Ziynet Eşyası Davası – Boşanmada Takıların İspatı 2024

ziynet eşyası davası boşanmada takıların ispatı

Ziynet eşyası davası düğün takıları hakkında uyuşmazlık olması halinde açılması gereken bir davadır. Bu durumda düğünde takılan takıların kime ait olduğu ve boşanmada takıların ispatı hususları önem kazanır. Yazımızda ziynet alacağı davası hakkında bilinmesi gereken tüm detaylara değindik.

Ziynet Eşyası Davası Nedir?

Düğün merasiminde takılan ziynet eşyalarının kime ait olacağının tayini ve kendisine ait olmayan ziynet eşyasından kazanım elde eden eşten nakden veya aynen iadesini talep etmek için açılan davadır. 

Ziynet Eşyası/ Düğün Takıları Nelerdir?

Düğün ve nikah merasimlerinde gelin ve damada bağışlama amacıyla verilen altın, para, gümüş gibi malvarlığı değeri olan eşyalar düğün takıları olarak adlandırılır. Türk örf ve adetlerine göre düğün takıları genellikle bilezik, küpe, cumhuriyet altını, gerdanlık, saat gibi süs eşyaları ve paradan oluşmaktadır.

Düğünde Takılan Takılar Kime Aittir?

Maddi değerinden dolayı iki tarafın da almak istediği ziynet eşyaları hakkında kanunlarda veya diğer mevzuatta düğün takılarının kime ait olacağı konusunda kesin bir hüküm yoktur. Ancak yerleşik hale gelmiş Yargıtay içtihatlarına göre düğünde takılan takılar kadın eşe aittir ancak iki istisna bulunur. Tarafların bulunduğu yörede aksine gelenek bulunması ve tarafların aralarında aksine bir anlaşma kararlaştırmasıdır.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi tarafından 2013/20524 E., 2014/5390 K.

Evlilik sırasında kadına takılan ziynetler kim tarafından alınmış olursa olsun kadına bağışlanmış sayılır ve artık onun kişisel malı niteliğini kazanır.

Düğün Takıları Kime Aittir?
Genel İlke Düğünde takılan ziynet eşyaları, yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre kadın eşe aittir.
İstisnalar  1. Yöresel Gelenek: Yöresel geleneklere göre aksine bir uygulama varsa, bu geleneklere uyulur.

2. Anlaşma: Taraflar arasında düğünde takılan ziynet eşyalarının sahipliği konusunda karşılıklı anlaşma yapılmışsa, bu anlaşmaya uyulur.

Hukuki Durum Kesin bir kanuni hüküm olmamakla birlikte genelde kadının mülkiyeti kabul edilir.

(Ziynet Eşyası Davası) Boşanmada Takıların İspatı

Boşanmada takıların ispatı için ilk kural, kadın eşin dava konusu ziynet eşyalarının varlığını; cins, sayı, nitelik ve miktar olarak kanıtlamasıdır. Bu noktada kadın eş, ziynetlerin somut özelliklerini ortaya koymalıdır. Boşanmada takıların ispatı ise genellikle düğün videoları, düğün fotoğrafları ve takı törenine tanıklık etmiş kişilerin beyanları ile yapılabilir. Fotoğrafların ve tanıkların ifadelerinin birbirini desteklediği durumlarda, boşanmada takılar ispatlanabilir. Ayrıca bilirkişilerin düğün videoları ve fotoğraflar üzerinde yapacakları değerlendirmeler, detaylı bir raporla ziynet eşyalarının varlığını belirlemede yardımcı olabilir. 

İkinci aşamada ise kadın eş, bu ziynetlerin evlilik birliği içinde kendisinden alındığını ve iade edilmediğini ya da kendisinden teslim alınmadığına dair bir iddia öne sürmediyse bu durumda bu eşyaları evden ayrılırken yanında götürmesinin mümkün olmadığını ispat etmek durumundadır. Çünkü evi terk eden kadının ziynet eşyalarını yanında götürdüğü kabul edilir. Bunun aksinin kadın tarafından ispat edilmesi gerekir. Bu aşamada kadın eş, ziynetlerin kendisinde olmadığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlamakla yükümlüdür. Bu durumda kadının evden nasıl ayrıldığı önem kazanır. Evden ayrılan kadının fiziksel şiddet, hastane ziyareti veya kovulma gibi durumlarda altınları yanında götürmesi beklenemez.

Özetle; kadın eş, fiili karine ile kişisel malı kabul edilen ziynet eşyalarının kendi himayesinden çıkarak erkek eşin himayesine girdiğini şüpheye yer vermeyecek şekilde ispatladığı durumda erkek eşin yapması gereken ise; kadın eşin ziynet eşyalarını geri almamak üzere rızası ile teslim ettiğini ispatlamasıdır.

Konu İspatın Aşamaları
Öncelikli Kural Kadın eş ziynetlerin cins, sayı, nitelik ve miktarını ispat etmelidir.
İkinci Aşama Kadın eş, ziynetlerin kaynağını ve evden ayrılırken yanında götürülemeyeceğini ispatlamalıdır.
Fiili Karinenin İspatı Kadın eş, fiili karineyle ziynetlerin kişisel malı olduğunu ve himayesinden çıkarak erkek eşin himayesine girdiğini ispatlamalıdır.

Evlilik Süreci İçinde Ziynet Eşyaları İle Ev, Araba Alınması

Çiftler evlilik süreci içinde ziynet eşyaları ile ev veya araba alabilirler. Bu durumda ziynet eşyalarının akıbeti ne olur? Ziynet eşyaları ortak ihtiyaç için bozdurularak ev veya araba alınmışsa söz konusu eşyaların erkek eş tarafından geri verilmek üzere bozdurulup bozdurulmadığına bakılır. Eğer kadın eş geri verilmek üzere ziynet eşyalarının bozdurulmasına rıza göstermişse bu durumda ziynet eşyalarının erkek tarafından iadesi gerekir. Erkek eşin ziynetin geri alınmamak üzere kadın tarafından verildiğini ispatlaması, borçtan kurtulabilmesi için tek yoldur. 

Ziynet Eşyası Davasında Davacının Seçimlik Hakları

Ziynet alacağı davasında davacının seçimlik hakları bulunmaktadır. Davacı, taleplerini belirlerken seçeneklere sahiptir ve mahkeme bu talepler doğrultusunda karar verir. Davacının kullanabileceği seçimlik haklar şunlardır:

 1. Ziynetlerin Aynen İadesi
  • Davacı, ziynet eşyalarının aynen geri verilmesini talep edebilir.
  • Mahkeme, taleple bağlılık ilkesi gereği bu doğrultuda karar verecektir.
 2. Ziynet Eşyalarının Bedelinin İstemi
  • Eğer ziynetler mevcut değilse, davacı ziynetlerin bedelini isteyebilir.
  • Mahkeme, bu durumda bedelin iadesine karar verir.
 3. Ziynetler Mevcut Değilse, Fiili Ödeme Tarihindeki Bedelin İadesi
  • Eğer ziynetler mevcut değilse, davacı ziynetlerin fiili ödeme tarihindeki bedelini talep edebilir.
  • Mahkeme, bu durumda talebe uygun bir karar verecektir.
 4. Ziynetlerin Mislen (Eşdeğer) İadesi
  • Davacı, ziynetlerin mislen iadesini isteyebilir.
  • Mahkeme, bu durumda ziynetlerin eşdeğer bir değerle iadesine karar verecektir.

Davacının seçimlik hakları doğrultusunda mahkeme, taleplere bağlı olarak hüküm verecektir. Bu çerçevede, ziynet eşyası davalarında davacının seçimlik hakları dava sürecinde önemli bir rol oynamaktadır. Davacının terditli bir şekilde talepte bulunması mümkündür. Ziynet alacağı davalarında genellikle ”ziynetlerin iadesine, bu mümkün değilse fiili ödeme tarihindeki bedellerinin iadesine karar verilmesi” talep edilir.

Görevli Ve Yetkili Mahkeme 

Ziynet eşyası davasında görevli mahkeme aile mahkemesidir. Ancak aralarında dini nikah olup resmi nikah bulunmayan eşlerin davalarında görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesidir.

Ziynet alacağı davasında yetkili mahkeme, davalının ikametgahı mahkemesidir. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na göre genel yetkili mahkeme, davalının dava açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir. Türk Medeni Kanunu’nun 19. maddesine göre, yerleşim yeri bir kişinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir ve bir kişinin aynı anda birden fazla yerleşim yeri olamaz. 

Durum Yetkili Mahkeme Görevli Mahkeme
Resmi nikah varsa Davalının ikametgah mahkemesi Aile mahkemesi
Karşı boşanma davası ile talep edilen ziynetler Boşanma davasının açıldığı yer mahkemesi Boşanma davası mahkemesi
Resmi nikah yoksa Davalının ikametgah mahkemesi Asliye hukuk mahkemesi

Ziynet Eşyası Davası Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Ziynet davası nasıl açılır?

Boşanma davası ile veya boşanma davasından ayrı bir dava ile açılabilir. Ziynet alacağı aynı zamanda boşanmaya karşı davada da istenebilir.

Ziynet eşyası ortak ihtiyaçlar için satılmışsa ne olur?

Kadın eşe geri verilmek üzere harcanmışsa ziynet eşyaları, yine de kadının kişisel malı sayılır.

Erkek eşin borçtan kurtulması nasıl olur?

Ziynetin geri alınmamak üzere verildiğinin ispatı gereklidir.

Boşanma ve ziynet eşyası davası birlikte istenebilir mi?

Boşanma ve ziynet eşyası aynı davada birlikte istenebilir. Bu durumda ziynet davası için ayrı dava açmaya gerek kalmaz.

Ziynet alacağı davası belirsiz alacak olarak talep edilebilir mi?

Davanın bir miktar paranın ödenmesi talebiyle açıldığı durumlarda, ziynet alacağı davası belirsiz alacak davası olarak açılamaz. Yargıtay uygulamalarına göre bu dava kısmi olarak açılabilir. Bu durumda davacının talebini güncellemesi için ıslah yapması gerekir.

Ziynet eşyaları bedeli hangi tarihe göre hesaplanır?

Ziynet eşyalarının bedelinin iadesi istemiyle açılan davalarda dava tarihindeki değerlerine göre hesaplanırken fiili ödeme tarihindeki bedellerinin iadesi talep edilmişse fiili ödeme tarihindeki değerleri üzerinden hesaplama yapılır.

Ziynet alacağı davası bilirkişi raporuna itiraz nasıl olur?

Ziynet alacağı davası bilirkişi raporu davacının ziynet eşyası olarak ne kadar alacağının olduğunun tespiti için önemlidir. Bu rapordan sonra bilirkişinin hesapladığı miktar davacı tarafından eksik davalı tarafından fazla bulunursa söz konusu rapora süresi içerisinde taraflarca gerekçeler somutlaştırılarak itiraz edilebilir.

Ziynet eşyası davası faiz türü ve başlangıcı nasıl hesaplanır?

Ziynet alacağında faiz talep edilmesi halinde yasal faiz uygulanır. Faizin başlangıç tarihi ise davanın açıldığı tarihtir.

Ziynet eşyası davası harç hesaplama nasıl yapılır?

Ziynet davası dava değeri üzerinden nispi yani oransal olarak hesaplanır. Eğer dava belirsiz alacak olarak açılmışsa dava dilekçesinde talep edilen miktar üzerinden harç yatırılır ve talep güncellendiğinde eksik harç tamamlanır.

Ziynet eşyası davası ihtiyati tedbir nasıl alınır?

İhtiyati tedbir boşanmada mal kaçırma durumlarında önem kazanır. Ziynet eşyası davası açılmadan önce ihtiyati tedbir için yetkili aile mahkemesine başvuru yapılabilir. Bunun yanında ihtiyati tedbir ziynet eşyası davası ile birlikte de talep edilebilir. Bu durumda ise mahkeme öncelikle ihtiyati tedbir talebini inceler ve şartları oluşması halinde tedbir kararı vererek davalı üzerinde bulunan mallara satışa engel teşkil edecek şekilde tedbir uygulanır. Ziynet eşyası dava dilekçesinde ihtiyati tedbir talebi açık bir şekilde belirtilmelidir. Konuyla alakalı detaylı bilgi edinmek için ”Boşanmada mal kaçırma ve engelleme” başlıklı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanmadan sonra ziynet eşyası davası açılabilir mi?

Taraflar anlaşmalı boşanma protokolünde ziynet eşyası hakkında anlaştıklarına ilişkin herhangi bir hususa yer vermemişlerse bu durumda ziynet eşyası için dava açılabilir.

 

Bizimle iletişime geçin.

Yılmaz & Kızılcan Avukatlık – Aile Hukuku Departmanı

İlgili Yazılar

2 Yorumlar

GDPR

 • Çerez Politikası
 • Gizlilik Politikası

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’) olarak internet sitemizde çerez kullanmaktayız. Bu çerez politikası, (‘’Politika’’) Y & K Hukuk tarafından yönetilen bilmem ne adresli internet sitesi için geçerli olup çerezler hiçbir politikada belirtilen şekilde kullanılacaktır.

Çerez nedir?

Çerezler bir internet sitesini ziyaret edildiğinde internet sitesi tarafından tarayıcı aracılığıyla cihazına veya A sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

Çerezler hangi amaçla kullanılmaktadır?

Çerezler genellikle site kullanıcısının deneyim kalitesini arttırmak için kullanılır. Çerezler sayesinde ziyaret edilen, internet sitesi tekrar ziyaret edildiğinde ziyaretçinin önceki tercihlerini hatırlayabilir, böylece internet sitesinin işlevselliğini arttırarak sunulan hizmeti geliştirir. Çerezler aynı zamanda internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri iyileştirmek için kullanılmaktadır.

Sitemizde kullanılan çerezler nelerdir ve ne süreyle kullanılırlar?

 1. Teknik çerezler

Teknik çerezler sitenin olması gerektiği gibi çalışmasını sağlamaktadır sitenin çalışmayan sayfaları ve alanları bu çerezlerle tespit edilir ve onarımı için aksiyon alınır. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır

 1. Analitik çerezler,

Analitik çerezler siteyi ziyaret edenlerin sayılarının belirlenmesi, sayfa hangi sayfaların ziyaret edildiğinin tespiti, sitenin ziyaret edildiği saatler gibi verilerle ilgili sonuç üretimini sağlayan çerezlerdir. Bu çerezin kullanım süresi bir yıldır.

 1. Üçüncü taraf çerezleri

Üçüncü taraf çerezleri, diğer siteler tarafından oluşturulur ve ziyaretçilerin gördüğü reklam veya resim gibi içeriklerin bir kısmına sahiptir. Çerezin kullanım süresi bir yıldır.

Çerezler hiçbir politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler veri koruma mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir.

Toplanan veriler nelerdir?

Yukarıda adı geçen çerezlerle toplanan veriler şunlardır:

 • Kullanıcının sitede geçirdiği vakit
 • Kullanıcının site içerisindeki davranışları

Gizlilik Politikamız

Topladığımız verilerle ilgili internet sitemizin gizlilik politikasına şu adresten ulaşabilirsiniz. Internet sitemizi kullanmak için çerez kullanımı zorunlu değildir. Bu bağlamda çerezlerden bazılarını veya tamamını kabul etmeniz halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir. Veya sitede iş çeşitli işlev bozuklukları meydana gelebilir. Bu bozukluklardan şirketimiz sorumlu değildir.

İnternet sitesini görüntülemek için farklı araçlar (ör. bilgisayar, cep telefonu ya da tablet) kullanıyorsanız, bu cihazların her birinde kullandığınız tarayıcının çerez tercihlerinize uygun olduğundan emin olun.

Bu politika en son 10.05.2023 tarihinde güncellenmiştir.

Gizlilik Politikası

GİZLİLİK POLİTİKASI

Y & K Hukuk ve Danışmanlık (‘’Y & K Hukuk’’), internet sitesini ziyaret eden kişilerin paylaşmış olduğu bilgilerin gizliliğini sağlamayı ilke olarak kabul etmiştir. Bu nedenle işbu Gizlilik Politikası, kişilerin hangi bilgilerinin, hangi yollarla işlendiğini bu bilgilerin hukuka uygun olarak vermiş olduğunuz izin kapsamında hangi üçüncü kişilerle paylaşıldığını ve Y & K Hukuk tarafından ne şekilde korunduğunu açıklayarak sizi bilgilendirmek amacıyla oluşturulmuştur. Ayrıca işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizler tarafından nasıl denetlenebileceği ve istendiğinde şirketin internet sitesine başvurarak bu bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğiniz belirtilmiştir. Y & K Hukuk tarafından kişilere her türlü kanaldan sunulan tüm hukuk ve danışmanlık hizmetleri kısaca ‘’Hizmet’’ olarak anılacaktır.

Veri sorumlusu

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin isim, soy isim, doğum tarihi veya telefon numarası gibi her türlü bilgiyi ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla adresinde bulunan YK Hukuk ve Danışmanlık tarafından 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat düzenlemeleri ve yetkili otorite kararları duyurularıyla işbu Gizlilik Politikası çerçevesinde işlenmektedir. Y & K Hukuk gizliliğinizin ve kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin endişelerinizi saygı duymaktadır. Bu kapsamda Y & K Hukuk kişisel verilerinizi, KVKK başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin tüm mevzuat hükümlerine uygun şekilde işletmekte. Verilerinizin düzenli şekilde barındırılmasını sağlamakta ve olası hukuka aykırı erişimlere karşı gerekli tüm güvenlik tedbirlerini almaktadır. İşbu Gizlilik Politikası metni Y & K Hukuk tarafından aşağıda belirtilen kanallar vasıtasıyla hangi kişisel veri kategorilerinizin toplandığı ve hangi süreçler ve amaçlarla işlendiği hangi alıcı grupların aktarıldığı kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınızı veri sorumlusu olarak şirketin aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri bilgilendirmesi gereken diğer açıklamaları içermektedir.

Gizlilik Politikasının kapsamı ve toplanan veriler

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi veya bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu konuda açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir. Internet sitesi ziyaret edildiğinde bazı bilgiler, internet sitesi sunucularında depolanır.

Bu veriler şu şekilde olabilir:

 • isim,
 • soyisim,
 • adres,
 • e-mail,
 • telefon

Bu veriler doğrultusunda site kullanıcısı hakkında birtakım sonuçlar çıkarılır. Ancak bu kişisel veriler sadece anonim olarak kullanılabilir. Bu verilerin dışarıdan bir hizmet sağlayıcısına aktarılması durumunda veri güvenliğini düşünmeyin. Mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde aktarılması için gerekli işlemler gerçekleştirilir.

Kendi isteğinizle kişisel verilerin verilmesi halinde Y & K Hukuk bu bilgileri yasada öngörülen veya kullanıcılı kullanıcının kabul beyanında belirtilen sınırlamalar çerçevesinde kullanacağını ve bu çerçevede işleme tabi tutacağını ve aktarılacağını taahhüt eder

Kişisel verilerin ve çerezlerin kullanım amaçları aşağıda listelenmiştir:

 • Kullanıcıların deneyimlerini özelleştirme
 • Kullanıcılarla iletişimin sağlanması

Sunulan hizmetin bir parçası olarak Y & K Hukuk hizmet alan kişilerin kişilere ilişkin bilgilere hiç bu Gizlilik Politikası kapsamında elde edebilir ve aktarabilir. Bu tür bilgi aktarımları üçüncü kişiler tarafından belirlenen şartları ve üçüncü kişilerin de mevcut sözleşmelere ve yürürlükteki mevcut yasal mevzuata uygun olarak yapılır. İşbu Gizlilik Politikası bilgi aktarımı yapılan çocuk işte gizlilik uygulamalarını yansıtmamaktadır ve onların gizlilik politikalarından veya uygulamalarından Y & K Hukuk sorumlu değildir. İşbu Gizlilik Politikası şirketin kendi kontrolü dışındaki uygulamalar tarafından toplanılan bilgiler üçüncü taraflara internet siteleri ve platformlar tarafından toplanılan bilgiler, üçüncü taraflarca Y & K Hukuk internet sitesindeki bağlantılar üzerinden toplanan bilgiler veya şirketin sponsor olduğu veya katıldığı üçüncü taraf internet sitesi üzerindeki başlıklar, kampanyalar ve diğer reklam ve tanıtımları kapsamamaktadır. Üçüncü tarafların kendi internet siteleri yoluyla topladığı, sakladığı ve kullandığı kişisel verilere yönelik yapılan işlemlerden Y & K Hukuk sorumlu değildir.

Çocukların gizliliği

İnternet sitemizde 18 yaşının altındaki çocuklardan bilerek veri toplamaktadır. Eğer 18 yaşın altındaysanız lütfen hizmetleri kullanarak herhangi bir kişisel verinizi paylaşmayınız. Bu noktada çocukların veli veya vasileri işbu Gizlilik Politikasının uygulanması konusunda çocuklarını kişisel verilerini paylaşmamaları konusunda eğiterek yardımları beklenmektedir.

Çerez kullanımı

Y & K Hukuk anılan kişisel verilerden bazılarını teknik bir iletişim dosyasını kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcının tarayıcısına gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir internet sitesi hakkında durum ve tercihleri saklayarak internetin kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası internet sitesinin kaç kişinin kullandığını, bir kişinin internet sitesini hangi amaçla kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar kaldıklarını belirten istatistik, fiziksel bilgiler elde etmeye ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur.

Teknik iletişim dosyası ana bellekte veya e postalardan veri veya başka herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. İnternet sitesinde kullanılan çerezler şu şekildedir:

 • İnternet sitesini bulmak amacıyla kullanılan kelimeler
 • İnternet servisi sağlayıcısının ismi

Hizmetlerden faydalanabilmek için gereken veriler

Y & K Hukuk internet sitesi üzerinden yaptığınız hizmet alımlarında güvenliğinizi önemsemektedir. Bu nedenle kredi kartı bilgileriniz sadece avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti satın alım işlemi gerçekleştirilirken kullanılır ve veri tabanında kayıtlı olarak tutulmaz.

Diğer internet sitelerine verilen bağlantılar

Y & K Hukuk internet sitesi içeriğinde üçüncü kişilere ait internet sitelerine yönlendiren bağlantılar/linkler içerebilecek olup iş bu Gizlilik Politikası bu internet siteleri için geçerli değildir. Y & K Hukuk bu internet sitelerine ilişkin herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Sosyal medya

Y & K Hukuk internet sitesi üretilen içeriklerin sosyal medya ağlarında paylaşılan bilmesi için bazı sosyal medya ağlarına gömülü şekilde bağlantı vermektedir.

Bu bağlantılı hizmetler yalnızca onay verilmesi durumunda paylaşmakta olup bu sosyal medya bağlantılarının amacı, site içeriklerinin görüntülenmesi ve istenildiğinde arkadaşlarınızla ve yakınlarınızla paylaşabilmenizdir. Bu yönlendirilen sosyal medya ağlarıyla ilgili veri paylaşımı, onların sitelerinde ilan ettikleri gizlilik politikalarına tabidir. Bu gizlilik politikalarını da incelemeniz önem taşımaktadır.

Bilgi, güncelleme ve değişiklik

Şirket, gizlilik veriyi koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için iş bu Gizlilik Politikasının içeriğini dilediği zaman değiştirebilir. Değişen Gizlilik Politikası Y & K Hukuk internet sitesinde ilan edilir. Gizlilik Politikası’nın güncel haline https://www.ykavukatlik.com/ adresinden sürekli olarak ulaşmanız mümkündür. İşbu Gizlilik Politikasına değiştirilmesinden sonra şirketin hizmet veya uygulamalarını kullanmaya devam etmeniz halinde yapılan değişiklikleri kabul ettiğiniz varsayılır. Şirketin değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri internet sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

Veri saklama süresi

Üye olurken, doğrudan paylaşılan veriler üyelik süresinin devamı boyunca saklanmaktadır. Bültene abone olurken, paylaşılan veriler abonelikten ayrılana kadar sistemde saklanmaktadır.

Kişisel verilerin ne şekilde işlenebileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Y & K Hukuk ve Danışmanlık ile paylaşılan kişisel veriler, tamamen veya kısmen otomatik olarak veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek kaydedilerek depolanarak değiştirilerek yeniden düzenlenerek kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak tarafımızca işlenebilecektir. KVKK kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişi veya kuruluşlar hakkında bilgilendirme

Yukarıda belirtilen amaçlarla YK hukuk ve danışmanlık ile paylaşılan kişisel verilerin aktarılabileceği kişi ve kuruluşlar ana hissedarlar, hissederler. Reklam verenler, doğrudan veya dolaylı yurt içi, yurt dışı iştiraklerimiz, başta Y & K Hukuk ve Danışmanlık altyapısını kullanan üye firmalar, sınırlı olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili kişi ve kuruluşlar olmak üzere faaliyetlerimizi yürütmek üzere veya veri işleyen sıfatıyla hizmet aldığımız iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşları, yurt içi, yurt dışı kuruluşlar ve diğer üçüncü kuruluşlar ve kuruluşlardır. Mahkemelerden gelen bağlayıcı taleplere yönelik olarak hukuki yükümlülüklerimiz dahilinde verilerinizi istisnai olarak resmi kurumlarla paylaşılabilecektir.

Reklam amaçlı kullanılacak çerezlere ilişkin düzenlemelerimiz ‘’Y & K Hukuk ve Danışmanlık Çerez Politikası’’ olup şu anda okuduğunuz kişisel gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikasının bir parçasını oluşturmaktadır. Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için lütfen tıklayın.

KVK yürürlüğe girmeden önce elde edilen kişisel veriler

Y & K Hukuk ve Danışmanlık internet sitesinde KVKK’nın yürürlük tarihi olan 07.04.2016 tarihinden önce depolanan kişisel veri bulunmamaktadır.

Veri sahibinin hakları

Veri sahibi verilerine erişim hakkını her zaman kullanabilir. Buna ek olarak ilgili şartların yerine getirilmesi durumunda KVKK madde 11 düzenlenen haklar ve aşağıda belirtilen haklar kullanılabilir.

 • Düzeltme hakkı,
 • Silme hakkı işlemeyi kısıtlama hakkı,
 • Yetkilileri koruma,
 • Denetim kurumu üzerinden şikayet oluşturma hakkı,
 • Veri taşınabilirliği hakkı

Kişisel verilerin şirketin kanuni bir faydaya sahip olduğu zeminde işlenmesine ilişkin faaliyetler söz konusu olduğunda içinde bulunulan özel durum ve sonucunda oluşan gerekçeler dolayısıyla veri sahibi, kişisel verilen işlenmesini itiraz hakkına sahiptir. Y & K Hukuk verilen işlenmesine ilişkin olarak korunması gereken çıkarların, hakların ve özgürlüklerin üzerinde yer alan önemli bir gerekçe olduğunu kanıtlayamadığı

veya bu işlem, kanuni hak taleplerde bulunmak, bu talepleri kullanmak veya savunmak gibi amaçlara hizmet ettiği sürece Y & K Hukuk verilerin işlenmesini durduracaktır. Kişisel verilen işlenmesine onay verilmesi halinde onayın geri çekilmesi imkanı vardır. Kanun kapsamındaki kişisel verileriniz ile ilgili her türlü talep, şikayet ve önerilerinizi, kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile aşağıdaki adresimize ulaştırabilir veya şirketimizin  ykavukatlikburo@gmail.com posta adresine gönderebilirsiniz.

Adresimiz

Alanönü Mh. Maide Bolel Huzurevi Cad. Hukukçular İş Merkezi No: 9/8 Odunpazarı/Eskişehir