alacağı istemine ilişkindir.

Somut olayda; davacı, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25 inci maddesine dayanarak özel hukuk hükümleri çerçevesinde hizmet karşılığı ve yasada belirtilen esaslara göre hesaplanacak staj ücreti alacağını talep etmektedir.

Bu tür davalarda yasada öngörülen açık hüküm gereğince örgün eğitim öğrencisi olunması ve staj yapılan yerde bulunan kayıtlı personel sayısının belirlenerek asgari ücret kapsamında hesaplama yapılarak ücretin tespit edilmesi gerekmektedir. Davacı açık lise öğrencisi olsa da orta öğrenim kurumları yönetmeliğinin 126 ve 156’ncı maddesi kapsamında örgün eğitim alanlarla aynı statüde olduğu kabul edilmiş ve stajı da aynı usullere tabi olarak yapmıştır.

Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlerle, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre davalı idare vekilinin istinaf talepleri yerinde görülmediğinden; HMK 353/1.b-1 maddesi gereğince; davalı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır…”

Staj ücreti alacağı davası ne kadar sürer?

Staj ücreti/parası alacağı davası, mahkemenin iş yüküne göre değişkenlik arz etmekle birlikte ortalama 1 ay ile 6 ay  arasında bir sürede sonuçlanabilmektedir.

Sonuç

Stajını tamamlamış stajyer öğrencilerin staj ücretlerinin veya staj paralarının ödenmemesi hali ülkemizde çok yaygın görülen bir sorundur. Stajlarını tamamlamalarına rağmen staj ücretlerini veya staj paralarını alamayan lise ve üniversite öğrencileri, staj ücreti alacağı davası açmak suretiyle alacaklarına kavuşabilecektir. Ayrıca stajyer öğrencilerin staj ücreti alacağı davası açmasında herhangi bir sakınca da bulunmamaktadır. Staj ücreti alacağı davası bir hukuk davası olması hasebiyle hak arama hürriyeti çerçevesinde değerlendirilmektedir. Ayrıca müvekkiller, öğrenci olması nedeniyle yasal yollara başvuru yapılırken adli yardımdan faydalanacakları için dava masrafı da ödemeyeceklerdir. Avukatlık ofisi olarak Eskişehir ilinde ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde staj ücreti alacağı davalarında müvekkillerimize hukuki hizmet sunmaktayız.

Detaylı bilgi edinmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz…

Y & K Hukuk – Alacak Hukuku Departmanı

Avukat Zeynep Yılmaz

 

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir