Teminat senedi; geçerlilik şartları ve icra takibi

Teminat senedi nedir?

teminat senedi geçerlilik şartları icra takibi

Bir edimin garanti altına alınması maksadıyla düzenlenen senetlere teminat senedi denir. Bu edim bir işin yapılması veya bir alacağın ödenmesi şeklinde vuku bulabilir. Teminat senedi Türk Ticaret Kanunu‘nda düzenlememiş olup uygulamadaki ihtiyaçları karşılamak amacıyla ortaya çıkmıştır. Kambiyo senedi ile teminat senedi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Teminat senedi şarta bağlı olması hasebiyle kambiyo senedinden ayrışmaktadır. Bu nedenle teminat senetlerinde belirlenen alacağın tahsili, borç senetlerinde olduğu gibi kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla değil, genel haciz yoluyla yapılmaktadır. Uygulamada teminat senedi işçi-işveren arasında, tacirler arasında ve ev sahibine verilen teminat senedi gibi düzenlenme alanları bulmaktadır.

Teminat senedinin hüküm ve sonuçları nelerdir?

Bir borç ilişkisinden kaynaklanan edimin güvence altına alınması için borçlunun kambiyo senedini düzenleyip alacaklıya vermesi hukuken mümkündür. Uygulamada bu senetlere teminat senedi denilmektedir.

Sözleşme güvencesi çerçevesinde düzenlenen teminat senedinin hukuki sonuçları bulunmaktadır. Teminat senedini düzenleyen, teminat senedine konu edimi kararlaştırıldığı şekilde ifa etmediği durumda senet üzerinde belirlenen teminatı ödeme yükümlülüğü altına girerken, lehtar yani alacaklı ise teminat senedini edim ifa edilene kadar saklama ve edim ifa edildiğinde de düzenleyene teslim etme yükümlülüğü altına girmektedir. Bu durumda senet alacaklısı teminat senedini icra takibine koyarak söz konusu teminatı borçludan talep edebilme hakkına sahip olacaktır.

Teminat senedi şarta bağlı bir ödeme vaadi içermesi nedeniyle borç senedinden farklı olarak kambiyo vasfına haiz değildir. Bu nedenle teminat senedi üçüncü bir kişiye ciro edilemez. Ancak teminat senedinde bulunan hakkın devri, alacağın temliki sözleşmesi ile mümkündür.

Bizimle iletişime geçmek için tıklayınız.

Teminat senedi geçerlilik şartları 

Bir senedin geçerli bir teminat senedi olabilmesi için birtakım şartlara sahip olması gerekmektedir. Söz konusu şartlar kanunda düzenlenmemiş olup Yargıtay kararlarıyla şekillenmiştir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/1140 Esas, 2018/563 Karar sayılı ilamında da belirtildiği üzere; senedin teminat amaçlı verildiğinin kabul edilebilmesi için, neyin teminatı olarak verildiğinin ya senedin önündeki veya arkasındaki yazılar veya ayrı bir belge (İİK’nun 169/a maddesinde öngörülen) ile teminat senedi olduğunun kanıtlanması gerekir. Bu halde teminat senedinin geçerlilik şartları şunlardır:

 • Senedin neyin teminatı olarak düzenlendiğinin senedin ön veya arka yüzünde açık ve net bir şekilde yazılı olması
 • Teminat senedinin vade kısmında ”Teminattır.” ibaresinin yazılı olması (ihtiyari)
 • Teminat senedine açıkça atıf yapan yazılı bir sözleşmenin veya belgenin bulunması

Şarta ve kayda bağlı ödeme vaadi içeren teminat senedinde vade tarihinin belirtilmemiş olması gerekmektedir. Bu nedenle teminat senedinde vade kısmına ”Teminattır.” şeklinde ibarelerin yazılması icap etmektedir. Ayrıca senedin vade kısmında ”Teminattır.” şeklinde bir ibarenin yazılı olması ve senette vade tarihi ile alakalı başkaca bir ibareye yer verilmemiş olması senedin kambiyo vasfını ortadan kaldırmaktadır.

Senedin teminat senedi olarak kabul edilebilmesi için ayrı bir belgede senede açıkça atıf yapılarak teminat senedi olduğunun belirtilmiş olması gerekmektedir. Uygulamada taraflarca imza altına alınmış bir sözleşmeyle veya protokolle senedin teminat senedi olduğu belgelenmektedir. Ancak senedin teminat senedi olduğu hususu ayrı bir sözleşme veya protokolde söz konusu teminat senedine atıf yapılmasıyla mümkündür. Yani senedin vadesinin, düzenlenme tarihinin, üzerindeki miktarın ve lehtarın ad-soyad bilgilerinin sözleşme veya protokolde açıkça belirtilmiş olması gerekmektedir.

Senedin ön veya arka yüzünde senedin neyin teminatı olduğuna dair herhangi bir ibareye yer verilmeden sadeceTeminattır.” veya ”Teminat senedidir.” şeklindeki ibareler senedin teminat senedi olduğunu göstermeye tek başına yeterli değildir. Bu durumda senedin ön veya arka yüzünde yer alan ”Teminattır.” ibaresi tek başına senedin kambiyo vasfını etkilememekte olup, senedin kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedeli ödeme vaadini ortadan kaldırmamaktadır. Yargıtay 12. H.D. 2002/13612 Esas, 2002/14212 Karar sayılı kararında da ”İcra takibinin dayanağı olan bononun ön yüzünde sadece ”teminat senedidir” ibaresinin yer alması belgenin hangi ilişkinin teminatı olduğu yazılı bir belge ile kanıtlanmadığı sürece bononun kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin ödenmesi vaadini içeren niteliğini etkilemez. Somut olaydaki sözleşmede bonoya atıf yapılmadığı gibi bononun satılan mal karşılığı düzenlendiği iddiasının aksi takip hukuku yönünden geçerli ve İİK’nin 169-a/1 hükmünde öngörülen nitelikte bir belge ile kanıtlanamadığı için itirazın reddine karar verilmesi gerekmektedir.” denilmiştir. Bu hususa özellikle senet borçlularının dikkat etmesi gerekmektedir.

Teminat senedi geçerlilik şartlarının tespit edilmesi için alanında uzman avukatlardan profesyonel hukuki destek alınmasını tavsiye ederiz. Bu konuda İcra Hukuku Departmanımız ile iletişime geçmek için tıklayınız.

Teminat senedi icra takibi

Bir edimin yerine getirilmesi veya alacağın ödenmesini güvence altına almak için borçlunun alacaklıya verdiği teminat senedi, edim yerine getirilmediğinde veya alacak ödenmediğinde icra takibine konulabilir. Bu durumda alacaklı teminat senedinde belirtilen miktarı edim borçlusundan talep edebilmektedir. Teminat alacaklısı borçluya yönelteceği icra takibiyle birlikte teminat senedindeki miktarın tahsilini sağlayabilme imkanına sahiptir.

Yukarıda detaylı bir şekilde anlatıldığı üzere alacaklı geçerli bir teminat senedine dayanarak genel haciz yoluyla icra takibi başlatabilecektir. Teminat senedi doğası gereği şarta bağlı olması hasebiyle kambiyo vasfına haiz değildir. Bu nedenle teminat senedinde belirtilen miktarın tahsili için borç senedinde olduğu gibi kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibi başlatılamaz. Teminat alacaklısı geçerli bir teminat senedine dayanarak ilamsız icra yoluna başvurmalıdır. Aksi halde borçlunun itirazıyla takibin iptali sağlanabilecektir.

Teminat senedi icra takibinin iptali

Teminat senedinin nasıl tahsil edileceği kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Uygulamada teminat senediyle alakalı en sık karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklardan biri, teminat senedine dayanarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra takibinin başlatılmasıdır. Bu durumda takibe dayanak senet geçerli bir teminat senediyse takip borçlusunun başlatılan icra takibine ödeme emrinin tebliğinden itibaren 5 gün içerisinde icra hukuk mahkemesine şikayet yoluna başvurma hakkı bulunmaktadır. Sözleşme veya protokolle takibe dayanak senedin teminat senedi olduğu imza altına alınmış ise takip borçlusunun icra hukuk mahkemesine yapacağı şikayet başvurusunda söz konusu sözleşmeyi, protokolü veya bu konudaki herhangi bir yazılı belgeyi de mahkemeye ibraz etmesi elzemdir. Bu durumda takibe konu teminat senedinin yukarıda bahsettiğimiz geçerlilik şartlarına haiz olması halinde kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile başlatılan icra takibinin icra hukuk mahkemesince iptaline karar verilebilecektir.

Sözleşme güvencesi çerçevesinde teminat alacaklısına teminat senedini vermiş olan teminat borçlusu, söz konusu teminat senedine konu edimi de yerine getirmiş olmasına rağmen teminat alacaklısının icra takibine maruz kalabilmektedir. Bu tür uyuşmazlıklarda takip borçlusunun genel haciz yoluyla başlatılan icra takibine ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Borçlunun yasal süresi içerisinde yapacağı itiraz söz konusu takibi durduracaktır. Söz konusu uyuşmazlıklarda teminat borçlusunun teminata konu edimi yerine getirdiğini ispat edebilmesi önem arz etmektedir.

Teminat senediyle alakalı sık karşılaşılan bir diğer uyuşmazlık türü ise; senedin teminat senedi niyetiyle düzenlenmiş olması ancak geçerli bir teminat senedinde bulunması gereken unsurları taşımaması halidir. Bu durumda senedi düzenleyen, lehtarın veya lehtarın senedi ciro ettiği üçüncü bir kişinin icra takibine maruz kalabilmektedir. Senedi düzenleyen, senedin teminat senedi olduğu iddiasını genel mahkemede açacağı menfi tespit davası ile ileri sürebilir.

Teminat senedi menfi tespit davası

Teminat borçlusu, teminata konu edimi yerine getirmesine ve senedin teminat senedi niyetiyle düzenlenmiş olmasına rağmen icra tehdidiyle karşı karşıya kalabilir. Teminat senedi geçerlilik şartlarına sahip olmayan senedin borç senedine dayanarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluna başvurulması mümkündür. Bu durumda teminat borçlusu, takibe dayanak senedin teminat senedi olduğunu ve teminata konu edimi de yerine getirdiğini bu nedenlerle borçlu olmadığının tespitini açacağı menfi tespit davası ile ispat edebilme imkanına sahiptir. Menfi tespit davalarında amaç bir hukuki ilişkinin mevcut olmadığının mahkeme tarafından tespitini sağlamaktır. İİK 72. maddesinde düzenlenen menfi tespit davasının teminat senedine dayalı icra takibinden önce, sonra veya takip sırasında açılması mümkündür.

İcra takibine dayanak senedin teminat senedi olduğunun ispatı

Makalemizde bahsettiğimiz üzere senedin geçerli bir teminat senedi olarak kabul edilebilmesi için birtakım unsurlara sahip olması gerekmektedir. Bu unsurları barındırmaması halinde ise senedin teminat senedi olmadığı kabul edilecektir.

İcra takibine konu senedin teminat senedi olduğu iddiasına uygulamada sıkça rastlanılmaktadır. Bu durumda takip borçlusunun senedin teminat senedi olduğunu yazılı bir belge ile ispat etmesi gerekmektedir. Bu yazılı belgeye icra takibi alacaklısının imzasının bulunduğu sözleşme veya protokol örnek verilebilir.

Teminat senedi protokol örneğine bu yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Senedin teminat senedi olduğu iddiası ancak karşı tarafın muvafakati ile tanıkla ispat edilebilir. Aksi halde senetle ispat zorunluluğunun bulunduğu durumlarda senedin aksinin ancak yazılı bir belge ile ispat edilebilmesi mümkündür.

HMK‘nin 202/2 hükmünde delil başlangıcı tanımlanmıştır. Delil başlangıcı, iddia konusu hukuki işlemin tamamen ispatına yeterli olmamakla birlikte, söz konusu hukuki işlemi muhtemel gösteren ve kendisine karşı ileri sürülen kimse veya temsilcisi tarafından verilmiş veya gönderilmiş belgedir. HMK’nin 202. maddesinde senetle ispat zorunluluğu söz konusu olduğu vakıalarda delil başlangıcının varlığı halinde tanık deliliyle iddia ispatlanabilir. Takip borçlusu, elinde yazılı delil başlangıcı bulunması halinde senedin teminat senedi olduğu iddiasını mahkemeye getireceği tanıklarla ispat edebilme imkanına sahip olacaktır. Senet lehtarı ile düzenleyeni arasında geçen senedin teminat senedi olduğuna yönelik yazışmalar delil başlangıcına örnek verilebilir.

Teminat senedi hakkında Yargıtay kararları

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 1998/2346 E., 1998/3140 K. sayılı kararında:

”Takip dayanağı senedin ön yüzünde “Bedeli teminat ahzolunmuştur.” ibaresi tek başına senedin teminat için verildiğini ve kambiyo senetlerine mahsus yolla takibe konulamayacağını göstermez. Ayrıca senedin hangi hukuki ilişkinin teminatı olduğu hususunun yazılı belge ile kanıtlanması gereklidir.” denilmiştir.

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 1997/5624 E., 1997/5946 K. sayılı kararında:

”Senedin arkasında sadece teminat olarak yazılması, neyin teminatı olduğunun belirtilmemesi, senedin teminat senedi olduğunun kabulü ile takibin iptali sonucunu doğurmaz.” denilmiştir.

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2017/893 E., 2021/1499 K. sayılı kararında:

”Dava konusu bononun tanzim tarihi ile kredi sözleşmesinin tanzim tarihinin ve davacının ipotek tesisine ilişkin resmî senet tarihinin aynı tarih -25.01.2011- olması, davacının genel ticari kredi sözleşmesini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla imzalaması, kredi borçlusunun dava dışı şirket olması, 25.01.2011 tarihli genel ticari kredi sözleşmesinin 9/a maddesinde “Müşteri, bankanın gerekli gördüğü zaman talep edeceği miktar ve nitelikte ticari senetleri vermeyi taahhüt eder. Banka senetlerin dilerse rehnini, dilerse temlikini istemeye yetkilidir” şeklinde hüküm bulunması karşısında, senet metninde “teminattır” kelimesi yazılı olmasa dahi dava konusu 75.000TL bedelli senedin teminat senedi olduğu, davalı bankanın ise bu hususun aksini ispat edemediği anlaşılmaktadır.” denilmiştir.

Teminat senedi örneği

Teminat senedi örneği adlı yazımıza göz atabilirsiniz. Teminat senedi örneğine ulaşmak için tıklayınız.

 

İcra Hukuku Departmanımız ile iletişime geçmek için tıklayınız.

Y & K Hukuk – İcra Hukuku Departmanı

Av. Sercan Kızılcan

İlgili Yazılar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir